Garavi Gujarat USA

સેેક્રેેટેરીી તરીીકેે ચૂંંȏટેાયાા

-

ત્યુારીે અȏગ્રેજી બીોલી ¢કેતાા નાહેોતાા.

પીનાલનાા માંાબીાપે પહેેલી સ્વાતાȏĉ હેોટેલ 1992માંાȏ ખારીીદી હેતાી અનાે હેવાે તાે ફ્લોરિરીિામાંાȏ િેટોનાાના બીીર્ચમાંાȏ એમ્đી રિરીિલનાી ફ્લાઇટ સ્કેૂલમાંાȏ સ્નાાતાકે થીયુા પછેી પહેેલી ફ્ેન્ર્ચાઇશિઝȏગ પ્રોપટી ખારીીદ્યાા બીાદ બીીજી પેઢીનાા હેોટેશિલયુરી છેે. અગાઉ તાે AAHOAનાા એમ્બીેસેિરી અનાે AAHOAનાા લાજેચ ઇસ્ટનાચ રિિશિવાઝનાનાા રિિરીેક્ટરી તારીીકેે કેામાંગીરીી બીજાવાી ર્ચૂક્યુા છેે.

હુંં અહેં તાે સુશિનાશિżતા કેરીવાાનાો છેુȏ કેે આપણાા એસોશિસયુે¢ના અનાે સભ્યુો માંાટે યુો્લયુ ¢ુȏ છેે. હુંં માંારીા બીધુા સમાંથીચકેો, માંારુȏ કેુટુȏબી અનાે માંારીી સાથીેનાા બીીજા સભ્યુોનાે વાર્ચના આપુȏ છેુȏ કેે હુંં તાેમાંનાે શિનારીા¢ નાહેં કેરુȏ. હુંં એસોશિસયુે¢નાા શ્ેષ્ઠ શિહેતામાંાȏ હેોયુ તાે કેરીી¢.

AAHOACON24 દરીશિમાંયુાના પીનાલ અનાે એર્ચ. કેે. વાચ્ે રિિબીેટ થીઈ હેતાી, જ્યુાȏ તાેઓએ માંોિરીેટરી, ક્રુો હેોન્ડિસ્પટાશિલટી ઇન્વાેસ્ટમાંેન્ટ ગ્રુપનાા સ્થીાપકે અનાે AAHOAનાા સ્થીાપકે સભ્યુ જોના ક્રુોનાા સવાાલોનાા જેવાાબી આપ્યુા હેતાા. આમાંા પીનાલનાા કેેટલાકે જેવાાબીોનાો સમાંાવાે¢ કેરીાયુો છેે.

સવયાલઃ શુાં તમે મયાનો છો કે AAHOAએ ફેર ફ્રેેન્ચયાઇશ્‹ાંગનયા કયા્યદયા અાંગે તેનુાં વત્ડમયાન આ્યોજન જારી રયાખવુાં જોઈએ અર્વયા AAHOAનયા વલણમયાાં આપણે એવો કોઈ ફેરફયાર કરી શકીએ કે આપણે કોઈપણ રીતે મોટી બ્રયાન્્ડને પરત લયાવી શકીએ?

“આપણાે છેેલ્ા 30 વાષાચથીી ફેરી ફ્ેન્ર્ચાઇશિઝગȏનાે સમાંથીનાચ આપી રીહ્યાા છેીએ અનાે તાનાે સમાંથીચના આપવાાનાȏુ જારીી રીાખાી¢ુȏ. પરીંતાુ આપણાા માંાટે હેાલમાંાȏ સૌથીી માંહેત્વાનાી વાાતા ર્ચારી માંહેત્વાનાા સ્થીȏભનાી છેે. પહેેલા તાો આપણાે તાે સુશિનાશિżતા કેરીવાાનાȏુ છેે કેે đાન્ડ્સ વાેન્િરીોનાે ફરીજે પાિી ¢કેે નાહેી કેે તાઓે đાન્િ રિરીબીટે પૂરીેપૂરુȏ જેણાાવાે, આપણાા લોયુલ્ટી પોઇન્ટ્સનાુȏ વાેર્ચાણા ના કેરીે અનાે ફ્ેન્ર્ચાઇઝ એિવાાઉઝરીી કેાઉન્ડિન્સલનાી માંȏજેૂરીી વાગરી નાવાી ફી ના લે. ”

સવયાલઃ AAHOAની અગ્રતયાઓ શુાં િોવી જોઈએ?

