Garavi Gujarat USA

રાત¢ ભતવષ્‍્ય

ડો. હેમિલ પી લાઠીયા

-

મષે (અ.લ.ઈ)

થીોડીી શાȏવિતી રાખોવી, તીમારા શબ્દપ્રેયોગ અને ગુસ્સા પર કાબુ રાખોવો જરૂરી છેે, વાહેન ધીીમે ચેલાાવવુȏ તીેમજ ઉતીાવવિળયા વિનણેતય ના લાેવાય તીેનુȏ ધ્યાન રાખોવુȏ, તીાવ,માથીા,આȏખો,હેાડીકાની તીકલાીફથીી થીોડીુȏ સાચેવવુȏ, થીોડીી આળસવૃવિતીના કારણેે કામના થીવાની મનમાȏ ફરિરયાદ રહેે તીેવુȏ બની શકે છેે.

તમથનુ

કુટાુȏબ, વિમત્રુો સાથીે સમય પસાર થીાય અને ક્યાȏક નાણેાકીયખોચેત થીઈ શકે છેે, પ્રેવાસનુȏ આયોજન થીાય તીેમાȏ તીમે થીોડીા ઉત્સાવિહેતી રહેો, અગત્યના કામ માટાે ક્યાȏક વાતીાતલાાપકે વિમલાનમુલાાકાતીમાȏ તીમારા મનમાȏ રહેેલાા કોઈ પ્રેશ્નનો કોઈ રસ્તીો આપમેળે મળે તીેવુȏ બની શકે છેે.

તિહં

સમય સામાન્ય રીતીે પસાર થીઈ શકે છેે, તીમારા કામમાȏ વ્યસ્તીતીાથીી થીાક લાાગવાની લાાગણેી અનુભવાય અને આરામ કરવાની વૃવિતી જાગે, ફરવા કે મુસાફરીમાȏ ઉત્સાહેની સાથીે થીાક પણે અનુભવો, કોઈ જગ્યાએ કામકાજ અથીે વિમલાનમુલાાકાતી કરવાની હેોયતીો શાȏવિતી અને ચેોકસાઈ રાખોવી યોગ્ય છેે.

િલુ ા (ક.છ.ઘ) (મ.ટ) (ર.િ)

સપ્તાાહે સાવચેેતીી અને શાȏવિતીથીી પસાર કરવુȏ ઇચ્છેનીય છેે, ક્યાȏક પડીવાકે વાગવાના યોગ બની શકે છેે, વાહેન ધીીમે ચેલાાવવુȏ સલાાહે ભયુɖ છેે, વિહેતીશત્રુુ,ખોટાપટાી લાોકોથીી દુર રહેેવુȏ, ચેામડીી,એલાર્જી,,ડીાયાબીટાીસ, સ્ત્રુીદદદ ભોગવતીા લાોકોએ તીકેદારી રાખોવી, પ્રેભુભવિōમાȏ વધીુ ધ્યાન રાખોવુȏ યોગ્ય કહેી શકાય.

ધન (ભ.ફ.ધ.ઢ)

સપ્તાાહે સાધીારણે રીતીે પસાર થીાય પરંતીુ કોઈ કાયત માટાેનુȏ આયોજન હેોયતીો તીેમાȏ થીોડીો વિવલાȏબ થીઇ શકે છેે પરંતીુ કામ સારી રીતીે થીયાની લાાગણેી પણે અનુભવાય, ખોરીદી કરવા જાવ ત્યારે ધીાયાત કરતીા પણે વધીુ ખોચેત થીાય તીેવુȏ બની શકે છેે પરંતીુ પસȏદગીની ખોરીદીનો સȏતીોષ પણે થીાય.

કુંભ (ગ.િ.¢.ષ)

કોઈને કોઈ કામમાȏ વ્યસ્તી રહેેવાથીી થીાકની લાાગણેીનો અનુભવ થીાય, કોઈકામ પરાણેે કરતીા હેોવ તીેવુȏ લાાગ્યા કરે, ખોરીદી કરવા પાછેળકે કોઈ સામાવિજકકાયત કરવા પાછેળ નાણેા અને સમયનો વ્યય થીાય, વ્યવહેારુ અવિભગમ અપનાવો અને શાȏવિતી જાળવવી ઇચ્છેનીય છેે.

