Garavi Gujarat USA

જૈનો સૂમેુદીાયે અમેેરિરકામેાȏ રિડનિજર્ટલે ડીર્ટોક્સૂ ઝુȏબેશા શારૂ કરી

-

અમાંેકિરƒામાંાȏ નોાનોા જૈનો સમાંુદાયે કિડવિજટલે ડીટોક્સ િુȏબે¢ ¢રૂ ƒરી છાે. આ િુȏબે¢ અȏતાગચતા લેોƒોનોે વિનોયવિમાંતા સમાંયાȏતારે થાોડા સમાંય માંાટે કિડવિજટલે સ્ક્રીનોથાી દૂર રહે¡ા વિ¡નોȏતાી ƒર¡ામાંાȏ આ¡ે છાે. આ અȏગે સામાંુદાવિયƒ ƒાયચƒતાાચ અજય જૈનો ભાુટોકિરયાએ જણાવ્યુȏ હતાȏુ ƒે, “કિડવિજટલે યુગમાંાȏ આપોણો સમાંય ફોરી માંાણ¡ા અનોે સ્ક્રીનોનોી બહારનોા જી¡નોનોી સુȏદરતાા ફોરીથાી ¢ોધ¡ી આપોણી સુખાƒારી માંાટે જરૂરી છાે. આજનોા િડપોી વિ¡શ્વામાંાȏ માંોબાઇલે, લેેપોટોપો ƒે ƒમ્પ્યુટરનોી સ્ક્રીન્સ આપોણા જી¡નો પોર હા¡ી થાઇ ગયા છાે ત્યારે તાેમાંાȏથાી વિ¡રામાં લે¡ે ો એ માંહત્ત્¡નોી પોકિર¡તાચનોƒારી બાબતા બનોી ¢ƒે છાે. આ

પોગલેુȏ 'અણુવ્રતા અનોુષ્ઠાા' અનોે તાેનોા પ્રેરƒ આચોાયચ શ્રેી માંહાશ્રેમાંણનોી દીઘચદૃસ્પિƂથાી પ્રેકિરતા છાે.”

'અણુવ્રતા અનોુષ્ઠાા' એ એƒ ¢બ્દ છાે જે જૈનો કિફોલેસૂફોીમાંાȏથાી આવ્યો છાે. 'અણુવ્રતા' એ નોાનોી ƒકિટબદ્ધતાાઓ સાથાે સȏદવિભાચતા છાે, અનોે તાે આ વ્રતાનોે અમાંલેમાંાȏ માંૂƒનોાર અથા¡ા સૂચો¡નોારનોે દ¢ાચ¡ે છાે. જૈનો ધમાંચમાંાȏ, અણુવ્રતા અનોુષ્ઠાા એ¡ી વ્યવિક્ત છાે જે લેોƒોનોે અણુવ્રતા અપોનોા¡¡ા માંાટે માંાગચદ¢ચનો આપોે છાે.

આ¡નોારા થાોડા માંવિહનોાઓમાંાȏ, ભાૂટોકિરયા અનોે તાેમાંનોી ટીમાં કિડવિજટલે ડીટોક્સ િુȏબે¢ માંાટે સમાંથાચનો માંેળ¡¡ા તાેમાંનોી યોજનોા સાથાે નોીવિતાવિનોધાચરƒો, વિબનો-નોફોાƒારƒ સȏસ્થાાઓ, વિ¢ƒણવિ¡દો અનોે બુવિદ્ધજી¡ીઓનોી સાથાે સાથાે ƒંગ્રેસમાંેનો અનોે સાȏસદોનોો સȏપોƒક ƒર¢ે.

તાેમાંણે ¡ધુમાંાȏ જણાવ્યુȏ હતાુȏ ƒે, “અમાંારી પોાસે આ સમાંસ્યાનોુȏ સમાંાધાનો છાે, અનોે તાે છાે 'અણુવ્રતા કિડવિજટલે ડીટોક્સ', જેનોો અથાચ એ થાાય છાે ƒે, કિડવિજટલે ડીટોક્સ તારફો એƒ નોાનોો (અણુ) સȏƒલ્પો (વ્રતા). પોકિર¡ાર અનોે વિમાંત્રીો સાથાેનોા સȏબȏધો માંજબૂતા ƒર¡ા, તાણા¡ દૂર ƒર¡ો અનોે ઊંȏઘ સુધાર¡ામાંાȏ ¡ધુ સમાંય પોસાર ƒર¡ા માંાટે ઇલેેક્ટ્રોોવિનોƒ સાધનોોનોો ઉપોયોગ ƒર¡ામાંાȏથાી અથા¡ા વિનોધાચકિરતા સમાંય માંાટે ઓનોલેાઇનો રહે¡ામાંાȏથાી વિ¡રામાં લેે¡ો.”

Newspapers in English

Newspapers from United States