Garavi Gujarat USA

પીચટ્રીી રીયોલ એસ્ટેટ ક્રેેડિડટમેાȏ $1 વિ™વિલયોનુંનુંંȏ રોકોાણ કોરશેે

-

$6.4 નિબનિર્લાયુની પોટુફટ ોનિર્લાયુો ર્સાથેનીે ી કેોમંનિશયુɓ ર્લા રેરેીયુર્લા એસ્ટુટુે ઇન્વાસ્ે ટુમંન્ે ટુ ફમંɓ પીચેટ્રેી ગ્રાપૂ પહર્લાે ી રિડોર્સમ્ે બરેથેી આશરેે $660 નિમંનિર્લાયુની ક્રરિે ડોટુ રેોકેાણાંો ર્સરેુ નિક્ષત કેયુાɓ છે,ે જમંે ાં વાધુારેાનીા $350 નિમંનિર્લાયુનીનીે આગામંી 30 થેી 45 રિદવાર્સમંાં આખરેી ઓપ અપાયુ તવાે ી અપક્ષે ા છે.ે પીચેટ્રેીએ એકે નિનીવાદે નીમંાં જણાંાવ્યુું હતું કેે આ રેોકેાણાંો હોટુર્લા, મંસ્થિર્લ્ડટુફનિે મંર્લાી, ઔદ્યોોનિગકે અનીે નિવાદ્યોાથેીઓનીા આવાાર્સ પરે ધ્યુાની કેસ્થિે ન્િત કેરેે છે.ે

પીચેટ્રેી ગ્રાપૂ નીા મંનીે નિે જગં નિપ્રસ્થિન્ર્સપાર્લા/ર્સીઈઓ ગ્રાગે ફ્રાાઈડોમંનીે જણાંાવ્યુું હતું કે,ે “અમંે ર્સતત વાધુતા વ્યુાજ દરેોનીી અપક્ષે ા અનીે બન્ે કે એક્ર્સપોઝરેમંાં ર્સતત ઘટુાડોોનીી અપક્ષે ાનીા પ્રનિતભૂાવામંાં વાધુુ ગનિતશીર્લા પ્રવૃનિત્ત જોઈ રેહ્યોા છેીએ.” “2028 નીા અતં ર્સધુુ ીમંાં યુએુ ર્સ કેોમંનિશયુɓ ર્લા રિરેયુર્લા એસ્ટુટુે મંાં ડોટુે $2.8 નિટ્રેનિર્લાયુની હોવાાનીો અદં ાજ છે,ે તનીે ા ર્લાીધુે આ ઋણાંનીે રિરેફાઇનીાન્ર્સ કેરેવાાનીી નિચેતં ામંાં વાધુારેો થેયુો છે.ે કેોમંનિશયુɓ ર્લા રિરેયુર્લા એસ્ટુટુે નીા નિહસ્ર્સદે ારેો વાધુતા મંડોૂ ી ખચેɓ અનીે મંયુારિɓ દત પ્રવાાનિહતાનીા પડોકેારેો ર્સાથેે ઝઝમંૂ ી રેહ્યોા છે,ે ખાર્સ કેરેીનીે એનિŐનિઝશની, રિરેકેનિે પટુર્લાાઇઝશે ની અનીે ડોવાે ર્લાપમંન્ે ટુ પહર્લાે મંાટુે મંડોૂ ી ર્સરેુ નિક્ષત કેરેવાામંાં તઓે નીે ર્સઘં ર્ષɓ કેરેવાો પડોી રેહ્યોો છે.ે "

પીચેટ્રેીએ તાજતે રેમંાં 350 રૂમંનીી મંરિે રેયુોટુ ડ્યુઅુ ર્લાબ્રાાન્ડો એર્સી હોટુેર્લા, ર્સનીીવાેર્લા મંોફેટુ પાકેક અનીે TETRA હોટુેર્લા, કેેનિર્લાફોનિનીɓયુાનીા ર્સન્નીીવાેર્લામંાં ઓટુોગ્રાાફ કેર્લાેક્શનીનીે પુનીઃકેેનિપટુર્લાાઈઝ કેરેવાા મંાટુે $102.9 નિમંનિર્લાયુનીનીી ĉણાં વાર્ષɓનીી ર્લાોની મંેળવાીનીે અત્યુારે ર્સુધુીનીા તેનીા ર્સૌથેી મંોટુા વ્યુનિક્તાગત ક્રેરિડોટુ ટ્રેાન્ઝેક્શન્ર્સમંાંથેી એકે ક્લોોઝ કેયુુɖ છેે.

 ?? ??

Newspapers in English

Newspapers from United States