Garavi Gujarat USA

›ોસ્કોો›ાȏ–ા ત્રાાસોવાદીી હુ›લા ›ાટે રનિશેયાાએ અ›ેરિરકોા–ે જવા™દીાર ઠેેરવ્યાંȏ

-

રનિશીયાા–ી –ેશી–લ નિસોક્યાોરિરટી કોાઉન્સોલ–ા વાાએ મેોસ્કોો–ા એકો કોોન્સોટટ હાોલ પર તોાજેતોરમેાȏ કોેટલાકો લોકોોએ કોરેલા હુમેલા મેાટે અમેેરિરકોા–ે જવાાબુદાાર ઠેેરવ્યાંȏ છેે.

મેોસ્કોો–ા ક્રાાસ્નોોગોસ્કોક–ા ક્રાોકોસો નિસોટી હાોલમેાȏ ગતો 22 મેાચૂે કોેટલાકો લોકોોએ હુમેલો કોયાો હાતોો. આ હુમેલો રનિશીયાામેાȏ છેેલ્લાંાȏ 20 વાર્ષષમેાȏ થેયાેલો સોૌથેી ઘાાતોકોી હુમેલો હાતોો. રનિશીયાા–ી –ેશી–લ કોાઉન્સિન્સોલ–ા વાા નિ–કોોલાઇ પાત્રોંશીોવાે ગતો બુંધવાારે ભોારપૂવાષકો જણાવ્યાંȏ હાતોંȏ કોે મેોસ્કોો–ા કોોન્સોટટ હાોલ પર તોાજેતોર–ા હુમેલા મેાટે અમેેરિરકોા જવાાબુદાાર છેે. આ હુમેલામેાȏ 145 લોકોો–ા મેોતો થેયાા હાતોા. પ્રામેંખ વ્લારિદામેીર પંનિતો––ી આગેવાા–ી હાેઠેળ–ા રનિશીયા– અનિધકોારીઓએ પંરાવાા નિવા–ા, સોતોતો આક્ષેપ કોયાો છેે કોે આ હુમેલો યાંક્રાે– દ્વાારા કોરવાામેાȏ આવ્યાો હાતોો અ–ે યાંક્રાે– કોો–ી દાોરવાણી પર કોામે કોરે છેે તોે તોો જગજાહાેર છેે. યાંક્રાે– બુે વાર્ષષથેી વાધં સોમેયાથેી રનિશીયા– આક્રામેણ સોામેે લી રહ્યુંȏ છેે અ–ે તોે–ે અમેેરિરકોા–ંȏ સોȏપૂણષ સોમેથેષ– છેે.

પાત્રોંશીેવાે કોઝાારિકોસ્તોા–મેાȏ એકો બુેઠેકોમેાȏ જણાવ્યાંȏ હાતોંȏ કોે, “તોેઓ અમેારા પર લાદાવાા–ો પ્રાયાાસો કોરી રહ્યાા છેે કોે આતોȏકોવાાદાી કોૃત્યા રિકોવા શીાસો– દ્વાારા –હાં, પરંતોં કોટ્ટરપȏથેી ઇસ્લાનિમેકો નિવાચૂારધારા–ા સોમેથેષકોો ISIS દ્વાારા કોરવાામેાȏ આવ્યાંȏ હાતોંȏ, પરંતોં અમેારી તોપાસો રિકોવા તોરફ અȏગંલીનિ–દાેશી કોરે છેે અ–ે દારેકો વ્યાનિō જાણે છેે કોે રિકોવા શીાસો– સ્વાતોȏત્રો –થેી અ–ે તોે સોȏપૂણષપણે અમેેરિરકોા–ા નિ–યાȏત્રોણમેાȏ છેે.

આ હુમેલા–ા બુીજા રિદાવાસોે હુમેલામેાȏ કોનિથેતો રીતોે સોામેેલ ચૂાર શીȏકોાસ્પદાો–ી ધરપકો કોરવાામેાȏ આવાી હાતોી. આ હુમેલા–ી જવાાબુદાારી ત્રોાસોવાાદાી સોȏગઠે– ઇસ્લાનિમેકો સ્ટેટે લીધી છેે.

 ?? ??

Newspapers in English

Newspapers from United States