Garavi Gujarat USA

ગાઝાા યંદ્ધના છી માંહિં¦ના થીતાાȏ ઇઝાાયલમાંાȏ વાડાપ્રધાન નેતાાન્યાહુ હિંવારુદ્ધ જંȏગી ેલી

-

ઇઝાંરાયાલે અને હેમાંાસ વાચ્ચેને ા સઘાȏ ર્ષનષ છા માંપ્રિહેના પ્રિવાતાી ગુયાા હેોવાા છાતાાȏ કંોઇપણ ďકંારની સફળીતાા નહેં માંળીવાાના પગુલે હેજારો ઇઝાંરાયાલે ીઓએ વાડાďધાન બુન્ે જામાંીન નતાે ાન્યાાહુ પ્રિવારુદ્ધ શપ્રિનવાારે એકં પ્રિવારાટ રલે ી યાોજી દખાે ાવાો કંયાાષ હેતાા. ગુયાા વાર્ષે પ્રિવાવાાદાસ્પદ ન્યાાપ્રિયાકં સધુ ારા પ્રિવારુદ્ધ થીયાલે ા દખાે ાવાો પછાી જે ચાાર રસ્તાાને ડમાંે ોક્રસે સ્ક્વેરે નામાં અપાયાુȏ હેતાુȏ તાે ચાાર રસ્તાા પર આયાોપ્રિજતા દખાે ાવાોમાંાȏ લગુભૂગુ એકં લાખા લોકંો એકંઠાા થીયાા હેતાા. દશે માંાȏ નવાસે રથીી ચાટૂȏ ણીની માંાગુȏ ણી સાથીને ા સત્રૂ ો પોકંારતાા દખાે ાવાકંારોએ વાડાďધાન નતાે ાન્યાાહુના રાજીનામાંાની માંાગુણી કંરી હેતાી. દશે ના અન્યા શહેરે ોમાંાȏ પણ સરકંાર પ્રિવારોધી રલે ીઓ યાોજાઇ હેતાી. માંખ્ુ યા પ્રિવાપƒી નતાે ા યાાઇર પ્રિલપ્રિપડે ફર સબુા શહેરે માંાȏ આયાોજીતા રલે ીમાંાȏ ભૂાગુ લીધો હેતાો અને ત્યાાથીી તાઓે અમાંફિે રકંામાંાȏ યાોજાનારી માંત્રȏ ણામાંાȏ ભૂાગુ લવાે ા રવાાના થીયાા હેતાા. રલે ીને સબુȏ ોધતાા પ્રિલપ્રિપડે કંહ્યુȏ હેતાુȏ કં,ે તાઓે હેજુ પણ કંઇં પ્રિશખ્યાા નથીી, તાઓે બુદલાયાા નથીી. આપણે જ્યાાȏ સધુ ી તામાંે ને (નતાે ાન્યાાહુન)ે ઘારે નહેં બુસે ાડીએ ત્યાાȏ સધુ ી તાઓે દશે ને આગુળી વાધવાાની તાકં નહેં આપ.ે ’ ઇઝાંરાયાલે ી માંીફિડયાા અનસુ ાર તાલે અવાીવાની રલે ીમાંાȏ દખાે ાવાકંારો અને પોલીસ વાચ્ચેે અથીડામાંણ પણ થીઇ હેતાી. પોલીસના જણાવ્યાા અનસુ ાર એકં દખાે ાવાકંારની ધરપકંડ કંરવાામાંાȏ આવાી હેતાી. એ પછાી તાલે અવાીવામાંાȏ દખાે ાવાકંારો સાથીે ગુાઝાંામાંાȏ બુધȏ કં બુનાવાી લવાે ાયાલે ા લોકંોના પફિરવાારજનો અને તામાંે ના સમાંથીકંષ ો પણ જોડાયાા હેતાા.

તાે પહેલે ા ઇઝાંરાયાલે ી સને ાએ કંહ્યુȏ હેતાુȏ કંે જવાાનોને 7 ઓક્ટોબુરે હેમાંાસે બુધȏ કં બુનાવાલે ા એકં વ્યાપ્રિōનો મૃતાદહેે માંળ્યાો છા.ે હેમાંાસના ત્રાસવાાદીઓએ ગુાઝાંા પટ્ટીી ƒત્રે માંાȏ તાને બુધȏ કં બુનાવ્યાો હેતાો તાે દરપ્રિમાંયાાન જ તાને ી હેત્યાા કંરી નાખાી હેતાી. હેમાંાસના હુમાંલામાંાȏ ઇઝાંરાયાલે માંાȏ 1,170 લોકંોના માંોતા થીયાા હેતાા જમાંે ાના માંોટાભૂાગુના નાગુફિરકંો હેતાા અને તાે પછાી ઇઝાંરાયાલે ની વાળીતાી કંાયાવાષ ાહેીમાંાȏ ગુાઝાંામાંાȏ 33,137 લોકંોના માંોતા થીયાા છાે જમાંે ાȏ માંોટાભૂાગુે માંપ્રિહેલાઓ અને બુાળીકંો સામાંલે છા.ે

Newspapers in English

Newspapers from United States