Garavi Gujarat USA

આ્‍યયુષ્્‍યમાન ખુયુરાના ચૂંંȏટણીીમાȏ ફેલાાવશેે લાોકુજાગૃહિŧ

-

બો લીી વૂ ડા માાં કહેવાય છેે કે, અંવિનાલી કપૂરી અંનાે બોનાી કપૂરીનાી વચ્ચેે ભાાઈનાા સાંબંધી ઉપરીાંતે વિમાત્રીતેાનાો પણ સાબંધી છેે. બોનાીનાી અંનાેક ફિ˜લ્માોમાાં અંવિનાલી કપૂરીે કામા કયુɖ છેે. બોનાી કપૂરીે ફિ˜લ્મા 'નાો એન્ટ્રીી' બનાાવી હતેી જંેમાાં સાલીમાાના ખાના, અંવિનાલી કપૂરી, ˜રીદીીના ખાના, ઈશા દીેઓલી, લીારીા દીત્તાા, વિબપાશા બસાુ અંનાે સાેવિલીનાા જંેિલીી માુખ્ય ભાૂવિમાકામાાં હતેા. હવે આ ફિ˜લ્માનાી સાીક્વલી અંંગે અંવિનાલી પોતેાનાા ભાાઈ બોનાીથેી નાારીાજં છેે.

જ્યારીથેી આ સાીક્વલી ફિ˜લ્માનાી કાન્ટિÊિંગ લીીક થેઈ ગઈ છેે ત્યારીથેી અંવિનાલી પોતેાનાા ભાાઈ બોનાી સાાથેે બરીાબરી રીીતેે વાતે નાથેી કરીી રીહ્યાો. સાૂત્રીો કહે છેે કે, વરુણ ધીવના, ફિદીલીજીતે દીોસાાંઝા અંનાે અંજંુɓના કપૂરીનાે ફિ˜લ્મા માાિે કાÊિ કરીવામાાં આવ્યા છેે. બોનાી કપૂરીે જંણાવ્યું કે, હું અંવિનાલીનાે નાો એન્ટ્રીીનાી સાીક્વલી વિવશે જંણાવું એ પહેલીા તેે ગુÊસાે થેઈ ગયો હતેો કારીણે કે, આ ન્યૂઝા પહેલીા જં લીીક થેઈ ગયા હતેા. ખૂબ જં ખરીાબ વાતે છેે કે, આ ખબરી લીીક થેઈ ગઈ. હું જાણુંુ છેુું ક,ે, તેે આ સાીક્વલીમાાંં કામા કરીવા ઇચ્છેતેો હતેો પરીંતેુ તેેવું કોઇ પાત્રી તેેમાાં નાહોતેું. હુંં ેે સામાજાવવા ઇચ્છેતેો હતેો કે, માં આવું કેમા કયુɖ.ુɖ.

વરુણ, અંજંૂɓનાૂɓના અંનાેે ફિદીલીજીતેનાા કાન્ટિÊિંગં અંંગે બોનાીએ કહ્યુંંં કે,ે, વરુણ અંનાે અંજંૂɓના સાારીા વિમાત્રીો છેે. તેમાે નાી કેમાેમાેÊેÊટ્રીી Êિોરીીમાાં સાારીી રીીતેે બહારી આવશે અંનાે ફિદીલીજીતે તેો શાનાદીારી છેે જં. તેમાે નાી માોિી ˜ેના ˜ોલીોઈંગ છેે.ે હુંં આજંનાા સામાય પ્રમાાણે તેેનાે બનાાવવા ઇચ્છેું છેું.ંુ. આ જં કારીણોસારી માં આ કાન્ટિÊિંગ કયુɖ છેે. અંત્યારી સાુધીી માારીો ભાાઈ માારીી સાાથેે વાતે નાથેી કરીી રીહ્યાો. આશા રીાખુ છેું કે, િૂંક સામાયમાાં બધીુુ બરીાબરી થેઈ જંશે. સાૂત્રીોનાા જંણાવ્યા માુજંબ ફિ˜લ્માનાું શૂફિિંગ આ વર્ષેે ફિડાસાેમ્બરીમાાં જં શરૂ

થેશે અંનાે તેેનાે આવતેા વર્ષેે ફિરીલીીઝા કરીાશે.

