Garavi Gujarat USA

ભાŠપેના ¥માંથɓનમાંાȏ ¥માંગ્ર અમાંેરિરાકેામાંાȏ રાેલીઓનુȏ આયોŠન

-

ધા ઓર્વ¥ીઝ ફ્રોેન્ડ્¥ ઓફ ભૂાતીયૂ જનાતા પૂાટી (OFBJP-USA) દ્વાાા ¥ાત એસિપ્રેલ, 2024નાા ોજ ‘મેો”ી કાા પૂરિર્વા’ મેાચાવનાુȏ આયૂોજના કાાયૂુȏ હતુȏ, તેનાો પ્રેાંભૂ કાેસિપૂટોલ સિહલ્¥ ખોાતે થયૂો હતો અનાે ર્વોસિશેȏગ્ટના ડેી¥ીનાા ર્વોસિશેȏગ્ટના મેોન્યૂુમેેન્ટ ખોાતે તેનાુȏ ¥મેાપૂના થયૂુ હતુȏ. આ મેાચાવનાી ¥ાથે જ ¥મેગ્રો ”ેશેમેાȏ સિર્વસિર્વધા Êથળોએ મેાચાવનાુȏ આયૂોજના કાર્વામેાȏ આવ્યૂુȏ હતુȏ જેનાો આશેયૂ ઈસ્થિન્ડેયૂામેાȏ ર્વડેાપ્રેધાાના નાેન્દ્ર મેો”ીનાા નાેતૃત્ર્વ હેઠળનાી ભૂાતીયૂ જનાતા પૂાટી પ્રેત્યૂે પૂોતાનાુȏ ¥મેથવના ”શેાવર્વર્વાનાો હતો. ભૂાતમેાȏ 19 એસિપ્રેલથી 1 જુના ”સિમેયૂાના લોકા¥ભૂા

ચાૂȏટણીી થર્વાનાી છેે.

OFBJP-USAનાા ાષ્ટ્રીીયૂ પ્રેમેુખો અ”ાપૂા પ્રે¥ા”ે એકા સિર્વશેેષી મેુલાકાાતમેાȏ જણીાવ્યૂુȏ હતુȏ કા,ે ‘ભૂાતમેાȏ આ પૂહેલા યૂોજાયૂેલી બોે ¥ામેાન્યૂ ચાૂટણીીનાી તુલનાાએ આ ર્વખોતે ર્વધાાે ઉત્¥ાહ છેે. ભૂાતમેાȏ મેાળખોાકાીયૂ ¥ુસિર્વધાા, અથવતȏત્રો તેમેજ ગીબોોનાે ¥ેર્વાનાા ક્ષેેત્રોે ¥ાો એર્વો સિર્વકાા¥ થયૂો છેે. ”ેકા મેȏત્રોાલયૂે આ પૂહેલાનાા 70 ર્વષીવનાી તુલનાામેાȏ ¥ાી કાામેગીી કાી છેે. ભૂાત હર્વે મેાત્રો અથવતȏત્રોનાી દૃસ્થિƂએ જ નાહં બોલકાે પ્રેસિતષ્ઠાાનાી દૃƂીએ પૂણી સિર્વશ્વનાા ટોચાનાા પૂાȏચા ”ેશેોમેાȏ Êથાના પૂામેે છેે.’ પ્રે¥ા”નાા અનાુ¥ા ભૂાજપૂ ¥ામેાન્યૂ ચાૂȏટણીીમેાȏ જȏગી બોહુમેત મેેળર્વશેે અનાે ર્વડેાપ્રેધાાના મેો”ીનાા શેબ્”ો અનાુ¥ા ભૂાજપૂ 370 બોેઠકાો પૂ જીત મેેળર્વશેે અનાે ભૂાજપૂનાા નાેતૃત્ર્વ હેઠળનાુȏ એનાડેીએ ગઠબોȏધાના 400 કાતા ર્વધાાે બોેઠકાો પૂ જીત મેેળર્વશેે.

પ્રે¥ા”ે કાહ્યુંȏ હતુȏ કા,ે આ લે ીઓમેાȏ ભૂાતીયૂ ¥મે”ુ ાયૂનાા લોકાોએ ઉત્¥ાહ ¥ાથે ભૂાગ લીધાો હતો અનાે લે ીમેાȏ ભૂાજપૂ અનાે અમેરિે કાાનાા ધ્ર્વજ ¥ાથે હજાો કાા જોડેાઇ હતી. લોકાોએ અબો કાી બોા 400 પૂા અનાે મેો”ી કાી ગે ન્ે ટી, ઇસ્થિન્ડેયૂા થડેવ લાજÊે ટ ઇકાોનાોમેી જર્વે ા લખોાણી ¥ાથનાે ા પ્લકાે ાડ્¥વ પૂણી ”શેાવ્વ યૂા હતા.

Newspapers in English

Newspapers from United States