The Oklahoman

End of an era: Alitalia makes final flights before folding

-

Italy’s bankrupt national airline, Alitalia, made its final flights Thursday before formally folding, marking the end of business for the 74-year-old carrier and an end of an era for Italy.

Alitalia, which had operated in the red for more than a decade, will be replaced by a new national carrier, ITA, or Italy Air Transport, which launches Friday.

The European Union’s executive commission has given the go-ahead to a $1.58 billion injection of government funding into the new airline, but ITA only plans to hire around a quarter of the estimated 10,000 Alitalia employees.

In recent weeks, Alitalia workers staged strikes and protests.

Newspapers in English

Newspapers from United States