Mr. Carter

The Standard Journal - - LOCAL -

0U 9DQ 1DWKDQLHO ³1DWK´ &DUWHU DJH RI $UDJRQ SDVVHG DZD\ 7KXUVGD\ -XO\

0U &DUWHU ZDV ERUQ -XO\

LQ 3RON &RXQW\ VRQ RI WKH ODWH 9DQ %XUHQ &DUWHU DQG WKH ODWH 0DU\ -DQH 0RRUH &DUWHU

$IWHU UHWLUHPHQW IURP WKH 0DUTXHWWH &HPHQW &RPSDQ\ KH ZDV D WUXFN GULYHU IRU WKH 3RON &RXQW\ 5RDG 'HSDUW PHQW +H ZDV D PHPEHU RI WKH %HOOYLHZ %DSWLVW &KXUFK DQG IXOO\ HPEUDFHG KLV FKXUFK IDPLO\ XQWLO KLV GHFOLQLQJ KHDOWK SURKLELWHG KLV SDUWLFLSDWLRQ LQ UHFHQW \HDUV

0U &DUWHU ORYHG KLV IDPLO\ DQG KDG D ORQJ ORYH ¿OOHG OLIH HQMR\LQJ WKH RXWGRRUV KXQWLQJ DQG ILVKLQJ DQG OLIH RQ WKH ODNH +H HQMR\HG SOD\LQJ WKH FDUG JDPH ³5RRN´ OLVWHQLQJ WR VZDS VKRS DQG WUDGLQJ JXQV

7KH H[WHQGHG &DUWHU IDPLO\ HQMR\HG D GHHS FRQQHFWLRQ ZLWK KLP LQ KLV ORYH RI OLIH QDWXUH DQG WKH ZRQGHUV RI *RG

,Q DGGLWLRQ WR KLV SDUHQWV KH ZDV SUHFHGHG LQ GHDWK E\ WZR EURWKHUV -DPHV &DUWHU DQG .HQQHWK &DUWHU

2Q -XO\ KH PDU ULHG KLV FKLOGKRRG VZHHW KHDUW 9HOYD /RX 'XYDOO ZKRP KH ORYLQJO\ FDOOHG ³%RR´ DQG WRJHWKHU WKH\ UDLVHG WZR GDXJKWHUV 1DQF\ &DUWHU &ROH DQG 3DWV\ &DUWHU &DPSEHOO

7KH\ ODWHU ZHOFRPHG D VRQ LQ ODZ .HLWK &DPSEHOO +H ZDV DOVR VXUYLYHG E\ D VLVWHU (PLO\ &DUWHU 3DVFKDO

0U &DUWHU KDG ILYH JUDQGFKLOGUHQ -HQQLIHU &R[ 0RDWHV -RGL &R[ 7DII +RSH &R[ $WNLQV %URRNH &DPSEHOO +LFNV DQG %UHQW &DUWHU &DPSEHOO WKLUWHHQ JUHDW JUDQGFKLOGUHQ 0HJDQ 7DQ *DYLQ 7DQ *UDFLH 7DQ $PEHU +LFNV +XQWHU 7DII +XWFK 7DII 0DGGLH $WNLQV 0F.R\ $WNLQV .DUVRQ 0RDWHV .DUWHU 0RDWHV 0DU\ (OOD &DPSEHOO '\ODQ +DZN DQG .HQVLH )OR\G D JUHDW JUHDW JUDQGGDXJKWHU $GGLH DQG +DL]OHH RQ WKH ZD\

)XQHUDO VHUYLFHV IRU 0U &DUWHU ZHUH KHOG RQ 6XQGD\ -XO\ DW S P LQ WKH %HOOYLHZ %DSWLVW &KXUFK ZLWK 5HY 2ZHQ %XG 'DYLV -U DQG 5HY %LOO\ 6ZLIW RI¿FL DWLQJ

,QWHUPHQW VHUYLFHV IRO ORZHG LQ WKH IDPLO\ ORW RI WKH FKXUFK FHPHWHU\ ZLWK 5HY -XVWLQ &DUWHU RI¿FLDWLQJ

6HUYLQJ DV SDOOEHDUHUV ZHUH JUHDW JUDQGVRQV .DUVRQ 0RDWHV .DUWHU 0RDWHV +XQWHU 7DII +XWFK 7DII *DYLQ 7DQ 0F.R\ $WNLQV DQG '\ODQ +DZN

