Garavi Gujarat USA

પ¡ન કંલ્યાાણો-રામગોપાલ ¡માɓ ¡ચ્ચેે જંગ

-

આȏધ્ર પ્રદેેશનાા રાજકંારણોમૂાȏ ટિફાર્લ્ડમૂ સ્ાસડનાો દેબોદેબોો જોઈ પોવાના કંર્લ્ડયાણોે નાવાો રાજકંીય પોક્ષ બોનાાવ્યો છેે. પોવાના કંર્લ્ડયાણોનાા રાજકંીય પોક્ષ જનાસેનાા પોાીએ ભાાજપો અનાે તેલુગુ દેેશમૂ સાથે રાજકંીય ગઠબોȏધના કંયુɖ છેે. આ ગઠબોȏધનાે ોહિલવાૂડ સ્ાર પોવાના કંર્લ્ડયાણોનાે પોીઠાપોુરમૂ બોેઠકં પોરથી ઊભાા રાખોવાાનાો હિનાણોડય જા¦ેર કંયાડનાા થોડાકં જ સમૂયમૂાȏ જ રામૂ ગોપોાલ વામૂાડએ તેનાી સામૂે મૂોરચો ખોોલી દેીધો ¦તો. રામૂગોપોાલ વામૂાનાડ ભાાજપો અનાે તલે ગુ દેશે મૂ પોાીનાી હિવાચારાધારા સાથે ખોાસ મૂળે પોડતો નાથી. જોકં,ે તમૂે નાો આ હિનાણોયડ રાજકંીય હિવાચારધારા કંરતાȏ વાધારે અગȏ ત કંારણોો સાથે સકંȏ ળાયલે ો ¦ોવાાનાુȏ મૂનાાય છે.ે સત્રૂ ો કં¦ે છેે કં,ે ગત વાર્ષેે રામૂગોપોાલ વામૂાનાડ ી ટિફાર્લ્ડમૂ વ્ય¦ૂ મૂ ટિરલીઝ થઈ ¦તી. આધ્રȏ પ્રદેશે નાા રાજકંારણો આધાટિરત આ ટિફાર્લ્ડમૂનાા કંારણોે હિવાવાાદે સજાયડ ો ¦તો અનાે ઘણોાȏ સ્થાહિનાકં નાતે ાઓએ રામૂગોપોાલ વામૂાનાડ રાજ્યમૂાથȏ ી કંાઢી મૂકંુ વાાનાી મૂાગણોી કંરી ¦તી. આ ટિફાર્લ્ડમૂ આધ્રȏ પ્રદેશે નાા ભાતૂ પોવાૂ મૂખ્ુ ય પ્રધાના સ્વા. વાાયએસ રાજશખોે ર રડ્ડીે ીનાા હિનાધનાનાા સજોȏ ગો આધાટિરત ¦તી. આ ટિફાર્લ્ડમૂનાા હિવારોધમૂાȏ ¦દેૈ રાબોાદે ખોાતે રામૂગોપોાલ વામૂાનાડ ી ઓટિફાસ બો¦ાર દેખોે ાવાો થયા ¦તા અનાે સ્થાહિનાકં રાજકંારણોમૂાȏ ગરમૂાવાો આવાી ગયો ¦તો. રામૂગોપોાલે આ હિવાવાાદે મૂાે ીડીપોીનાા વાડા ચદ્રાȏ ાબોાબોુ નાાયડ,ુ ીડીપોીનાા નાતે ા નાારા લોકંશે અનાે અ હિભા નાે તા રાજનાતે ા પોવાના કં ર્લ્ડ યા ણો નાે જવાાબોદેાર ઠરે વ્યા ¦તા અનાે જા¦રે મૂાȏ તમૂે નાી ઝાકંણોી કંાઢી ¦તી. ટિફાર્લ્ડમૂનાા હિવારોધ સાથે શરૂ થયલે ો આ હિવાવાાદે ¦વાે રાજકંીય રગં ધારણો કંરી રહ્યાો છે.ે દેહિક્ષણોનાી ટિફાર્લ્ડમૂોનાા સ્ાર હિચરહિં જવાીએ પોણો સક્રીીય રાજનાીહિત કંરી ¦તી અનાે તઓે કંન્ે દ્રા સરકંારમૂાȏ પ્રધાના પોણો ¦તા.

 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in English

Newspapers from United States