Garavi Gujarat USA

ટેેસ્લાા $3bનાા પ્લાાન્ટેનાંȏ સ્થળ શોોધવાા ભાારતમાંાȏ ટેીમાં માંોકલાશોે

-

વિ¡શ્વનીી અગ્રણીી આઇકોોવિનીકો ઈલેેક્ટ્રિ§િકો કોાર કોંપનીી ટેેસ્લેા ભાારતમાંાȏ 2-3 વિ™વિલેયની ડોોલેરનીા રોકોાણી સાાથેે પ્લેાન્ટે સ્થેાપ¡ા માંાટેે સાવિĀય ™નીી છેે. અમાંેરિરકોાનીી આ કોંપનીીનીી ટેીમાં ચાાલેુ માંવિ¦નીાનીા અȏત ભાાગમાંાȏ ભાારત આ¡ી પ¦ંચાશેે તથેા ગુજરાત, તાવિમાંલેનીાડોુ અથે¡ા માં¦ારાષ્ટ્ર જે¡ા ઓટેો ¦™માંાȏથેી કોોઈ એકો રાજ્યનીી પર પસાȏદગીનીો કોળશે ઢોોળશેે. જો ટેેસ્લેા પ્લેાન્ટે સ્થેાપ¡ા અȏગે કોોઈ નીક્કર વિનીણીણય કોરશેે તો ભાારતમાંાȏ લેોકોસાભાાનીી ચાંȏટેણીી પ¦ેલેા ¡ડોાપ્રધાાની નીરેન્દ્ર માંોદીનીી સારકોારનીે ™હુ માંોટેો ફાાયદો થેશેે.

વિđરિટેશે ¡તણમાંાનીપત્ર ફાાઇનીાક્ટ્રિન્શેયલે ટેાઇમ્સાનીા રિરપોટેટ પ્રમાંાણીે અ™જોપવિત એલેોની માંસ્કોનીી આગે¡ાનીી ¦ેઠળ ટેેસ્લેા એવિપ્રલેનીા અȏત સાુધાીમાંાȏ અમાંેરિરકોાથેી એકો ટેીમાંનીે પ્લેાન્ટે માંાટેેનીી સાાઇટ્સાનીો અભ્યાસા કોર¡ા માંોકોલેશેે, જેમાંાȏ માં¦ારાષ્ટ્ર, ગુજરાત અનીે તવિમાંલેનીાડોુ જે¡ા ઓટેોમાંોરિટે¡ ¦™ ધારા¡તા રાજ્યો પર ધ્યાની કોેક્ટ્રિન્દ્રત કોર¡ામાંાȏ આ¡શેે. કોેટેલેીકો ઓટેોમાંો™ાઈલે કોંપનીીઓ ¦રિરયાણીામાંાȏ પણી પ્લેાન્ટે ધારા¡ે છેે, પરંતુ ટેેસ્લેાનીી ફાે§ટેરી અન્ય ત્રણી રાજ્યોમાંાȏ ¦શેે કોારણી કોે આ રાજ્યો દરિરયાકોાȏઠે ¦ો¡ાથેી ત્યાȏ ™ȏદરનીી સાુવિ¡ધાા ઉપલેબ્ધા છેે. ટેેસ્લેા કોારનીી વિનીકોાસા કોર¡ાનીુȏ સારળ ™નીે તે માંાટેે ™ȏદરનીી સાુવિ¡ધાા ધારા¡તા રાજ્યોમાંાȏ પ્લેાન્ટે સ્થેાપ¡ા માંાȏગે છેે

સાંત્રોનીે ટેાȏકોીનીે રિરપોટેટમાંાȏ જણીા¡¡ામાંાȏ આવ્યુȏ છેે કોે, ટેેસ્લેા ભાારતમાંાȏ પણી કોેવિલેફાોવિનીણયા, ટેે§સાાસા, ™વિલેણની અનીે શેાȏઘાાઈ જે¡ા માંોડોલેનીે અનીુસારી શેકોે છેે. કોંપનીીએ આ દેશેોમાંાȏ “ગીગાફાે§ટેરી” માંોડોેલે અપનીાવ્યુȏ છેે, જેમાંાȏ કોંપનીી પોતાનીો જ ™ેટેરી પ્લેાન્ટે સ્થેાપ¡ાનીુȏ વિ¡ચાારી શેકોે છેે અનીે તેનીી આજુ™ાજુ સાપ્લેાયસાણનીા પ્લેાન્ટે સ્થેાપ¡ામાંાȏ આ¡શેે.

ઉલ્લેેખનીીય છેે કોે, ભાારતે ગયા માંવિ¦નીે કોાર વિનીમાંાણતાઓ દ્વાારા ઉત્પારિદત અમાંુકો ઈલેેક્ટ્રિ§િકો ¡ા¦નીો પરનીા આયાત કોરમાંાȏ ઘાટેાડોો કોયો ¦તો. જો કોંપનીી કોમાંવિશેણયલે ઉત્પાદની શેરૂ કોર¡ા માંાટેે ત્રણી ¡ર્ષણનીી સામાંયમાંયાણદા સાાથેે ઓછેામાંાȏ ઓછેા 4,150 કોરોડો રૂવિપયાનીુȏ રોકોાણી કોર¡ા માંાટેે પ્રવિત™દ્ધ ¦ોય તો તેનીે આ લેાભા માંળી શેકોે છેે. સારકોારનીા આ વિનીણીણય ™ાદ, ટેેસ્લેાએ તેનીી ટેીમાંનીે ભાારત માંોકોલે¡ાનીો વિનીણીણય લેીધાો છેે.

ટેેસ્લેા ઘાણીા ¡ર્ષોથેી ભાારતમાંાȏ પ્ર¡ેશે¡ા પ્રયાસા કોરી ર¦ી છેે પરંતુ ભાારત સારકોાર સ્થેાવિનીકો સ્તરે ઉત્પાદની ¡ધાાર¡ા માંાȏગતી ¦ો¡ાથેી તેમાંજ કોર¡ેરા ઊંȏચાા ¦ો¡ાથેી કોંપનીી ¦જુ સાુધાી પ્લેાન્ટે સ્થેાપ¡ામાંાȏ સાફાળ થેઈ નીથેી. ટેેસ્લેાનીા અવિધાકોારીઓ છેલ્લેે ા ¡ર્ષણથેી ભાારતનીા સારકોારી અવિધાકોારીઓ સાાથેે ¡ાટેાઘાાટેો કોરી રહ્યાા છેે. કોંપનીીનીા સાીઈઓ માંસ્કો પણી જંનીમાંાȏ ¡ડોાપ્રધાાની નીરેન્દ્ર માંોદીનીે માંળ્યા ¦તા.

ઓટેો ઉદ્યોોગનીા વિ¡શ્લેેર્ષકોોનીુȏ માંાની¡ુȏ છેે કોે આ પગલેુȏ ભાારતીય ઓટેોમાંોરિટે¡ ઉદ્યોોગનીે ¡ૈવિશ્વકો ટેેક્નોોલેોજીનીો ઉપયોગ કોર¡ા, ઉત્પાદની શ્રેેણીીનીે વિ¡સ્તૃત કોર¡ા અનીે ખચાણ સ્પધાાણત્માંકોતામાંાȏ સાુધાારો કોર¡ા માંાટેે પણી સાક્ષમાં ™નીા¡શેે.

 ?? ??

Newspapers in English

Newspapers from United States