Garavi Gujarat USA

ભાારતીીય અમેેરિરકનોોનોે નિનોશાાનો બનોાવતીા ઘરફોોડ ચોોરો ઝડપાાયા

-

કિƒƒકલેેન્ડ વિ¡સ્તાારમાંાȏ ભાારતાીય અમાંેકિરƒનોો તાથાા અન્ય દવિƒણ એવિ¢યનો સમાંુદાયનોા લેોƒોનોા ઘરોમાંાȏ શ્રેેણીબદ્ધ ઘરફોોડ ચોોરીનોી ઘટનોાઓનોા સȏબȏધમાંાȏ પોોલેીસે ગતા 24 માંાચોચનોા રોજ પોાȏચો લેોƒોનોી ધરપોƒડ ƒરી હતાી.

અહે¡ાલેો અનોુસાર લેેમાંાર ƒુકિટિસ, લેોન્ડ્રાા જેƒસનો, ƒેન્જી ક્રચોકિફોલ્ડ, એકિરƒ નોેટવિ¡લેે જૂવિનોયર

અનોે અરાવિમાંસ વિ¡વિલેયમ્સ નોામાંનોા આરોપોીઓનોી ધરપોƒડ ƒરાઇ હતાી. તાેમાંનોી પોર ઓછાામાંાȏ ઓછાી 17 ઘરફોોડ ચોોરીનોો આરોપો છાે. આ લેોƒોએ વિલેનો¡ુડ, બોથાેર અનોે બેલેે¡ુમાંાȏ પોણ આ¡ા ગુનોાઓનોે અȏજામાં આપ્યો હતાો.

પોોલેીસ તાપોાસનોી¢ોનોા જણાવ્યા પ્રમાંાણે ¢ƒમાંદȏ ો ગનોુ ાનોે અજાȏ માં આપો¡ા છાા¢¡ારે ƒવિે લેફોોવિનોયચ ાથાી ¡ોવિ¢ગ્ȏ ટનો આ¡તાા-જતાા રહતાે ા હતાા. આરોપોીઓ સામાંે દાખલે ƒરાયલેે ા ચોાવિજગં દસ્તાા¡જોે માંાȏ જણાવ્યા પ્રમાંાણે તામાંામાં પોાચોȏ યે આરોપોીઓ ચોોરીનોો માંાલે પોોતાાનોી પોાસે રાખ¡ાનોા આરોપોી છા.ે ƒકિુ ટસિ અનોે જƒે સનો સામાંે ઘરફોોડ ચોોરીનોા સાતા આરોપો છાે જ્યારે ક્રચોકિફોલ્ડ, નોટે વિ¡લેે જવિૂ નોયર અનોે વિ¡વિલેયમ્સ સામાંે બે આરોપો છા.ે

ગતા ફોેબ્રુુઆરી માંવિહનોામાંાȏ દવિƒણ એવિ¢યનો સમાંુદાયનોા સભ્યો દ્વાારા ઘરફોોડ ચોોરીનોી ઘટનોાઓમાંાȏ ¡ધારો થા¡ા સામાંે વિચોȏતાા વ્યક્ત ƒરાયા પોછાી સત્તાાવિધ¢ોએ તાપોાસ ¢રૂ ƒરી હતાી. ¢ƒમાંȏદો ƒવિથાતા રીતાે ઘરોનોી પોાછાળનોી તારફોનોા સ્લેાઇકિડȏગ દર¡ાજામાંાȏથાી ઘુસતાા હતાા, વિસક્યોકિરટી ƒેમાંેરા અનોે ¡ાઇ-ફોાઇ રાઉટર સાથાે ચોેડા ƒરતાા હતાા અનોે પોછાી ઘરમાંાȏ દર-દાગીનોા, પોસચ અનોે રોƒડ રƒમાંનોી ¢ોધ ƒરીનોે જે માંળે તાે માંાલે લેઇનોે ભાાગી છાૂટતાા હતાા.

ટૂȏƒા ગાળા માંાટે ભાાડે અપોાયેલેી વિમાંલેƒતાો જ્યાȏ ¢ȏƒાસ્પોદો રોƒાતાા હતાા, તાેમાંનોા માંાટે ઇશ્યૂ ƒરાયેલેા સચોચ ¡ોરન્ટ્સનોે આધારે તાપોાસ ƒરતાા પોોલેીસનોે ઘરફોોડ ચોોરીનોી ઘટનોાઓ અȏગેનોા પોુરા¡ા માંળ્યા હતાા. ¢ƒમાંȏદો પોાસેથાી 17 હજાર ડૉલેર રોƒડ અનોે એƒ બેગ જપ્ત ƒરાઈ હતાી.

કિƒƒકલેેન્ડ પોોલેીસ ¡ડા હેકિરસે સમાંથાચનો આપો¡ા બદલે સમાંુદાયનોો આભાાર માંાન્યો હતાો. તાેમાંણે ƒહ્યુંȏ હતાુȏ ƒે, ‘આપોણા સમાંુદાય માંાટે આ અસરƒારƒ અનોે સફોળ પોકિરણામાં છાે. આપોણા સમાંુદાયનોા તામાંામાં લેોƒોનોો પોોલેીસ પોર વિ¡શ્વાાસ ƒર¡ા બદલે અનોે સમાંુદાયનોા તામાંામાં લેોƒોનોો સહાયતાા ƒર¡ા બદલે આભાાર.’

¢ƒમાંȏદોનોે 10 એવિપ્રલેે કિƒંગ ƒાઉન્ટી ƒોટિહાઉસમાંાȏ રજૂ ƒરા¢ે. ગતા ¡ર્ષેે ઉનોાળામાંાȏ પોણ ઘરફોોડ ચોોરીનોા આ¡ા જ બનોા¡ો બન્યા હતાા જ્યાȏ બે આરોપોીઓ સામાંે એવિ¢યનો સમાંુદાયનોા ઘરોમાંાȏ 14 ચોોરી બદલે ƒેસ નોંધાયા હતાા.

 ?? ??

Newspapers in English

Newspapers from United States