વૃષભ

સપ્તાાહે ઉત્સાહેવાળુȏ જોવા મળી શકે છેે, તીમારા કોઈ નવીનકામનુȏ આયોજન થીાય, જુનામતીભેદ ભૂલાવાની તીક મળે, કોઈ અગત્યની વાતીચેીતી ક્યાય ચેાલાતીી હેોય તીેમાȏ તીમને સારો પ્રેવિતીભાવ જોવા મળી શકે છેે અને તીેમાȏ અન્યની મદદકે માગતદશતન તીમને સારો ટાેકો આપી શકે છેે.

કક્ક

સમય સાવચેેતીીથીી પસાર કરવો, ખોોટાા વાદવિવવાદથીી દુર રહેેવુȏ જરૂરી છેે, વાહેન ધીીમે ચેલાાવવુȏ, કફ, છેાતીી, પ્રેેસર જેવી તીકલાીફથીી સાચેવવુȏ, મનમાȏ ને મનમાȏ કોઈવાતીનો અજȏપો રહ્યાા કરે અને તીેને કારણેે તીમારા રોજંદા વ્યવહેાર અને વતીતન પર તીેની થીોડીી અસર વતીાતઈ શકે છેે, વાદવિવવાદથીી દુર રહેેવુȏ.

કન્્યા

વિમત્રુ અને પરિરવિચેતી સાથીે કોઈ લાાભની વાતી કરવાની તીક મળી શકે છેે, ઘણેા વખોતી થીી કોઈ ચેીજવસ્તીુ ખોરીદવાની ઈચ્છેા ધીરાવતીા હેોવતીો તીેપણે ફળીભૂતી થીાય તીેવા સȏજોગો બની શકે છેે, આગળના કોઈ અધીૂરાકામ પુરા કરવા માટાે પ્રેયત્ન કરવાથીીતીે કામને પણે ગવિતી મળી શકે છેે.

વૃતચિક

તીમારી ક્યાȏક જૂનીઓળખોાણે તીાજી થીાય અને તીમે કરેલાા ભૂતીકાળના કોઈ કામની કદર થીાય, અગત્યના કામની કોઈ વાતીાતલાાપકે વિમલાનમુલાાકાતી તીમારા માટાે કરવી યોગ્ય છેે જેમાȏ તીમને સારો પ્રેવિતીસાદ મળે તીેવા સȏજોગો ઉભા થીઈ શકે છેે. જુના સ્મરણેો તીમને લાાગણેીશીલા બનાવી દે તીેવી કોઈ વાતી પણે બનવા જોગ છેે.

મકર

સપ્તાાહે ઉત્સાહેવાળુȏ કહેી શકાય, કોઈ મુસાફરી થીઈ શકે છેે, ધીાયુɖકામ થીવાથીી ખોુશીની લાાગણેીનો અનુભવ થીાય, સ્પધીાતત્મક પરીક્ષાાની તીૈયારીમાȏ વધીુ સમય ફાળવો યોગ્ય છેે, તીમારા કોઈપણે કામકાજમાȏ અન્યનો સાથી સહેકાર સારો મળી શકે, યુવાવગત માટાે ક્યાȏક નવીન ઓળખોાણે પણે થીાય.

મીન (બ.વ.ઉ) (ડ.હ) (પ.ઠ.ણ) (ન.્ય) (ખ.જ) (દ.ચ.ઝ.થ)

હેરવાફરવામાȏ અને વિમલાનમુલાાકાતીમાȏ સમય પસાર થીઇ શકે છેે. નોકરીઅȏગે કોઈ પસȏદગીની જગ્યાએ વાતીચેીતીકે વિમલાનમુલાકાતી કરવાની હેોય તીેમાȏ તીમારા કોઈ અȏગતી વિવશ્વાાસુવ્યવિōની મદદકે માગતદશતન તીમને લાાભ અપાવે, ક્યાȏક સારી વાતી આપલાે કરવાની તીક પણે મળે તીેવા યોગ છેે.

Newspapers in English

Newspapers from United States