“આપણાે એિવાોકેેસીનાે તાશિળયુાનાા સ્તારી સુધુી પહેોંર્ચાિવાી જેરૂરીી છેે. આપણાે આપણાા એમ્બીેસેિરીોનાે શિ¢શિક્ષતા કેરીવાા જેરૂરીી છેે, આપણાા રિરીજેનાલ રિિરીક્ે ટરીોએ સ્થીાશિનાકે અશિધુકેારીીઓ સાથીે જોિાયુેલા રીહેેવાુȏ જોઈએ, આપણાે પ્રશિતાસાદી રીહેેવાાનાા બીદલે સશિક્રુયુ રીહેેવાાનાી જેરૂરી છેે. આપણાે માંુદ્ાઓ પ્રશ્નો બીનાે તાે પહેેલા જે તાેનાે ઉકેેલી નાાખાવાાનાી રિદ¢ામાંાȏ કેામાં કેરીવાાનાી જેરૂરી છેે.”

સવયાલઃ શુાં AAHOAએ તેનયા આજીવન સભ્્યપદ મયાટે કે AAHOAનયા ભયાશ્વ ફયાઇનયાન્સનુાં સાંરક્ષણ કરવયા મયાટે બદલયાતયા ફયા્યદયાઓ મેળવવયા મદદ કરવયા તેની 3,000 ્ડોલરની ફી વધયારવી જોઈએ?

“AAHOAનાી સભ્યુપદ ફી છેેલ્ા 20 વાષાચથીી યુથીાવાત્ રીહેી છેે. ¢ુȏ તામાંારીી હેોટેલનાા દરીો છેેલ્ા 20 વાષાચથીી એકેધુારીા રીહ્યાા છેે? આપણાે દરીેકેનાા દરી વાધુારીવાા જોઈએ. માંદદ માંાટે સમાંથીચ રીહેેવાા તામાંારીે નાફાકેારીકે રીહેેવાુȏ પણા જેરૂરીી છેે.”

સવાાલઃ ¢ુȏ AAHOAએ નાવાી અનાે જેુદી-દી તાકેો માંાટે યુુવાા હેોટેશિલયુસચનાે પ્રોત્સાશિહેતા કેરીવાા શિ¢ક્ષણા, કેોન્ફરીન્સ અનાે અન્યુ સમાંથીચનામાંાȏ વાધુારીો કેરીવાો જોઈએ?

“ર્ચોક્કસ, આપણાે થીોિા માંશિહેનાાઓ પહેેલા ન્યુુ ઓશિલચયુન્સમાંાȏ પ્રથીમાં હેાઇપ કેોન્ફરીન્સ લોન્ર્ચ કેરીી હેતાી અનાે તાેનાે જેબીરીદસ્તા સફળતાા માંલી હેતાી. આપણાે આવાી પ્રવૃશિત્તા જારીી રીાખાવાી જોઈએ. ”

સવયાલઃ ગ્યયા વિવે AAHOACONમયાાં ખચ્ડ અપેક્ષયા કરતયા વધી ગ્યો િતો, શાંુ તમે મયાનો છો કે ઘણી વખત આ રીતે AAHOACONનુાં બજેટ અપેક્ષયા કરતયાાં વધી જા્ય તો ચયાલે અર્વયા તો તે બજેટની અાંદર જ રિે તે મિત્ત્વનુાં છે?

