Garavi Gujarat USA

કંગ્રેેસેનીા ચૂંંȏટણીી ઢંંઢંેરાામાંાȏ જાત્તિ’ગાં’ વસ્’ીગાંણી’રાી, અનીામાં’માંાȏ વધીારાાનીંȏ વચૂંની

-

ભાારતીમાંાȏ 19 એત્તિďલોથીી ચૂંાલોુ થીઈ રહેલોી લોોકેસભાાનાી ચૂંંȏટણીી માંાટે માંુખ્ય ત્તિવારોધી પક્ષી કેંગ્રેેસે શેુક્રવાાર, 5 એત્તિďલોે તીેનાો ચૂંંȏટણીીઢંંઢંેરો જારી કેયો હતીો. પાટીનાા ચૂંંȏટણીીઢંંઢંેરામાંાȏ જાત્તિતીગંતી વાસ્તીી ગંણીતીરી, અનાામાંતીમાંાȏ વાધીારો, રોજગંારી સજનના, ઇન્ફ્રોાસ્ટ્રક્ચરનાા ત્તિવાકેાસ, રૂ.25 લોાખ સુધીીનાા માંફંતી હેલ્થી ઇન્શ્યોન્સ સત્તિહતીનાા માંુદ્દાા પર ઘણીા વાચૂંનાો આપવાામાંાȏ આવ્યાȏ છેે. પાટીએ તીેનાા ચૂંંȏટણીીઢંંઢંેરાનાે ન્યાયપત્ર નાામાં આપ્યુȏ છેે.

પક્ષીનાા ďમાંખુ માંલ્લિલ્લેકેાજનાનુ ખડગંે ડિદલ્હીમાંાȏ ચૂંટંȏ ણીીઢંઢંં રે ો જારી કેયાન ત્યારે વાડિરષ્ઠ નાતીે ાઓ સોત્તિનાયા ગંાધીȏ ી અનાે રાહુલો ગંાધીȏ ી હતીા તીથીા ભાતીં પવાં કેન્ે દ્રીય નાાણીા ďધીાના પી ત્તિચૂંદમ્બરમાં હાજર રહ્યાાȏ હતીા.ȏ સૌથીી માંોટા ચૂંચૂંાનાન ા માંદ્દાુ ાઓમાંાȏ જાત્તિતી આધીાડિરતી વાસ્તીી ગંણીતીરીનાુȏ વાચૂંના છે.ે આ એકે રાજકેીય માંદ્દાુ ો છે.ે કેંગ્રેસે તીનાે ા ચૂંટȏં ણીી ઢંઢંં રે ામાંાȏ જાત્તિતીઓ, પટે ાજાત્તિતીઓ અનાે તીમાંે નાી સામાંાત્તિજકેઆત્તિથીકેન લ્લિસ્થીત્તિતીનાે ઓળખવાા અનાે તીનાે ી ગંણીતીરી કેરવાા માંાટે દશેે વ્યાપી વાસ્તીીગંણીતીરી હાથી ધીરવાાનાી તીથીા અનાામાંતી પરનાી 50 ટકેાનાી માંયાદન ામાંાȏ વાધીારો કેરવાા માંાટે બધીȏ ારણીમાંાȏ સધીુ ારો કેરવાાનાુȏ વાચૂંના આપ્યુȏ છે.ે પાટીએ રોકેડિડયા પાકે ઉગંાડતીા ખડે તીં ો

માંાટે MSP અથીવાા લોઘŧુ માં ટકેે ાનાા ભાાવાનાે લોાગંુ કેરવાાનાુȏ વાચૂંના પણી આપ્યુȏ છે.ે MSP માંદ્દાુ ો 2020થીી ખડે તીં ો આદȏ ોલોનાનાો માંખ્ુ ય માંદ્દાુ ો હતીો. તીે MSP માંાટે કેાયમાંી કેાનાનાં ી ગંરે ટં ી આપશે.ે

પાટીએ સાવાનત્તિત્રકે માંફંતી આરોગ્યસȏભાાળનાુȏ વાચૂંના આપ્યુȏ છેે, જેમાંાȏ ત્તિનાદાના, શેસ્ત્રત્તિક્રયા અનાે દવાાઓનાો ખચૂંન સામાંેલો છેે. પાટી ₹25 લોાખ સુધીીનાો કેશેે લોેસ ઇન્શ્યોરન્સ આપશેે. 2025થીી કેેન્દ્ર સરકેારનાી દરેકે ભારતીીઓમાંાȏ માંત્તિહલોાઓનાે 50 ટકેા અનાામાંતી આપવાાનાુȏ પક્ષી દ્વાારા વાચૂંના આપવાામાંાȏ આવ્યુȏ છેે, અનાે દરેકે ગંરીબ પડિરવાારનાે 1 લોાખ રૂત્તિપયા ďત્તિતી વાર્ષનનાી સહાય આપવાાનાી પણી વાાતી કેરી છેે.

 ?? ??

Newspapers in English

Newspapers from United States