+RQRUDU\ HVFRUWV ZHUH KLV JUHDW JUDQGGDXJKWHUV 0DU\ (OOD &DPSEHOO 0HJDQ 7DQ $PEHU +LFNV *UDFLH 7DQ 0DGGLH $WNLQV DQG .HQVLH )OR\G DQG IULHQGV 'DYLG +RZDUG 5R\ &DJOH -HII &DUWHU &KDUOHV 0HUFHU &KDUOHV 5DEXUQ /HRQ &RRN ,UYLQ $XVWLQ 5R\ 0RRQ 5REHUW 6WULFNODQG -LPP\ 'DQVE\ DQG (GZLQ 2ZHQV

3OHDVH YLVLW ZZZ IUHHPDQ KDUULVIXQHUDOV FRP WR H[WHQG SHUVRQDO FRQGROHQFHV WR WKH IDPLO\ E\ VLJQLQJ WKH RQOLQH JXHVWERRN

)UHHPDQ +DUULV )XQHUDO +RPH ZDV LQ FKDUJH RI WKH IXQHUDO VHUYLFH IRU 0U 9DQ 1DWKDQLHO ³1DWK´ &DUWHU

Mr. Austin

$ PHPRULDO ZDV KHOG IRU -LPP\ : $XVWLQ RQ -XO\

DW S P DW WKH -DFN VRQYLOOH )LUVW 8QLWHG 0HWK RGLVW &KXUFK

9LVLWDWLRQ ZDV KHOG SULRU WR WKH VHUYLFH 7KH 5HYHUHQG -LP 5REHUWVRQ ZLOO RI¿FLDWH +H ZDV ERUQ LQ (WQD LQ

DQG ZDV UDLVHG LQ &HG DUWRZQ

0U $XVWLQ JUDGXDWHG &HG DUWRZQ +LJK 6FKRRO LQ ZKHUH KH ZDV WKH FDSWDLQ RI WKH IRRWEDOO EDVNHWEDOO DQG WUDFN WHDPV +H VSHQW IRXU \HDUV LQ WKH 8 6 $LU )RUFH EHIRUH HQUROOLQJ LQ -DFNVRQ YLOOH 6WDWH 8QLYHUVLW\ ZKHUH UHFHLYHG KLV %DFKHORU RI 6FL HQFH GHJUHH LQ DQG DOVR PHW KLV ZLIH 0DUJDUHWW

+H ZHQW RQ WR UHFHLYH KLV 0DVWHUV RI (GXFDWLRQ IURP WKH 8QLYHUVLW\ RI :HVW *HRUJLD LQ +H WDXJKW $PHULFDQ JRYHUQPHQW DQG KLVWRU\ DW KLJK VFKRROV LQ %UHPHQ 7DOODSRRVD 7RFFRD %DUQHVYLOOH 6RPPHUYLOOH &KLFNDPDXJD DQG &REE &RXQW\

0U $XVWLQ ZDV DQ DVVLV WDQW SULQFLSDO DW *RUGRQ 0LO LWDU\ DQG FRDFKHG IRRWEDOO DQG RWKHU VSRUWV WKURXJKRXW KLV FDUHHU $IWHU \HDUV KH UHWLUHG WR -DFNVRQYLOOH $OD +H VSHQW KLV UHWLUHPHQW WUDY HOOLQJ WKH FRXQWU\ VNLLQJ 59LQJ DQG JROILQJ DQG VSHQW PRVW IRRWEDOO VHDVRQV LQ $XEXUQ +H ZDV D ORQJ WLPH PHPEHU RI WKH )ULHQG VKLS 6XQGD\ 6FKRRO &ODVV

+H LV VXUYLYHG E\ KLV ZLIH 0DUJDUHWW %RUGHQ $XVWLQ KLV GDXJKWHU =DQQ $XVWLQ *LEVRQ (ULF KLV VRQ %UDGOH\ $XVWLQ KLV VLVWHU 6DQGUD 1RUULV DQG KLV JUDQG FKLOGUHQ &KHOVHD *LEVRQ $OH[ DQG 'DQLHO *LEVRQ DORQJ ZLWK QXPHURXV RWKHU FRXVLQV DXQWV DQG XQFOHV

