The Oklahoman

Some fight, some flee in Ethiopia’s Tigray conflict

Officials say as many as 200 may have been killed

-

CHENNA TEKLEHAYMA­NOT, Ethiopia – The smell of death lingered for days after the killings. The bodies, more than a dozen in the uniforms of fighters, others in civilian clothing, were still scattered on the muddy ground.

In a nearby churchyard, many more were already buried – at least 59 people killed by forces from Ethiopia’s northern Tigray region, residents alleged. Six bodies of priests were laid to rest inside the church itself. In their rush to flee to safer areas of the Amhara region, residents said at times they placed multiple bodies in single graves.

At the scene of one of the deadliest battles of Ethiopia’s 10-month Tigray conflict, witness accounts reflected the increasing­ly blurred line between combatant and civilian after the federal government weeks ago urged all capable citizens to stop the Tigray forces “once and for all.”

When the Tigray fighters captured the village of Chenna Teklehayma­not in the Amhara region on Aug. 31, shortly after a military division defending the area left for unknown reasons, “our (local) defense forces confronted them. Ordinary people here also joined with whatever they could,” said 66-year-old Dagnew Hune. He told The Associated Press he witnessed the ensuing killings and helped to bury the dead.

About 100 people are still missing, Dagnew said on Thursday, walking past what he said were fresh graves in the churchyard covered with tree branches and stones.

Local officials have said as many as 200 people in all may have been killed over several days of fighting, with the worst of it on Sept. 4 in Chenna Teklehayma­not after Ethiopian forces reportedly blocked an attempt by Tigray fighters to seize the city of Gondar.

The Tigray forces have since retreated north, residents said, leaving survivors to check the pockets of dead fighters for clues to their identities. And some questioned why the division of Ethiopian soldiers had left them alone, with only local militia and residents to defend them.

Since retaking much of their embattled home region from Ethiopian forces in June, the Tigray fighters have brought the war into the country’s neighborin­g regions of Afar and Amhara, where Chenna Teklehayma­not is located. The Tigray forces say they are pressuring Ethiopia’s government to lift a blockade on Tigray that has left millions of people without telecommun­ications, electricit­y, banking services and almost all humanitari­an aid.

Now a massive humanitari­an crisis that already affects millions inside Tigray is spreading as hundreds of thousands of people flee the Tigray fighters, fearing their retaliator­y attacks. The Tigray forces have said they are not attacking civilians.

But grieving witnesses and survivors in Chenna Teklehayma­not said the Tigray forces arrived demanding food, then killed people who tried to resist when the fighters killed their animals or looted their properties.

“Many of the innocent civilians here have lost their lives,” said local priest Yared Adamu. Holding a cross, he walked inside the damaged church, where bullet casings were scattered on the ground.

Spokesman for the Tigray forces Getachew Reda, speaking with the AP on Friday, called allegation­s that Tigray fighters had targeted civilians in the village “absolutely, absolutely false.” He accused Amhara regional special forces of forcing civilians to fight, and “of course they will be caught in the crossfire.”

Told that residents had not reported being forced to fight, Getachew replied, “Whatever they told you was staged drama.” He also denied allegation­s that the Tigray forces were retreating.

Ethiopia’s widening war, with atrocities reported on all sides, has led to urgent calls by the United Nations, United States and others for an immediate cease-fire and a path to dialogue. But there is little peace in sight.

Ethiopia’s government this year declared the Tigray People’s Liberation Front, which long dominated the national government before Prime Minister Abiy Ahmed took office, a terrorist group. That designatio­n can’t be lifted until a new federal government is formed, likely in early October, his spokeswoma­n told reporters on Thursday.

What began as a political dispute has killed thousands since November. Now in the Amhara region, as in Tigray, some outraged civilians have joined the fight.

Resident Kibret Bidere described himself as a member of the Amhara militia called the Fano. He told the AP his sister and her 1-year-old son had been killed, and his father was missing.

“Even today we are looking for the lost ones from morning to evening, but we haven’t found any,” he said, nursing an injured arm from previous fighting.

The village’s traditiona­l homes of grass and mud were emptying as residents departed through the mist, searching for safety elsewhere. Many had bundles on their backs. One, a gun propped on his shoulder.

“Our home was attacked by heavy artillery,” said Senait Ambaw, who was leaving with her husband, clutching a chicken. “All the people of Chenna have no home now. It’s over.”

 ?? AP ?? Yared Adamu holds an Ethiopian Orthodox cross in the churchyard where residents say more than 50 civilians have been laid to rest in makeshift graves in the village of Chenna Teklehayma­not in the Amhara region of northern Ethiopia. “Many of the innocent civilians here have lost their lives,” he said.
AP Yared Adamu holds an Ethiopian Orthodox cross in the churchyard where residents say more than 50 civilians have been laid to rest in makeshift graves in the village of Chenna Teklehayma­not in the Amhara region of northern Ethiopia. “Many of the innocent civilians here have lost their lives,” he said.

Newspapers in English

Newspapers from United States