Garavi Gujarat USA

સ્વાાદિ”Ƃ અનીે સ્વાાસ્થ્યવાર્ધધક જાંંબુુ

-

ઉનાાળાા દરમિ›યાાના વરસાાદનાી શરૂઆત થતાȏ પહેેલાંાȏ બજાર›ાȏ ચળાકતાȏ કાળાાશ પડતા લાંȏબગોોળા નાાનાા જાȏબુનાા ફળાો ›બલાંખ પ્ર›ાણ›ાȏ વહેંચાયા છેે. બ્લાંેક બ્લાંૂ› તરીકે અંȏગ્રેેજી›ાȏ ઓળાખાતા જાȏબુનાી આરોગ્યાપ્રદ મિવશેષતાએ હેેલ્થી ફુડ મિવશેનાા સાȏશોધનાકારોનાુȏ ધ્યાાના આકમિષિત કયાુɖ છેે. ભાારતીયા ફળા જાȏબુનાો પ્રચાર - પ્રસાાર દુમિનાયાાભારનાા ટ્રોોમિપકલાં રિરજના›ાȏ થયાો છેે. સાાઉથ - ઇસ્ટ એમિશયાા - ઇસ્ટનાિ આમિĐકા - ભાારત, નાેપાળા, ટ્રોીનાીદાદ, બાȏગ્લાંાદેશ, શ્રીીલાંȏકા, ઇન્ડોનાેમિશયાા, ટોબાગોો જેવા અંનાેક દેશો›ાȏ જાȏબુ ખૂબ પાકે છેે. આકારનાી મિવમિવધતા અંનાુસાાર અંનાેક પ્રકારનાા જાȏબુનાા ઝાાડ હેોયા છેે. વધુ પ્ર›ાણ›ાȏ ઉગોતા અંનાે પ્રચમિલાંત જાȏબુ લાંȏબગોોળા આકારનાાȏ, કાળાાશ પડતાȏ ચ›કદાર ભાુરા રંગોનાાȏ ›ાવેદાર ›ીઠાા રસાવાળાા હેોયા છેે.

• તૂરો, ખાટો, ›ીઠાો રસા ધરાવતાȏ જાȏબનાુ ી અંસાર શીતવીયાિનાે કારણે ઠાંડક આપનાારી છેે.

તુરાશનાે કારણે જાȏબુ›ાȏ આયાુવેરિદયા પરિરભાાષા›ાȏ “ગ્રેાહેી” ગોુણ ધરાવે છેે, તે› જણાવાયાુȏ છેે. આથી જાȏબુનાે ›ળા›ૂત્રાસાȏગ્રેહેણીયા - વારંવાર થતી ›ૂત્રા પ્રવૃમિત્તા›ાȏ ›દદ કરનાાર, પુરિરષ સાȏગ્રેહેણીયા - વારંવાર પચ્યાા વગોર થતાȏ પાતળાા ઝાાડાનાા રોગોનાે ›ટાડી - પચેલાંો મિનાયામિ›ત ›ળા લાંાવનાાર કહ્ાȏ છેે.

સાુશ્રીુતાચાયાિએ સાȏશોધના, પરિરક્ષણ અંનાે પ્રાયાોમિગોક અંવલાંોકનાથી જાȏબુનાે રક્તમિપત્તાહેર - લાંોહેી›ાȏ રહેેલાં મિવકૃત મિપત્તાથી થતી દાહે, તજાગોર›ી દૂર કરે તેવાસા, વર્ણ્યયાિ ત્વચાનાો રંગો અંનાે ચ›ક વધારે તેવા યાોમિનાદોષહેર, મિવમિવધ સ્ત્રાી રોગોો જેવા કે વધુ પડતો ›ામિસાક સ્રાાવ, સાફેદસાલ્રાાવ - લ્યાુકોરિરયાા રોગો›ાȏ મિવમિશષ્ટ ઔષધનાી ›ાફક વાપરવા ›ાટેનાાȏ સાૂચનાો કયાાિ છેે.

જાંંબુુનાા સંંગ્રાાહીી

સ્તȏભાક ગોુણો - સાફાઇ કરી, સ્રાાવ રોકે તેવી અંસાર કરવાવાળાા હેોવાથી• આȏતરડાનાી શ્લેેષ્›કલાંાનાો સાોજો, ચાȏદા, મિશમિથલાંતાનાે કારણે થતો અંપચો, ઝાાડા, ›રડો, અંલ્સારેટીવ કોલાંાઇટીસા, IBS જેવા રોગો, ગોેસ્ટ્રોાઇટીસા, હેાયાપર એમિસાટીડી જેવા જઠારનાી અંȏતઃત્વચા›ાȏ થતાȏ રોગોો,

›ં›ાȏ ચાȏદા પડવા, પેઢાા›ાȏ સાોજો આવવો, પેઢાા›ાȏ પાક થવો જેવા અંનાેક રોગોો›ાȏ મિવમિશષ્ટ મિવમિધપૂવિક શી રીતે ઔષધનાી ›ાફક જાȏબુનાા ફળા, ઠામિળાયાા, છેાલાં, પાના વગોેરે વાપરી શકાયા તે મિવશે જણાવાયાુȏ છેે. આધુમિનાક યાુગોનાી મિવશ્લેેષાત્›ક દૃક્સિષ્ટથી મિવમિવધ તત્વોનાી હેાજરી તથા તેનાુȏ રાસાાયામિણક સાȏગોઠાના પૌક્સિષ્ટકતાનાે પરિરણા›ે જાȏબુનાી

આરોગ્યાપર થતી અંસારનાુȏ જે તારણ કાઢાવા›ાȏ આવ્યાુȏ છેે, તેથી પણ મિવમિશષ્ટ રીતે તનાે ાȏ ઔષધીયા ઉપયાોગોો મિવશે આયાુવેદનાા આટલાંી સાદીઓ પહેેલાંાȏનાા ગ્રેȏથો›ાȏ જણાવાયાુȏ છેે. આ બાબત આયાુવેદનાા ›હેમિષિઓનાી મિવશાળા મિવશ્લેેષણાત્›ક અંનાે દીઘેિદૃક્સિષ્ટ સાૂચવે છેે.

 ?? ??

Newspapers in English

Newspapers from United States