Garavi Gujarat USA

પોોલાીસ કેોન્સ્ટેેબલા ઇર્વેોની ફ્લાેચરનીી ¦ત્યુાનીી 40મી ર્વે¤પગાંાȏઠ પ્રસȏગાંે મેમોફિરયુલા સહિર્વેપસનીુȏ આયુોજની

-

લીડȏ નીમાȏ હિલીહિબયુની એમ્બસેે ીનીી બ¦ારી હિવીરીો• પ્રદોશનીષ દોરીહિમયુાની એમ્બસેે ીમાથીȏ ી કરીવીામાȏ આવીલીે ગાોળીબારીમાȏ મોતનીે ભાટે લીે ા મહિ¦લીા પોોલીીસે કોન્સ્ટબે લી ઇવીોની ફ્લીચોે રીનીી ¦ત્યુાનીી 40મી વીર્ષગાષ ાઠȏ પ્રસેગાȏ 40મી મમે ોકિરીયુલી સેહિવીસેષ નીુȏ આયુોજેની 17 એહિપ્રલીનીા રીોજે સેન્ે ટ જેમ્ે સે સ્ક્વેરીે , લીડȏ ની, SW1 ખાાતે સેલીારીે 10-00 કલીાકે કરીવીામાȏ આવીલીે છે.ે લીડȏ નીમાȏ હિલીહિબયુની એમ્બસેે ીનીી બ¦ારી હિલીહિબયુાનીા નીતે ા મઅુ મ્મરી ગાદ્દાાફી હિવીરુદ્ધ પ્રદોશનીષ માટે દોખાે રીખાે રીાખાવીા તનીૈ ાત કરીાયુલીે ા મટ્રાે ોપોોહિલીટની પોોલીીસે ઓકિફસેરી યુવીોની ફ્લીચોે રીનીી 17 એહિપ્રલી 1984નીા રીોજે એક અજાણ્યુા બદોȏ કૂ •ારીીએ ગાોળીબારી કરીીનીે જીવીલીણે ઇજા કરીી ¦તી. ઘાયુલી થીયુલીે ા ફ્લીચોે રીનીુȏ થીોડા સેમયુ બાદો તમે નીુȏ અવીસેાની થીયુુȏ ¦ત.ુȏ તણે ીનીા મૃત્યુનીુ ા પોકિરીણામે દોતૂ ાવીાસેનીી અહિગાયુારી કિદોવીસેનીી ઘરીે ાબ•ȏ ી કરીવીામાȏ આવીી અનીે અતȏ અદોȏ રી રી¦લીે ા લીોકોનીે દોશે માથીȏ ી ¦ાકȏ ી કાઢવીામાȏ આવ્યુા અનીે યુનીુ ાઇટડે કિકગાં ડમે હિલીહિબયુા સેાથીે રીાજેદ્વાારીી સેબȏ •ȏ ો તોડી નીાખ્યુા ¦તા.

ઇવીોની મૃત્યુુ પોામ્યુા ત્યુારીે તમે નીી વીયુ માત્ર 25 વીર્ષનીષ ી ¦તી. હિનીદોયુટ તાથીી ¦ત્યુા કરીવીામાȏ આવીલીે ઇવીોનીનીા આત્માનીી શાહિȏત આથીે પોોલીીસે અહિઘકારીીઓ અનીા નીાગારીીકો દ્વાારીા દોરી વીર્ષે પ્રાથીનીષ ા કરીવીામાȏ આવીે છે.ે નીજીકનીુȏ રીલીે વીે સ્ટશે ની હિપોકાકિડલીી સેકસેક છે.ે આ મમે ોકિરીયુલી સેહિવીસેષ માȏ 1000 કરીતા વી•ુ હિનીવૃત્તા અનીે સેવીે ા આપોતા પોોલીીસે અહિ•કારીીઓ, સેસેȏ દોસેભ્યુો, કટુ બુȏ ીજેનીો, હિમત્રો, LAS અનીે મટે પોોલીીસે સેરીે મે ોહિનીયુલી યુહિુ નીટ્સે, સ્કોકિટશ પોાઇપોરી બન્ે ડનીા સેભ્યુો ભાાગા લીનીે ારી છે.ે મટ્રાે ોપોોહિલીટની પોોલીીસે હિવીમન્ે સે એસેોહિસેએશનીનીા સેભ્યુો દ્વાારીા ગાાડષ ઓફ ઓનીરી આપોવીામાȏ આવીશ.ે ભાતૂ પોવીૂ પોીસેી જ્¦ોની મરીે હિલીહિબયુની એમ્બસેે ીમાȏ ઇવીોની સેાથીે ¦તા અનીે તઓે ઇવીોનીનીે ન્યુાયુ અપોાવીવીા અનીે ગાનીુ ગાે ારીોનીે યુકુ મે ાȏ હિક્રાહિમનીલી કોટમટ ાȏ ન્યુાયુ અપોાવીવીા માટે અથીાક લીડત આપોી રીહ્યાા છે.ે તમે ણે તે સેમયુે ઇવીોનીનીે વીચોની આપ્યુુȏ ¦તુȏ કે તે ક્યુારીયુે ¦ારી ની¦ં માની.ે

અંંજલિž આપતાા પૂર્વવ પોžીસ અંલિ•કાારીી પૂલિ‘વમાા રીાર્વž

 ?? ??

Newspapers in English

Newspapers from United States