Garavi Gujarat USA

- િેમાં આશાા ખેેમાંકાા DBE OBE DL

-

ેમ આશાા ખેેમકાંા DBE OBE DL દ્વાારા લખેાયાેલા અત્મકાંથીાનાકાં પુુÊતેકાં ‘ઇસ્ટિન્યાા મે મી, લિđટાના ઇનાેબેÏ મી’નાુȏ લિર્વમોર્ચના ર્વાણુી પ્રાકાંાશાના પુસ્ટિબ્લશાસવ દ્વાારા બેુધર્વાર 13મી માર્ચે લȏના બેુકાં ફેર, ઓલિલસ્ટિ¿પુયાા લȏના ખેાતેે કાંરર્વામાȏ આવ્યાુȏ હાતેુȏ. તેો તેેનાુȏ બેીજેુ લિર્વમોર્ચના હાાઉસ ઓફ કાંોમન્સ લિđડિટાશા પુાલાવમેન્ટા ખેાતેે લોવ લિબેલિલમોડિરયાા, લોવ રેમી રેન્જેર, કાંલિર્વ પુદમેશા ર્ગેુપ્તાા અનાે AAFT યાુલિનાર્વલિસવટાી ઓફ મીડિયાા એન્ આર્ટ્સસવનાા ર્ચાન્સેલર સȏડિદપુ મારર્વાહા સલિહાતે અન્યા અગ્રણુીઓનાી ઉપુસ્ટિÊથીતેામાȏ કાંરર્વામાȏ આવ્યાુȏ હાતેુȏ.

જાણુીતેા કાંલિર્વ અનાે ર્વાતેાવકાંાર શ્રેી પુદમેશા ર્ગેુપ્તાા કાંહાે છેે કાંે ‘’ઈસ્ટિન્યાા મે મી, લિđટાના ઇનાેબેÏ મી’ પુÊુ તેકાં સાલિહાત્યા અનાે ઈલિતેહાાસનાો ખેૂબે જે પ્રાેરણુાદાયાી લિહાÊસો છેે. ેમ આશાાએ તેેનાે પુોતેાનાા શાબ્દોમાȏ ખેૂબે જે સુȏદર રીતેે ર્વણુવવ્યાુȏ છેે. તેેમણુે પુુÊતેકાંમાȏ પુોતેાનાી જીર્વના યાાત્રેા શાેર કાંરી છેે. ેમ આશાાનાુȏ લેખેના ઐલિતેહાાલિસકાં અનાે સામાલિજેકાં સȏદભાવનાે એકાંીકાંૃતે કાંરે છેે. તેેમણુે ર્ગેમતેી ડિફÃમોનાા ર્ગેીતેોથીી લઇનાે લિđડિટાશા રાજેનાી ભાારતેનાા ભાાર્ગેલાનાી વ્યાથીા રજેૂ કાંરી છેે.’’

ેમ આશાા ખેેમકાંા કાંહાે છેે કાંે ‘’મારી ખેુદનાી આત્મકાંથીા લખેર્વી એ મારા જીર્વનાનાો સૌથીી નામ્ર, પુડિરપુૂણુવ અનાે પુકાંારજેનાકાં અનાુભાર્વો રહ્યોો છેે. જ્યાારે હું લખેતેી હાતેી ત્યાારે તેે મારી લાર્ગેણુીઓનાુȏ કાંોÊટાર બેનાી રહ્યુંȏ હાતેુȏ. જાણુે કાંે મેમરી લેનામાȏથીી પુસાર થીતેી હાતેી. ખેરેખેર તેે કાંંઈકાં અદ્ભુતે હાતેુȏ. મારી મહાેનાતે, સમપુવણુ અનાે દરેકાં બેાબેતે માટાે, હું જેે છેુȏ તેે બેનાર્વા માટાે, મારે જેે ઓફર કાંરર્વુȏ છેે તેે આ પુુÊતેકાં દ્વાારા રજેૂ કાંરૂ છેુȏ. ‘ઈસ્ટિન્યાા મે મી, લિđટાના ઇનાેબેÏ મી’ પુુÊતેકાંનાȏુ શાીર્ષવકાં મનાે ર્ગેૌરર્વપુૂણુવ ભાારતેીયા તેરીકાંે સȏબેȏલિધતે કાંરે છેે. મનાે મારા ર્વારસા પુર ખેૂબે ર્ગેર્વવ છેે તેો સાથીે લિđડિટાશા ભાારતેીયા હાોર્વાનાો ખેૂબે જે ર્ગેર્વવ છેે.’’