0U $XVWLQ ZDV SUHGH FHDVHG E\ KLV PRWKHU $QQLH 0DH $XVWLQ DQG IDWKHU $ : $XVWLQ

0RXUQHUV PD\ VHQG ÀRZHUV RU GRQDWLRQV WR WKH -DFNVRQYLOOH )LUVW 8QLWHG 0HWKRGLVW &KXUFK 7KH IDPLO\ ZRXOG OLNH WR WKDQN WKH VWDII DW 51& DQG 1HZ %HDFRQ +RVSLFH IRU WKHLU GHG LFDWHG DQG NLQG FDUH

2QOLQH FRQGROHQFHV PD\ EH PDGH WR WKH IDPLO\ DW ZZZ NOEURZQIXQHUDOKRPH FRP

. / %URZQ )XQHUDO +RPH RI -DFNVRQYLOOH $OD KDG FKDUJH RI WKH IXQHUDO DUUDQJH PHQWV

Mrs. Dol­lar

0UV -HDQ 3ULFH 'ROODU DJH

RI &HGDUWRZQ SDVVHG DZD\ RQ 7XHVGD\ PRUQLQJ -XO\ IROORZLQJ DQ H[WHQGHG LOOQHVV

6KH ZDV ERUQ RQ 0D\

LQ 9LFWRULD WR WKH ODWH :\DWW 0 3ULFH DQG :LOOLH +XFNHED 3ULFH

0UV 'ROODU ZDV UHWLUHG IURP WKH $FFRXQWLQJ 'HSDUWPHQW VHUYLQJ DV DQ $FFRXQWLQJ &OHUN IRU PDQ\ \HDUV ZLWK WKH &OLIIRUG ' )LWH &RPSDQ\

6KH ZDV SUHFHGHG LQ GHDWK E\ KHU SDUHQWV D VRQ *DU\ 'ROODU D VLVWHU &ROLH 3ULFH +RRG D EURWKHU /HZLV 3ULFH DQG PRVW UHFHQWO\ KHU KXV EDQG 0U 5D\ (PPLWW 'ROODU

6KH LV VXUYLYHG E\ KHU QHSKHZ DQG QLHFH -DVRQ DQG .ULVWLQD &RQQHOO KHU EURWKHU LQ ODZ 0DUOLQ /DYHUQH 'ROODU KHU VLVWHU LQ ODZ %HWW\ -R\FH 0LOOV D QXPEHU RI RWKHU UHODWLYHV DQG IULHQGV DOVR VXUYLYH

*UDYHVLGH )XQHUDO VHUYLFHV IRU 0UV -HDQ 3ULFH 'ROODU ZHUH FRQGXFWHG RQ )ULGD\ -XO\ DW QRRQ DW JUDYH VLGH LQ WKH 3RON 0HPRU\ *DU GHQV ZLWK WKH 5HY 0LNH %URRPH RI¿FLDWLQJ

7KH IDPLO\ UHFHLYHG IULHQGV RQ )ULGD\ PRUQLQJ SULRU WR WKH VHUYLFH KRXU DW WKH /HVWHU & /LWHVH\ )XQHUDO +RPH

7KH IROORZLQJ *HQWOHPHQ ZHUH DVNHG WR VHUYH DV 3DOO EHDUHUV -DVRQ &RQQHOO -RQ DWKDQ &RQQHOO &DOHE &RQ QHOO -RH\ &RQQHOO -LPP\ 0LOOV *HQH 'ROODU DQG %DUU\ 'ROODU

9LVLW WKH PHPRULDO ZHE VLWH DW ZZZ OLWHVH\IK FRP WR H[WHQG SHUVRQDO FRQGROHQFHV WR WKH IDPLO\ DQG WR VLJQ WKH RQOLQH JXHVWERRN

7KH /HVWHU & /LWHVH\ )XQHUDO +RPH RI &HGDU WRZQ ZDV LQ FKDUJH RI WKH DUUDQJHPHQWV IRU 0UV -HDQ 3ULFH 'ROODU

Newspapers in English

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.