Garavi Gujarat USA

IHGનુંંȏ ત્રણ સ્યોંટ બ્રાાન્ડ્સ મેાટે નુંવેા પ્રોોટોટાઇપનુંંȏ અનુંાવેરણ

-

IHG હોટુેર્લ્ડર્સ અનીે રિરેર્સોટ્ર્સે તાજેતરેમંાં તેનીી ĉણાં સ્યુુટ્ર્સ બ્રાાન્ડ્ર્સ - સ્ટુેનિબ્રાજ સ્યુુટ્ર્સ, કેેન્ડોર્લાવાુડો સ્યુુટ્ર્સ અનીે એટુવાેર્લા સ્યુુટ્ર્સ મંાટુે નીવાા પ્રોટુોટુાઇપ નિવાકેર્લ્ડપો રેજૂ કેયુાɓ છેે. આ પ્રોટુોટુાઇપ વાતɓમંાની રિડોઝાઇનીનીી મંુખ્યુ ર્લાાક્ષનિણાંકેતાઓનીે ર્જાળવાી રેાખીનીે જગ્યુા અનીે કેાયુɓક્ષમંતા પરે ધ્યુાની કેેસ્થિન્િત કેરેે છેે. આ પ્રોટુોટુાઇપ્ર્સ 2024 નીા બીર્જા Őાટુટરે ર્સુધુીમંાં ઉપર્લાબ્ધુ થેશે. તેમંા પ્રથેમં પ્રોપટુીઝ દશાɓવાવાામંાં આવાી છેે, તે 2025નીા પ્રારેંભૂમંાં શરૂ થેવાાનીી અપેક્ષા છેે, એમં IHGએ એકે નિનીવાેદનીમંાં જણાંાવ્યુું હતું.

પ્રારેંભૂમંાં, પ્રોટુોટુાઇપ રિડોઝાઇની કેનીે ેડોા, કેેરેેનિબયુની અનીે ર્લાેરિટુની અમંેરિરેકેામંાં મંાĉ યુુએર્સ પ્રોપટુીઝ મંાટુે જ ઍક્ર્સેનિર્સબર્લા હશે. કેેનિવાની શ્રાામંે જણાંાવ્યુું હતું કેે, “IHG એ એક્સ્ટુેન્ડોેડો સ્ટુે રેોકેાણાં અનીે સ્યુુટ્ર્સ સ્પેર્સમંાં અમંારેા પ્રોટુોટુાઇપ રિડોઝાઇનીનીે નિવાકેનિર્સત કેરેીનીે મંાનિર્લાકેી મંૂર્લ્ડયુ વાધુારેવાા મંાટુે અમંારેા ર્લાગભૂગ ĉણાં દાયુકેાનીી ર્લાીડોરેનિશપ

પરે નિનીમંાɓણાં કેરેવાાનીું ર્જારેી રેાખ્યુું છેે, જ્યુારેે જગ્યુાઓ અનીે ર્સુનિવાધુાઓ ટુૂંકેા અનીે ર્લાાંબા ગાળાનીા પ્રવાાર્સીઓનીે ર્સૌથેી વાધુુ મંહત્ત્વા આપે છેે. IHG નીા મંુખ્યુ પ્રવાાહનીી બ્રાાન્ડ્ર્સ, યુુ.એર્સ. અનીે કેેનીેડોાનીા ર્સીનિનીયુરે વાાઇર્સ પ્રેનિર્સડોેન્ટુ (ડોેવાર્લાપમંેન્ટુ) કેેનિવાની શ્રાામંે જણાંાવ્યુું હતું, "અમંારેી નીવાી નિવાભૂાવાનીાઓ મંહેમંાની અનીે મંાનિર્લાકેનીા પ્રનિતર્સાદનીે પ્રનિતનિબંનિબત કેરેે છેે, અનીે નીવાા અનીે હાર્લાનીા મંાનિર્લાકેોનીે ર્સુર્સંગતતા અથેવાા ગુણાંવાત્તા ર્સાથેે ર્સમંાધુાની કેયુાɓ નિવાનીા-નિવાનિવાધુ સ્વારૂપોમંાં-વાધુુ બર્જારેોમંાં અમંારેા આધુુનિનીકે સ્યુુટુ અનીુભૂવાો પહંચેાડોવાા ર્સક્ષમં બનીાવાે છેે."

આ નિવાકેર્લ્ડપો ĉણાંેયુ બ્રાાંડ્ર્સનીી પર્સંદગીમંાં વાધુારેો કેરેે છેે, જે મંાનિર્લાકેો અનીે નિવાકેાર્સકેતાɓઓનીે તેમંનીા બર્જારે અનીે ર્સાઇટુ મંાટુે ઓફરિરેંગનીે કેસ્ટુમંાઇઝ કેરેવાા મંાટુે પ્રદાની કેરેે છેે, જેમંાં નીવાા નિબર્લ્ડડો, કેન્વાઝɓની, ડ્યુુઅર્લા-બ્રાાન્ડો અથેવાા અનીુકેૂર્લાનીશીર્લાપુનીઃઉપયુોગનીી ર્લાાક્ષનિણાંકેતાનીો ર્સમંાવાેશ થેાયુ છેે, IHGનીું કેહેવાું છેે.

Newspapers in English

Newspapers from United States