તેેમણુે કાંહ્યુંȏ હાતેુȏ કાંે ‘’મારી શાલિōઓ, મારા આત્મર્ગેૌરર્વ અનાે મારા આત્મલિર્વશ્વાાસ, હું જેે છેુȏ તેેનાી સાથીે ભાારતેે મનાે બેનાાર્વી છેે તેો લિđટાનાે મનાે લિશાક્ષણુ દ્વાારા જીર્વના ઉન્નતે કાંરર્વાનાી તેકાં આપુી

છેે. આ તેબેક્કેે હું જેે લોકાંોથીી ઘેેરાયાેલી છેુȏ તેેમનાો હું પુૂરતેો આભાાર માનાી શાકાંતેી નાથીી. કાંારણુ કાંે હું ેમ બેનાર્વાનાી અથીર્વા તેે બેધા માના સન્માના કાંે સફળતેા એકાંલે હાાથીે પ્રાાપ્તા કાંરર્વાનાો શ્રેયાે લઈ શાકાંતેી નાથીી. હું ભાારતેનાે સલામ કાંરુંȏ છેુȏ. હું ગ્રેટા લિđટાનાનાે સલામ કાંરુંȏ છેુȏ. હું આશાા રાખેુȏ છેુȏ કાંે આ અત્મકાંથીાનાકાં દ્વાારા કાંે મારી ર્વાતેાવ લખેીનાે જો હું કાંોઈ વ્યાલિōનાા જીર્વનામાȏ ફેરફાર લાર્વીનાે કાંે લિર્વશ્વામાȏ કાંંઈકાં ખેરેખેર અથીવપુૂણુવ યાોર્ગેદાના આપુી શાકાંીશા તેો હું મારી જાતેનાે યાોગ્યા માનાીશા.’’

ઉત્કાંૃષ્ટ યાોર્ગેદાના માટાે જાણુીતેા ભાૂતેપુૂર્વવ લિđડિટાશા લિશાક્ષણુલિર્વદ, ર્વેÊટા નાોડિટાંર્ગેહાામશાાયાર કાંોલેજેનાા લિપ્રાસ્ટિન્સપુાલ અનાે સીઈઓ ેમ આશાા ખેેમકાંાએ તેેમનાી આત્મકાંથીામાȏ પુોતેાનાી અદ્ભુતે સફરનાે દશાાવર્વી છેે. તેેમણુે જેે પુકાંારોનાો સામનાો કાંરર્વો પુડ્યોો હાતેો અનાે લિશાક્ષણુ ક્ષેત્રેે ટ્રેેઇલબ્લેઝેર બેનાર્વા માટાે જેે તેકાંો મેળર્વી હાતેી તેે આ પુુÊતેકાંમાȏ દશાાવર્વી છેે.

નાંધપુાત્રે લિસલિŬઓ માટાે ેમ આશાા ખેેમકાંાનાી 2017માȏ Êટાેફવશાાયારનાા ેપ્યાુટાી લેફ્ટાનાન્ટા તેરીકાંે લિનામણુૂકાં કાંરાઇ હાતેી. તેેમનાે 2008માȏ ઓવર ઓફ ધ લિđટાીશા એ¿પુાયાર (OBE) અનાે 2014માȏ ેમ કાંમાન્ર ઓફ ધ ઓવર ઓફ ધ લિđટાીશા એ¿પુાયાર (CBE) એનાાયાતે કાંરાયાો હાતેો. આ પુુÊતેકાંનાે લિર્વલિર્વધ ર્વર્ગેવ અનાે ક્ષેત્રેનાા શ્રેોતેાઓ તેરફથીી ઉત્સાહાપુૂણુવ આર્વકાંાર મળ્યાો અનાે તેેમણુે ેમ આશાા ખેેમકાંાનાા આકાંર્ષવકાં ર્વણુવનાનાી પ્રાશાȏસા કાંરી છેે.

 ?? ??

Newspapers in English

Newspapers from United States