Garavi Gujarat USA

અંંજનુીમાાિા અંનુે હનુુમાાનુજીનુો જન્મા

- ડો. હેમેમમાલ પી. લાઠીયા

હેનંમાનજીનો જન્મ ચેૈત્રી સેંદ ૧૫ના રાોજ થીયાંેલું તેમની માતાનંȏ નામ અȏજની દેવી હેતંȏ, બિવદ્વાાનો દ્વાારાા અȏજની દેવીની કેટલુંીક વાત જાણાવા મળે છેે જેમાȏ તેમનો પૂવɓ જન્મ અને હેનંમાનજીના જન્મ અȏગાેની કેટલુંીક વાત સેાȏભાળવા મળે છેે, જેમની એક વાત.

દેવરાાજ ઇન્દ્રની સેભાામાȏ એકવારા મહેાન તપસ્વી ઋબિ¤ દંવાɓસેાનંȏ આગામન થીયાંંȏ, ત્યાંારાે સેભાાના કાયાંɓમાȏ અબિત વ્યાંસ્ત તેઓ થીાયાં, ત્યાંારાે એક અપ્સેરાાના કામકાજના ખોલુંેલુંથીી ગાંસ્સેે થીઈ દંવાɓસેા ઋબિ¤એ આ સેંȏદરા અપ્સેરાાને વાȏદરાી થીવાનો શ્રાાપ આપ્યાંો પરાંતં તેની બિનદો¤તા અને આજીજી થીઈ દંવાɓસેા ઋબિ¤એ ઉદ્ધાારા થીવાનો ઉપાયાં પણા ™તાવ્યાંો કે તે અમંક સેમયાં મયાંાɓદા સેંધી વાȏદરાી સ્વરૂપ ધારાણા કરાશે અને આદરાણાીયાં પણા ™નશે.

આગાળ જતાȏ આ અપ્સેરાાએ વાનરા શ્રાેષ્ઠ બિવરાજની પત્નીીના ગાભાɓથીી વાનરાીરૂપમાȏ જન્મ લુંીધો અને તેનંȏ નામ અȏજની રાાખ્યાંંȏ અને તેના બિવવાહે વાનરારાાજ કેશરાી સેાથીે થીયાંા અને તેમના પંત્રી હેનંમાન થીયાંા.

હેનંમાનજી નાનપણાથીી જ પરાાક્રમી અને ચેȏચેળ હેતા, તેમના પરાાક્રમ અને વીરાતા ઉપરાાȏત તેમની ભાગાવાન રાામ

પડ્યુંંȏ છે.ે વળી અહેં નજીકમાથીȏ ી બિવશ્વાબિમત્રીી નદીનંȏ વહેણાે છેે બિવશ્વાબિમત્રી ઋબિ¤ની તપોભાબિૂ મ પાવાગાઢથીી એ નદી નીકળે છે.ે જે અહેંથીી વડોોદરાા શહેરાે તરાફ આગાળ જાયાં છે.ે

વ્યાંાસેશ્વે રા મહેાદવે નંȏ બિલુંગાȏ જમીનથીી ઘણાંȏ નીચેે હેોવાથીી એને પાતાળના મહેાદવે પણા કહેે છે.ે અહેં શ્રાાવણાના સેોમવારાે શ્રાદ્ધાાળઓં મોટી સેખ્ȏ યાંામાȏ ઉમટે છેે તમે જ મળે ો ભારાાયાં છે.ે આ સ્થીાનનો લુંોકો દ્વાારાા બિજણાોદ્ધાારા કરાી મોટંȏ મકિȏ દરા બિનમાણાɓ કરાવામાȏ આવ્યાંંȏ છે.ે વડોોદરાા શહેરાે નજીકના પરાં ાણાા બિશવ મકિȏ દરાોમાȏ આ સ્થીાન અબિત મહેત્વનંȏ અને ઉલ્લેખોે નીયાં છે.ે

+91 98243 10679

સેાથીેની બિનષ્ઠા અને ભાબિō તો ગ્રંȏથી ઉપરાાȏત લુંોકમંખોેથીી પણા સેાȏભાળવા મળે છેે, આજે પણા કબિળયાંંગામાȏ હેનંમાનજીની ભાબિō ખોૂ™ પ્રભાાવશાળી મનાયાં છેે.

જે યાંોગ્યાં માગાɓદશɓન મંજ™ કરાવાથીી ત્વકિરાત ફળની પ્રાબિŷ થીાયાં છેે બિવદ્વાાનો જણાાવે છેે કે કોઈ બિવશે¤ કાયાંɓ હેેતં ભાબિō કરાવાની હેોયાં તો તેમને તેમના ™ળની યાંાદ અપાવવામાȏ આવે છેે,

ભાગાવાન શ્રાી રાામના નામ સેાથીે ભાબિō કરાાયાં છેે, હેનંમાનજી નાનપણામાȏ ખોૂ™ ચેȏચેળ સ્વભાાવના હેતા અને તેની ચેȏચેળતાના કારાણાે એકવારા એક ઋબિ¤એ ગાંસ્સેામાȏ શ્રાાપ આપેલુંો કે તંȏ તારુંȏ ™ળ ભાૂલુંી જઈશ ત્યાંારાે અન્યાં ઉપસ્થિસ્થીતની બિવનȏતીના કારાણાે ઋબિ¤એ કહ્યુંȏ કે જો કોઈ તારુંȏ ™ળ તને યાંાદ અપાવશે તો તંȏ તેે ™ળ પ્રાŷ કરાીશ અને સેફળ થીઈશ જેેથીી ભાōો દ્વાારાા પ્રાથીɓનામાȏ તેમનંȏંȏ ™ળ યાંાદ કરાાવવામાȏ આવે છેે.

હેનંમાનજીની માગાɓદશɓɓન મંંજ™ બિવબિશષ્ટ ભાબિō કરાવામાȏ આવે છેે જેના કારાણાે ભાōો પોતાની કોઈપણા પીડોા, ગ્રંહેદો¤, ભાયાં, વગાેરાે જેવી ™ા™તોમાȏ રાાહેત મેળવે છેે.

જય હનુુમાાનુ

 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in English

Newspapers from United States