Garavi Gujarat USA

ભાારા’માંાȏ લોકસેભાાનીી ચૂંંȏટણીીનીે ચૂંીની AIથીી પ્રભાાત્તિવ’ કરાી શકે છેઃેȕ માંાઇક્રોોસેોફ્ટ

-

ભાારતીમાંાȏ લોોકેસભાાનાી ચૂંંȏટણીી યોજવાા માંાટે કેાયનવાાહી શેરૂ થીઇ ગંઇ છેે, ત્યારે ત્તિવાશ્વનાી અગ્રેણીી ટેકેનાોલોોજી કેંપનાીમાંાઈક્રોસોફ્ટે એકે અત્યȏતી ચૂંંકેાવાનાારો ખુલોાસો કેયો છેે. માંાઈક્રોસોફ્ટે તીાજેતીરમાંાȏ એકે રીપોટટમાંાȏ જણીાવ્યા માંુજબ ચૂંીના, આડિટટડિફંત્તિશેયલો ઈન્ટેત્તિલોજન્સ (એઆઈ) નાી માંદદથીી ભાારતી સત્તિહતી અમાંેડિરકેા અનાે સાઉથી કેોડિરયામાંાȏ યોજાનાારી ચૂંંȏટણીીઓનાા પડિરણીામાંોનાે ďભાાત્તિવાતી કેરી શેકેે છેે. અમાંેડિરકેા અનાે કેેનાેડા સત્તિહતીનાા દેશેોનાી ચૂંંȏટણીીમાંાȏ ત્તિવાદેશેી હસ્તીક્ષીેપનાા આક્ષીેપો વાચ્ચેે માંાઈક્રોસોફ્ટનાા આ રીપોટટથીી ત્તિવાશ્વનાા અનાેકે દેશેોમાંાȏ માંંȏ‹વાણી ઊભાી થીઇ છેે.

માંાઈક્રોસોફ્ટ થ્રેેટ ઈન્ટેત્તિલોજન્સ

દ્વાારા ‘સેમાં ટાગંેટ્સ, ન્યં પ્લોેબંક્સઃ ઈસ્ટ એત્તિશેયા થ્રેેટ એક્ટસન એમ્પ્લોોય યુત્તિનાકે માંેથીડ્સ’ નાામાંનાા આ રીપોટટમાંાȏ જણીાવ્યાȏ ďમાંાણીે, ભાારતી અનાે અમાંેડિરકેા સત્તિહતીનાા ત્તિવાશ્વનાા અનાેકે દેશેોમાંાȏ યોજાનાારી સામાંાન્ય ચૂંંȏટણીીમાંાȏ ચૂંીના પોતીાનાે લોાભા થીાય તીેવાી આડિટટફંડિફંત્તિશેયલો ઈન્ટેત્તિલોજન્સ દ્વાારા સત્તિજનતી સામાંગ્રેી સોત્તિશેયલો માંીડિડયાનાા ઉપયોગંથીી વ્યાપકે રીતીે ફંેલોાવાશેે. જોકેે, આવાી સામાંગ્રેીથીી ચૂંંȏટણીીનાા પડિરણીામાંો પર અસર થીવાાનાી શેક્યતીા ઓછેી હોવાાનાુȏ જણીાવાતીાȏ કેંપનાીએ ઉમાંેયુɖ હતીુȏ કેે, ચૂંીના ચૂંંȏટણીીનાા પડિરણીામાંો પર ધીારી અસર થીાય તીે હેતીુથીી ત્તિવાત્તિવાધી ક્ષીેત્રે ďયોગંો વાધીારી રહ્યુંȏ છેે જે લોાȏબાગંાળે વાધીુ અસરકેારકે સાત્તિબતી થીવાાનાી સȏભાાવાનાા છેે.

ગંતી જાન્યુઆરીમાંાȏ તીાઈવાાનામાંાȏ યોજાયેલોી ďેત્તિસડેન્ટ પદનાી ચૂંંȏટણીીમાંાȏ ચૂંીનાે એઆઈ દ્વાારા સત્તિજનતી ગંેરમાંાગંે દોરનાારા અત્તિભાયાનાોથીી ત્યાȏનાી ચૂંંȏટણીી અનાે લોોકેોનાે ďભાાત્તિવાતી કેરવાાનાો ďયાસ કેયો હોવાાનાુȏ માંાઈક્રોસોફ્ટ થ્રેેટ એનાાત્તિલોત્તિસસ સેન્ટર દ્વાારા ďકેાત્તિશેતી આ રીપોટટમાંાȏ જણીાવાાયુȏ હતીુȏ. ત્તિવાદેશેી ચૂંંȏટણીીમાંાȏ કેોઈ અન્ય દેશે દ્વાારા એઆઈ દ્વાારા સત્તિજનતી ďચૂંાર સામાંગ્રેીનાા માંાધ્યમાંથીી ďત્યક્ષી રીતીે હસ્તીક્ષીેપ કેરાયો હોવાાનાુȏ આ ďથીમાં ઉદાહરણી હોવાાનાુȏ કેંપનાીનાા રીપોટટમાંાȏ જણીાવાાયુȏ છેે. રીપોટટમાંાȏ ચૂંેતીવાણીી આપતીાȏ જણીાવ્યુȏ છેે કેે, આક્રમાંકે ત્તિવાસ્તીારવાાદી નાીત્તિતી ધીરાવાતીા ચૂંીનાનાુȏ લોક્ષ્ય માંાત્ર તીાઈવાાના પંરતીુȏ માંયાનડિદતી નાથીી.

 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in English

Newspapers from United States