Garavi Gujarat USA

હંંટર હંોટેલ ઇન્વેેસ્ટમેેન્ટ કોોન્ફરન્સનુંંȏ 35મેા વેર્ષેે આયોોજનું

-

35મંી હન્ટુરે હોટુેર્લા ઇન્વાેસ્ટુમંેન્ટુ કેોન્ફરેન્ર્સમંાં, વાાત કેરેવાા મંાટુે ઘણાંું બધુું હતું. એટુર્લાાન્ટુામંાં મંેરિરેયુોટુ મંાનિŐɓર્સ ખાતે 19 થેી 22 મંાચેɓનીા રેોજ યુોર્જાયુેર્લાા કેાયુɓક્રમંમંાં કેેટુર્લાાકે ભૂારેતીયુ અમંેરિરેકેની હોટુેનિર્લાયુર્સɓ વાક્તાા હતા.

હન્ટુરે કેોન્ફરેન્ર્સનીા અધ્યુક્ષ ર્લાી હન્ટુરેએ તેમંનીા સ્વાાગત પ્રવાચેની દરેનિમંયુાની જણાંાવ્યુું હતું કેે, આ વાર્ષɓનીી કેોન્ફરેન્ર્સ "હેતુનીી ગહની ભૂાવાનીા, નિનીર્સંકેોચે રેજૂઆત" ર્સાથેે આવાી હતી.

"આગામંી ĉણાં રિદવાર્સમંાં, અમંે અર્સંખ્યુ ઉદ્યોોગ નિનીષ્ણાંાતો પાર્સેથેી ર્સાંભૂળવાા જઈ રેહ્યોા છેીએ, આ ઉદ્યોોગનીા અગ્રાણાંીઓ તરેીકેે, અમંે પરિરેવાતɓનીનીે સ્વાીકેારેવાાનીું, ર્સંમંેર્લાનીોનીે પડોકેારેવાા અનીે નીવાી તકેોનીે અનીુર્સરેવાાનીા મંહત્વાનીે ર્સમંજીએ છેીએ," હંટુરેે કેહ્યુંં. “તે આનીે ધ્યુાનીમંાં રેાખીનીે છેે કેે અમંે અમંારેી સ્પીકેરે ર્લાાઇનીઅપનીે આગળ મંૂકેવાા મંાટુે બેઠા છેીએ, આ વાર્ષે, અમંે નીવાા અવાાજોનીે અર્લાગ પ્ર્લાેટુફોમંɓ આપવાા પરે ધ્યુાની કેેસ્થિન્િત કેયુુɖ છેે. આ અવાાજો તમંનીે પડોકેારે આપશે. તેઓ તમંનીે પ્રેરેણાંા આપશે, તેઓ તમંનીે અર્લાગથેી નિવાચેારેવાા મંાટુે દબાણાં કેરેશે.”

મંુખ્યુ એજન્ડોાઃ નિવાનિવાધુતા અનીે ટુેકેનીોર્લાોજી

હન્ટુરેએ જણાંાવ્યુું હતું કેે કેોન્ફરેન્ર્સ મંાટુે 2,100 થેી વાધુુ પ્રનિતભૂાગીઓએ નીંધુણાંી કેરેાવાી હતી, જેમંાંથેી 40 ટુકેા હોટુેર્લા મંાનિર્લાકેો હતા અનીે 25 ટુકેા પ્રથેમં વાખત ઉપસ્થિસ્થેત હતા. કેોન્ફરેન્ર્સનીા વાક્તાાઓમંાં કેેર્સી કેોનિઝકેોવાનીો ર્સમંાવાેશ થેાયુ છેે, જે આરિટુટરિફનિશયુર્લા પરે ગૂગર્લાનીા પ્રથેમં ચેીફ રિડોનિર્સઝની ર્સાયુસ્થિન્ટુસ્ટુ અનીે હોસ્થિસ્પટુાનિર્લાટુી ઉદ્યોોગ પરે તેનીી અર્સરે; મંેન્ટુાનિર્લાસ્ટુ ઓઝ પર્લાɓમંેની; ડોેર્લ્ડટુા એરે ર્લાાઇન્ર્સનીા ર્સીઇઓ એડો બેસ્થિસ્ટુયુની અનીે મંેરિરેયુોટુ ઈન્ટુરેનીેશનીર્લાનીા પ્રમંુખ અનીે ર્સીઈઓ એન્થેોનીી કેેપુઆનીો હાજરે હતા.

Newspapers in English

Newspapers from United States