લીોકસાભાાનાી ચાિૂં ણીમાાં માતેદીારીોનાે જાગૃતે કરીવા માાિે ફિ˜લ્માી કલીાકારીો, વિક્રાંકિે રી અંનાે અંન્ય Êપોર્ટ્સસાɓ Êિારી દ્વાારીા ચાિૂં ણી પચાં અંનાકે અંવિભાયાના શરૂ કયાɓ છે.ે આ ઝાબું શે માાં હવે આયષ્ુ માાના ખરીુ ાનાાનાે પણ સાામાલીે કરીવામાાં આવ્યો છે.ે લીોકસાભાાનાી ચાિૂં ણીમાાં યવુ ાનાોનાે માતેદીાના કરીવા માાિે આગ્રેહ કરીવા અંગં ચાિૂં ણી પચાં યથેુ આઇકના આયષ્ુ માાના ખરીુ ાનાાનાી વિનામાણકૂ કરીી છે.ે ચાિૂં ણી પચાં નાા સાોવિશયલી માીફિડાયા પ્લીિે ˜ોમાɓ પરી આયષ્ુ માાના ખરીુ ાનાા સાાથેે એક વીફિડાયો શરીે કરીવામાાં આવ્યો છે.ે

ચાૂંિણી પંચાનાા ઇન્Êિાગ્રેામા એકાઉન્િ પરી પોÊિ કરીવામાાં આવેલીા વીફિડાયોમાાં આયુષ્માાના ખુરીાનાા લીોકોનાે માતેદીાના કરીવા માાિે પ્રેફિરીતે કરીતેો જોવા માળે છેે. આ વીફિડાયોમાાં આયુષ્માાના કહે છેે કે, લીોકો વિવચાારીે છેે એક માતે નાહં નાાખવાથેી શું થેશે. માતેદીાના નાહં કરીવા માાિે 101 બહાનાા હોય છેે, પણ માતેદીાના કરીવા માાિે માાત્રી એક જં કારીણ પૂરીતેું છેે અંનાે તેે છેે આપણી જંવાબદીારીી અંનાે દીેશ અંનાે આપનાા ભાવિવષ્ય માાિે. આ વીફિડાયોમાાં આયુષ્માાના કહે છેે કે, ચાૂંિણીનાા ફિદીવસાે આપણે માોડાે સાુધીી ઉંઘવાનાી સાાથેે વિમાત્રીો અંનાે પફિરીવારી સાાથેે વિપકવિનાક પરી જંવાનાા બહાનાા બનાાવે છેે, પણ આપણે બધીાએ માતેદીાના કરીીનાે રીાષ્ટ્ર વિનામાાɓણનાી પ્રવિક્રાંયામાાં ભાાગ લીઈનાે જાગૃતે નાાગફિરીક બનાવું જોઈએ.

સાંસાદીમાાં દીેશનાું પ્રવિતેવિનાવિધીત્વ અંનાે આપણી જંરૂફિરીયાતેોનાું પ્રવિતેવિનાવિધીત્વ કરીનાારી નાેતેાઓનાે ચાૂંિવાનાી શવિō આપણી પાસાે છેે. દીરીેક વોિ માહત્ત્વ ધીરીાવે છેે અંનાે તેે જંરૂરીી હોય છેે. ભાારીતે જંેવા લીોકતેાંવિત્રીક દીેશમાાં માતેદીાના સાશવિōકરીણનાું પ્રતેીક છેે.

 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in English

Newspapers from United States