The Oklahoman

Biden takes new tack on ‘Dreamers’

- Elliot Spagat

The Biden administra­tion on Monday renewed efforts to shield hundreds of thousands of immigrants who came to the United States as young children from deportatio­n, proposing to do so via regulation, the latest maneuver in a long-running drama over the policy’s legality.

The proposed rule attempts to satisfy concerns of a federal judge in Houston who ruled in July that the Deferred Action for Childhood Arrivals program was illegal. It takes on heightened importance as prospects for legislatio­n have dimmed.

U.S. District Judge Andrew Hanen, an appointee of President George W. Bush, said the Obama administra­tion oversteppe­d its authority and did not properly seek feedback when it introduced DACA in 2012. He allowed for renewals to continue but prohibited new enrollment­s. The Biden administra­tion is appealing. In the meantime, the new rule would solicit public comment to address the issue raised by Hanen.

The Obama administra­tion created DACA via a memo issued by thenHomela­nd Security Secretary Janet Napolitano. It was intended as a stopgap measure until Congress legislated a permanent solution, which never occurred.

President Donald Trump tried to rescind the DACA memo and end the program, but the Supreme Court concluded he did not go about it properly.

In attempting to shore up DACA through a formal rule – which is a more rigorous process than the original memo, though still not legislatio­n – the Biden administra­tion hopes to gain a stamp of approval from the courts.

Newspapers in English

Newspapers from United States