Garavi Gujarat USA

તાાઇવાાનમાંાȏ 7.2ના ભૂૂકંંપથીી 13ના માંોતા, 800 ઘાાયલ

-

તાાઈવાાનમાંાȏ બુધુ વાાર, 3 એપ્રિďલની વાહેલે ી સવાારે 7.2ની તાીવ્રતાાના ભૂકંૂ પં થીી ઓછાામાંાȏ ઓછાા 13 લોકંોના માંોતા થીયાા હેતાા અને આશરે 800 લોકંો ઘાાયાલ થીયાા હેતાા.ȏ આ ભૂકંૂ પં છાલ્લાંે ાȏ 25 વાર્ષનષ ો સૌથીી શપ્રિōશાળીી હેતાી અને તાને ાથીી આશરે 50 લોકંો ગુમાંુ પણ થીયાા હેતાા.ȏ

સત્તાાવાાળીાઓએ જણાવ્યાુȏ હેતાુȏ કંે હુઆલીનમાંાȏ રાષ્ટ્રીીયા ઉદ્યાાનમાંાȏ હેોટલ તારફ જતાી ચાાર પ્રિમાંપ્રિનબુસમાંાȏ સવાાર 50 ďવાાસીઓ ગુમાંુ થીયાા હેતાા.ȏ તાાઈપઈે ટાઈમ્સના અહેવાે ાલ માંજુ બુ સવાારે 8 વાાગ્યાા સધુ ીમાંાȏ 34 જટે લા આફ્ટરશોક્સ નંધાયાા હેતાા.

આ ભૂકંૂ પં ને કંારણે સ્વા-શાપ્રિસતા ટાપુ તામાંે જ દપ્રિƒણ જાપાનના ભૂાગુો માંાટે સનુ ામાંીની વાોપ્રિનગું આપવાામાંાȏ આવાી હેતાી. ફિફપ્રિલપાઈન્સે પણ સનુ ામાંીની ચાતાે વાણી જારી કંરી હેતાી અને દફિરયાાકંાઠાȏ ાના પ્રિવાસ્તાારોને ખાાલી કંરવાાનો આદશે આપ્યાો હેતાો.

રાષ્ટ્રીીયા અગ્નિ˳શમાંન એજન્સીના જણાવ્યાા અનસુ ાર તાાઈવાાનમાંાȏ આવાલે ા ďચાડȏ ભૂકંૂ પં થીી મૃત્યાઆુ કંȏ સાતા

પર પહેંચાી ગુયાો છાે અને ઘાાયાલોની સખ્ȏ યાા વાધીને 736 થીઈ ગુઈ છા.ે તામાંામાં મૃત્યાુ હુઆલીન કંાઉન્ટીમાંાȏ થીયાા છા,ે જે તાાઇવાાનના પવાૂ ી ફિકંનારે આવાલે ા પવાતાષ ીયા ďદશે છાે જે ભૂકંૂ પં નુȏ કંન્ે દ્ર હેતા.ુȏ

ભૂકંૂȏ પનુȏ કંન્ે દ્ર પ્રિબુદȏ તાાઇવાાનના પવાૂ દફિરયાાકંાઠાȏ ા પર આવાલે ા પવાતાષ ીયાાળી હુઆલીન કંાઉન્ટી હેતાુȏ અને અહેં માંોટી જાનહેાની થીઈ હેોવાાની શક્યાતાા છા.ે

યાનુ ાઈટડે સ્ટટ્ે સ જીઓલોપ્રિજકંલ સવાે (યાએુ સજીએસ)એ જણાવ્યાુȏ હેતાુȏ કંે ભૂકંૂ પં ની તાીવ્રતાા 7.4 હેતાી, તાને કંન્ે દ્રપ્રિબુદȏ તાાઈવાાનના હુઆલીન શહેરે થીી 18 ફિકંલોમાંીટર દપ્રિƒણમાંાȏ 34.8 ફિકંલોમાંીટરની ઊંડȏ ાઈએ હેતા,ુȏ જાપાનની હેવાામાંાન એજન્સીએ તાને ી તાીવ્રતાા 7.7 દશાવાષ ી હેતાી.

તાાઈપઈે ના પ્રિસસ્માંોલોજી સન્ે ટરના ફિડરક્ે ટરે જણાવ્યાુȏ હેતાુȏ કંે તાાઈવાાનના પવાૂ માંષ ાȏ આવાલે ો આ ધરતાીકંપં “25 વાર્ષમાંષ ાȏ સૌથીી માંોટો” હેતાો. અગુાઉ સપ્ટમ્ે બુર 1999માંાȏ 7.6ની તાીવ્રતાાનો ભૂકંૂ પં આવ્યાો હેતાો અને તામાંે ાȏ આશરે 2,400 લોકંોના માંોતા થીયાા હેતાા.

 ?? ??

Newspapers in English

Newspapers from United States