Гулруҳ­бе­гим – мам­ла­кат чем­пи­о­ни

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - ПЕРВАЯ СТРАНИЦА -

Шах­мат

Пой­тах­ти­м­из­да ўта­ёт­ган шах­мат бўй­и­ча эр­ка­клар ва аёл­лар ўр­та­си­да мам­ла­кат чем­пи­о­на­ти олий ли­га баҳсла­ри яку­ни­га етиб қол­ди. Му­со­бақа ту­га­ши­га бир тур қолган­да аёл­лар ўр­та­си­да мам­ла­кат чем­пи­о­ни но­ми аниқ бўл­ди.

Тур­нир­нинг сак­ки­зин­чи пар­ти­я­си­да халқа­ро гросс­мей­стер Гулруҳ­бе­гим Тоҳир­жо­но­ва қо­ра до­на­лар­да ўй­на­ши­га қа­ра­май, ёшлар ўр­та­си­да Осиё чем­пи­о­ни Баҳо­ра Аб­ду­сат­то­ро­ва­ни мағлу­би­ят­га учрат­ди ва муд­да­ти­дан ав­вал Ўз­бе­ки­стон чем­пи­о­ни­га ай­лан­ди.

Шу­ни алоҳи­да таъ­кид­лаш ло­зим­ки, Гулруҳ­бе­гим сак­кизта учра­шув­нинг ет­ти­та­си­да ғо­либ чиқ­ди ва фақат бит­та пар­ти­яда ду­ранг қайд эт­ди. Чем­пи­он­лик­ка даъ­во­гар­лик қи­л­ган Сар­ви­ноз Қур­бон­бо­е­ва эса сак­ки­зин­чи тур­да қо­ра до­на­лар­да ўй­наб, Ни­лу­фар ёқуб­бо­е­ва би­лан ду­ранг­га эри­ш­ди.

Ўша ку­ни амал­да­ги мам­ла­кат чем­пи­о­ни Но­ди­ра Но­дир­жо­но­ва Ири­на Ге­вор­гян­ни, Мар­жо­на Ўк­та­мо­ва Се­ва­ра Бой­муро­до­ва­ни мағлу­би­ят­га учрат­ди.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.