Garavi Gujarat USA

પ્રોોસ્ટેટ કોેન્સોર–ા કોેસો ™ે દીસોકોા›ાȏ ™›ણા થઈ જશેે: સોવે

-

લાન્સોેટ–ા તોાજેતોરમેાȏ જાહાેર થેયાેલા રીપોટટમેાȏ જણાવાાયાંȏ હાતોંȏ કોે, વૃદ્ધો–ી વાસ્તોી–ા મેંદ્દેે ગરીબુ દાેશીો પણ સોમૃદ્ધ દાેશીો–ી બુરાબુરી તોરફ આગળ વાધી રહ્યાા હાોવાાથેી આગામેી બુે દાસોકોામેાȏ સોમેગ્ર નિવાશ્વમેાȏ પ્રાોસ્ટેટ કોેન્સોર–ા –વાા કોેસોો–ી સોȏખ્યાા બુમેણાથેી વાધં થેશીે. મેેરિકોલ જ–ષલ લાન્સોેટે વાસ્તોી નિવાર્ષયાકો ફેરફારો–ા અભ્યાાસો–ા આધારે જણાવ્યાંȏ હાતોંȏ કોે, "અમેારા તોારણો સોૂચૂવાે છેે કોે, વાાનિર્ષષકો –વાા કોેસોો–ી સોȏખ્યાા 2020મેાȏ 1.4 નિમેનિલયા–થેી વાધી–ે 2040 સોંધીમેાȏ 2.9 નિમેનિલયા– થેશીે." આ અભ્યાાસો–ા સોȏશીોધકોોએ જણાવ્યાંȏ હાતોંȏ કોે, આવાા કોેસોો–ો થેયાેલો

વાધારો આયાંષ્યામેાȏ વૃનિદ્ધ અ–ે સોમેગ્ર નિવાશ્વમેાȏ ઉંમેરમેાȏ થેતોા ફેરફારો સોાથેે સોȏકોળાયાેલો છેે.

પંરુર્ષોમેાȏ પ્રાોસ્ટેટ કોેન્સોર સોૌથેી વાધં વ્યાાપકો રીતોે જોવાા મેળે છેે, જે–ા અȏદાાજે 15 ટકોા કોેસો છેે. તોે મેોટે ભોાગે 50 વાર્ષષ–ી ઉંમેર પછેી શીરૂ થેાયા છેે અ–ે પંરુર્ષો–ી ઉંમેર વાધવાા–ી સોાથેે વાારંવાાર થેાયા છેે. સોȏશીોધકોો–ા જણાવ્યાા મેંજબુ જેમે જેમે નિવાકોાસોશીીલ દાેશીોમેાȏ આયાંષ્યામેાȏ સોંધારો થેાયા છેે તોેમે પ્રાોસ્ટેટ કોેન્સોર–ા કોેસોો–ી સોȏખ્યાામેાȏ પણ વાધારો થેાયા છેે.

તોેમેણે ભોારપૂવાષકો જણાવ્યાંȏ હાતોંȏ કોે, જાહાેર આરોગ્યા –ીનિતોઓ આ ફેરફાર–ે અસોર કોરી શીકોતોી –થેી, જે ફેફસોા–ા કોેન્સોર અથેવાા હૃદાયા–ા રોગ–ા કોેસોમેાȏ કોરી શીકોે છેે.

આવાા કોેસોમેાȏ વાારસોાગતો પરિરબુળો તોે–ા કોરતોા ઘાણા ઓછેા નિ–યાȏનિત્રોતો છેે, ઉદાાહારણ તોરીકોે, ધૂમ્રપા– ફેફસોા–ા કોેન્સોર મેાટે જવાાબુદાાર હાોયા છેે. વાજ– સોાથેે તોે–ો સોȏબુȏધ હાોવાા છેતોાȏ તોે પ્રાોસ્ટેટ કોેન્સોર મેાટે સોીધંȏ જવાાબુદાાર છેે કોે કોેમે તોે હાજં સોંધી જાણી શીકોાયાંȏ –થેી.

સોȏશીોધકોોએ વાધંમેાȏ જણાવ્યાંȏ હાતોંȏ કોે, આરોગ્યાક્ષેત્રો–ા સોત્તાનિધશીોએ નિવાકોાસોશીીલ દાેશીોમેાȏ અગાઉ–ી તોપાસો–ે પ્રાોત્સોાનિહાતો કોરવાી જોઈએ કોારણ કોે, ઘાણીવાાર અસોરકોારકો સોારવાાર આપવાામેાȏ રોગ–ંȏ નિ–દાા– મેોંȏ થેાયા છેે.

 ?? ??

Newspapers in English

Newspapers from United States