Garavi Gujarat USA

'એ વતાન મેરે વતાન'

-

તેનાેે

સાામાાન્ય રીીતેે રીોમાેન્ટિન્િક ફિ˜લ્માો બનાાવનાારી ફિ˜લ્મામાેકરી કરીણ જોહરી આ વખતેે આઝાાદીીનાા જંંગ સાાથેે જોડાાયેલીી ફિ˜લ્મા બનાાવી છેે. આ ફિ˜લ્માનાો પ્રથેમા લીૂક ગતે વર્ષેે ગોવામાાં યોજાયેલીા ઈન્ટિન્ડાયા ઈન્િરીનાેશનાલી ફિ˜લ્મા ˜ેન્ટિÊિવલીમાાં દીશાɓવવામાાં આવ્યો હતેો. ફિ˜લ્માનાા ડાાયરીેક્િરી કન્નના ઐય્યરીે એવી વાતેાɓ પરી ફિ˜લ્મા બનાાવી છેે જંેનાા વિવશે ઓછેા લીોકો જાણે છેે.

'એ વતેના માેરીે વતેના' ફિ˜લ્મામાાં 1942નાા ભાારીતે છેોડાો આંદીોલીનાનાી વાતે છેે. અંંગ્રેેજોએ આ આંદીોલીના દીબાવવા માાિે ગાંધીી અંનાે નાહેરુ સાવિહતેનાા કંગ્રેેસાનાા માોિા નાેતેોઆનાે જંેલીમાાં પૂરીી દીીધીા હતેા અંનાે સાાથેે જં કંગ્રેેસા પરી પ્રવિતેબંધી માૂકી દીીધીો હતેો. એવામાાં કંગ્રેેસાનાા કાયɓકરીો અંંડારીગ્રેાઉન્ડા થેઈનાે આઝાાદીીનાી લીડાાઈ લીડાી રીહ્યાા હતેા. આ માુશ્કેલી સામાયમાાં આઝાાદીીનાા અંવાજંનાે દીેશનાી જંનાતેા સાુધીી પહંચાાડાવાનાી જંવાબદીારીી કંગ્રેેસાનાી યુવા કાયɓકતેાɓ ઉર્ષેા માહેતેા (સાારીા અંલીી ખાના) ઉપાડાે છેે.

અંંગ્રેેજી શાસાનામાાં ન્યાયાવિધીશ જંેવા માોિા હોદ્દાા પરી બેઠેેલીા હફિરીમાોહના માહેતેા

(સાવિચાના ખેડાેડાેકેકરી)

તેેે

દીૂરીૂરી

તેણેે ેે

તેણેેણેે

સાાંભાંભાળતેી અંંગ્રેેજોનાા ગુણગાના ગાતેાં થેાકતેા નાહોતેા પરીંતેુ તેેમાનાી પુત્રીી ઉર્ષેા દીેશનાી આઝાાદીી માાિે પોતેાનાું ઘરી પણ છેોડાી દીે છેે. જાણીતેા Êવાતેંત્ર્ય સાેનાાનાી રીામામાનાોહરી લીોવિહયા (ઈમારીાના હાશ્માી)નાી માદીદીથેી ઉર્ષેા અંનાે તેેનાા વિમાત્રીો પોતેાનાા રીેફિડાયો Êિેશના- કંગ્રેેસા રીેફિડાયોનાા માાધ્યમાથેી જંેલીમાાં બંધી નાેતેાઓનાા અંવાજંનાે દીેશભારીમાાં પહંચાાડાે છેે. ક્રાંાંવિતેકારીીઓનાી આ ઝાુંબેશથેી અંંગ્રેેજો નાારીાજં થેઈ જાય છેે અંનાે કોઈપણ પ્રકારીે આ રીેફિડાયો Êિેશનાનાે બંધી કરીાવવાનાો આદીેશ આપે છેે.

આજંનાી યુવા પેઢીી માાિે કલ્પનાા કરીવી પણ માુશ્કેલી હશે કે આઝાાદીીનાા જંંગ વખતેે રીેફિડાયોએ કેિલીી માહત્વપૂણɓ ભાૂવિમાકા ભાજંવી હતેી. 1942નાા ભાારીતે છેોડાો આંદીોલીનાનાા ક્રાંાં વિતે કા રીી ઓ અંંદીરીોઅંંદીરી વાતે કરીે છેે કે, 1875નાા પ્રથેમા Êવતેંત્રીતેા સાંગ્રેામા દીરીવિમાયાના તેેઓ અંંગ્રેેજોનાો માુકાબલીો કરીી શક્યા નાહોતેો, કારીણકે આપણી પાસાે એક જંગ્યાએથેી બીજી જંગ્યાએ સાંદીેશ પહંચાાડાવાનાા સાાધીનાો નાહોતેા. જ્યારીે અંંગ્રેેજોનાી સાેનાા માક્કમાતેાથેી માુકાબલીો કરીી રીહી હતેી. એિલીે હવે તેેઓ આ વાતેનાું માહત્વ સામાજીનાે રીણનાીવિતે બનાાવે છેે. હવે આગળનાી કહાનાી જાણવા ફિ˜લ્મા જોવી રીહી.

 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in English

Newspapers from United States