Garavi Gujarat USA

જ્યોસિŠɓયા ચૂંંȏટણીી હસ્તક્ષેેપે કેે¥માંાȏ કેોટે ટ્રમ્પેની અરાજી ફગાા¡ી દીીધીી

-

ડેોનાાલ્ડે ટ્રમ્પૂ તથા અન્યૂો ¥ામેે ચાાલી હેલા જ્યૂોસિજવયૂા ચાૂȏટણીી હÊતક્ષેેપૂ કાે¥મેાȏ ન્યૂાયૂાધાીશેે ગયૂા ¥પ્તાાહે ગુરુર્વાે ભૂૂતપૂૂર્વવ પ્રેેસિ¥ડેેન્ટ ટ્રમ્પૂનાી એ જૂઆત ફગાર્વી ”ીધાી હતી કાે ફરિયૂા” પૂક્ષે પ્રેથમે ¥ુધાાા દ્વાાા ¥ȏસિક્ષેત ાજકાીયૂ ભૂાષીણીનાે ગુનાાસિહત કાૃત્યૂમેાȏ ખોપૂાર્વર્વા પ્રેયૂા¥ત છેે. ભૂૂતપૂૂર્વવ પ્રેેસિ¥ડેેન્ટે ”લીલ કાી હતી કાે 2020નાી ચાૂȏટણીીનાા પૂરિણીામેો પૂલટર્વાનાા તેમેનાા પ્રેયૂા¥ો ¥ુધાાા હેઠળ ¥ુસિક્ષેત છેે. પૂંતુ જજે ટ્રમ્નીી આ ”લીલ ફગાર્વી ”ઇ તેમેનાી ¥ામેેનાા આોપૂો યૂથાર્વત ાખ્યૂા હતા.

ફુલ્ટના કાાઉન્ટીનાી ¥સિુ પૂરિયૂ કાોટટનાા જજ Êકાોટ મેકાે ેફીનાા મેત અનાુ¥ા ટ્રમ્પૂ તથા અન્યૂો ¥ામેેનાુȏ તહોમેતનાામેુȏ આોપૂ લગાર્વે છેે કાે ટ્રમ્પૂ તથા અન્યૂ 14 લોકાો - આ કાે¥નાા આોપૂી છેે તેમેણીે ગુનાાસિહત પ્રેવૃસિત્તા આગળ ધાપૂાર્વી હતી અનાે તે અમેેરિકાના બોȏધાાણીનાા પ્રેથમે ¥ુધાાા હેઠળ ¥ુસિક્ષેત નાથી.

ટ્રમ્પૂ તથા અન્યૂ આોપૂીઓ ¥ામેે જ્યૂોસિજવયૂામેાȏ ડેેમેોક્રેેરિટકા પૂાટીનાા ઉમેે”ર્વા જો બોાઇડેેનાનાા સિર્વજયૂનાા પૂરિણીામેો પૂલટાર્વર્વાનાા પ્રેયૂા¥ો મેાટે કાાર્વતરુ ઘડેર્વા ¥સિહતનાા ગુનાા આચાર્વાનાો આોપૂ લગાર્વાયૂો હતો. જો કાે, ટ્રમ્પૂ તથા અન્યૂોએ પૂોતાનાી ¥ામેેનાા આોપૂો નાકાાયૂાવ છેે.

ટ્રમ્પૂનાા ર્વકાીલ Êટીર્વ ¥ેડેોએ એકા સિનાર્વે”નામેાȏ કાહ્યુંȏ હતુȏ કાે, પ્રેેસિ¥ડેેન્ટ ટ્રમ્પૂ તથા અન્યૂ આોપૂીઓ ¥ન્મેાનાપૂૂર્વવકા ીતે જજ મેેકાેફીનાા આ”ેશે ¥ાથે અ¥ȏમેસિત વ્યૂક્ત કાે છેે અનાે તેઓ પ્રેથમે ¥ુધાાાનાા પૂડેકાાનાા ¥ȏબોȏધામેાȏ પૂોતાનાા સિર્વકાલ્પૂોનાુȏ મેૂલ્યૂાȏકાના કાર્વાનાુȏ ચાાલુ ાખોશેે.

આ અȏગે ફુલ્ટના કાાઉન્ટી રિડેÊટ્રીક્ટ એટનાી કાાયૂાવલયૂનાા પ્રેર્વક્તાએ કાોઇપૂણી પ્રેકાાનાી ટીપ્પૂણીી કાર્વાનાો ઇન્કાા કાયૂો હતો.

Newspapers in English

Newspapers from United States