“હેા,લોસ એન્જેલ્સમાંાȏ આપણાે પહેેલી વાખાતા નાાણાા ગુમાંાવ્યુા હેતાા અનાે તાેનાુȏ પુનારીાવાતાચના ટાળવાા આયુોજેના જેરૂરીી છેે. માંનાે આ પ્રકેારીનાા કેન્વાેન્¢નાોનાુȏ કેેવાી રીીતાે આયુોજેના કેરીવાુȏ તાેનાો અનાુભવા છેે, તાેથીી હુંં એ કેામાંે લગાિી¢. હુંં કેન્વાેન્¢નામાંાȏ એકે રિદવાસનાો ર્ઘટાિો કેરીવાાનાો જેબીરીદસ્તા શિહેમાંાયુતાી છેુȏ, આપણાે કેન્વાેન્¢નાનાા આયુોજેનામાંાȏ એકે રિદવાસનાો પણા ર્ઘટાિો કેરીી ¢કેીએ તાો એસોશિસયુે¢ના સીધુી દસ લાખા િોલરીનાી બીર્ચતા કેરીી ¢કે¢.ે ”

નવા બો્ડ્ષ મમ્ે બર અને ઇન્્ડસ્ટ્રીી

પાટટનસ્ષ

નવા ચંટયૂ ાર્લે ા બો્ડન્ષ ા સભ્ર્ો

• ગલ્ફ રિરીજેનાલ રિિરીેક્ટરીઃ શ્વમલ પટલે

• નાોથીચ ફ્લોરિરીિા રિરીજેનાલ રિિરીેક્ટરીઃ જ્યશે “જ્ય” પટેલ

• શિમાંિ એટલાન્ડિન્ટંકે રિરીજેનાલ રિિરીેક્ટરીઃ મિન્ે દ્ર “MZ” પટલે

• શિમાંિ-સાઉથી રિરીજેનાલ રિિરીેક્ટરીઃ અજ્ય પટલે

• સાઉથી કેેરીોશિલનાા રિરીજેનાલ રિિરીક્ે ટરીઃ ફેશ્નલ દેસયાઈ

• સાઉથી પેશિસરિફકે રિરીજેનાલ રિિરીેક્ટરીઃ નીલેશ “નીલ” ભક્તાયા

• સાઉથી સેન્ટ્રાલ ટેક્સાસ રિરીજેનાલ રિિરીેક્ટરીઃ શ્વકયાસ પટેલ

• સાઉથીઇસ્ટ ટેક્સાસ રિરીજેનાલ રિિરીેક્ટરીઃ ભયાશ્વક પટેલ

• સાઉથીવાેસ્ટ રિરીજેનાલ રિિરીેક્ટરીઃ ધમવેશ આશ્િર

• વાીમાંેના હેોટેશિલયુસચ રિિરીેક્ટરી વાેસ્ટનાચ રિિશિવાઝનાઃ શીતલ ‹ીનયા પટેલ નાાણાાકેીયુ વાષાચ 2024-25 માંાટે ĉણા નાવાા ઇન્િસ્ટ્રાી પાટટનાસચ રિિ¢ શિબીઝનાેસનાા એન્ડિક્ઝક્યુુરિટવા વાાઇસ પ્રેશિસિેન્ટ આશિમાંરી એહેમાંદ, ગૌશિથીયુરી માંફી એન્િ હેોટશિલȏગ એલએલસીનાા માંેનાેશિજેȏગ પાટટનારી કેેશિવાના સ્લોના, ઓકેોનાોરી એિ એસોશિસયુેટ્સનાા નાે¢નાલ કેોમાંશિસચયુલ પ્રોપટી ટેક્સનાા રિિરીેક્ટરી અđાહેમાં ટીહેનાો સમાંાવાે¢ થીાયુ છેે.

Newspapers in English

Newspapers from United States