СИЗГА ТАЪЗИМ, СИЗГА эҳти­ром

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - ПЕРВАЯ СТРАНИЦА - Н.МАМАЗИЯЕВА.

Пой­тах­ти­м­из­да жой­ла­ш­ган Хо­ти­ра май­до­ни­га қа­дам қўяр экан­миз, аж­до­дла­ри­миз­нинг жа­со­рат­ли ва шон­ли та­ри­хи кўз ол­ди­м­из­дан ўта­ди. Май­дон тўри­да – Мо­там­са­ро она ҳай­ка­ли: ака-ука­си­ни, ёри­ни, жи­гар­бан­ди­ни олис­га ку­затган ва дий­дор он­ла­ри­ни ин­ти­зор кут­ган Аёл. Қан­ча­лар мунгли, хоки­сор­сан, Она!

Ҳа, Она­жон, се­нинг жи­гар­ла­ринг фа­шизм де­ган офат­нинг йў­ли­ни тўс­ган, кўк­си­ни қалқон қи­либ, бу ба­ло-қа­зо­ни ўз она юр­ти­га йўлат­ма­ган мард жанг­чи­лар­дир. 9 май – Хо­ти­ра ва қа­др­лаш ку­ни мам­ла­ка­ти­миз бўй­лаб кенг ни­шон­лан­ди. Бу йил ҳам Мо­там­са­ро она ҳай­ка­ли пойи гул­лар­га тўл­ди, май­дон эса аҳо­ли­миз ҳам­да хо­риж­лик меҳ­мон­лар би­лан гав­жум бўл­ди. Юр­ти­миз­нинг бар­ча ви­ло­ят­ла­ри­дан уруш қат­наш­чи­ла­ри, ота-ака­си ёки яқин­ла­ри­ни уру­ш­да йўқ­от­ган ои­ла ва­кил­ла­ри уш­бу май­дон­га ошиқ­ди­лар, Она­га таъзим қи­либ, ўт­ган­лар­ни ёд эт­ди­лар.

Жум­ла­дан, давлат ва но­давлат таш­ки­лот­лар қа­то­ри­да Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Давлат рақо­бат қў­ми­та­си ва­кил­ла­ри ҳам Ик­кин­чи жаҳон уру­ши­да тинч­ли­ги­миз ва осой­ишта ҳа­ё­ти­миз учун жон фи­до қи­л­ган юрт­до­шла­ри­миз хо­ти­ра­си­га ҳур­мат ба­жо кел­ти­риб, мо­там­са­ро она ҳай­ка­ли пой­и­га гул­чам­бар қўй­и­ш­ди.

Халқи­миз­ни босқин­чи ва ёвуз ку­члар­дан ҳи­моя қи­либ, фа­шизмга қар­ши ку­ра­ш­да бу­кил­мас иро­да ва жа­со­рат на­му­на­си­ни на­мо­ён эт­ган аж­до­дла­ри­миз­нинг хо­ти­ра­си­ни ёд этиш бар­ча­миз­нинг муқад­дас бур­чи­м­из­дир.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.