“Samarqanddonmahsulotlari” ак­ци­ядор­лик жа­ми­я­ти ак­ци­ядор­ла­ри диққа­ти­га!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - ОБЩЕСТВО -

“Samarqanddonmahsulotlari” ак­ци­ядор­лик жа­ми­я­ти ак­ци­ядор­ла­ри­нинг 2017 йил мо­лия-хў­жа­лик фа­о­ли­я­ти якун­ла­ри­га бағи­шлан­ган йил­лик уму­мий йиғи­ли­ши жо­рий йил­нинг 17 май ку­ни со­ат 10.00 да жа­ми­ят маъ­му­рий би­но­си­да бў­либ ўта­ди. Ак­ци­ядор­лар­ни рўй­хат­га олиш со­ат 9.00 дан бо­шла­на­ди. Ман­зил: Са­марқанд шаҳри, Зиё­кор ку­ча­си, 4-уй. элек­трон ман­зил: samarqanddon@umail.uz; samarqanddon@exat.uz. Жа­ми­ят ак­ци­ядор­ла­ри­нинг ре­ест­ри: – ак­ци­ядор­лар уму­мий йиғи­ли­ши­нинг ўт­ка­зи­ли­ши ҳақи­да ха­бар бе­риш учун 2018 йил 1 май ҳо­ла­ти­га;

– уму­мий йиғи­ли­ш­да қат­на­ша­ди­ган ак­ци­ядор­лар рўй­ха­ти­ни ту­зиш учун 2018 йил 15 май ҳо­ла­ти­га ша­кл­лан­ти­ри­л­ган. Йиғи­лиш кун тар­ти­би: 1. Ак­ци­ядор­лар уму­мий йиғи­ли­ши­нинг иш­чи пре­зи­ду­ми­ни сай­лаш. 2. Ак­ци­ядор­лар уму­мий йиғи­ли­ши­нинг ре­гла­мен­ти­ни та­с­диқлаш ва са­ноқ ко­мис­си­я­си аъ­зо­ла­ри­ни қай­та сай­лаш.

3. Жа­ми­ят ижро­ия ор­га­ни раҳ­ба­ри­нинг 2017 йил­да­ги мо­лия-хў­жа­лик info@samdon.uz; фа­о­ли­я­ти тўғри­си­да­ги йил­лик ҳи­со­бо­ти­ни эши­тиш ва йил­лик биз­нес ре­жа­нинг ба­жа­ри­ли­ши­ни та­с­диқлаш.

4. Жа­ми­ят­нинг 2017 мо­лия йил якун­ла­ри бўй­и­ча йил­лик бух­гал­те­рия ба­лан­си, фой­да ва за­рар­ла­ри ҳи­соб­ва­рағи­ни та­с­диқлаш.

5. Жа­ми­ят­нинг 2017 мо­лия йил якун­ла­ри бўй­и­ча таф­тиш ко­мис­си­я­си ҳи­со­бо­ти ва ху­ло­са­си­ни та­с­диқлаш.

6. Жа­ми­ят­нинг 2017 мо­лия йил фа­о­ли­я­ти­ни тек­ши­риш на­ти­жа­ла­ри юза­си­дан “Zamin OIL-FUDIT” МЧЖ ауди­тор­лик таш­ки­ло­ти ху­ло­са­си­ни эши­тиш ва та­с­диқлаш.

7. “Samarqand vaqt” МЧЖ то­мо­ни­дан 2018 йил­да жа­ми­ят­нинг кор­по­ра­тив бо­шқа­рув ти­зи­ми ва мо­ли­явий фа­о­ли­я­ти­ни баҳо­лаш тўғри­си­да­ги ху­ло­са­си­ни та­с­диқлаш.

8. Жа­ми­ят Ку­за­тув кен­га­ши­нинг 2017 мо­лия йи­ли якун­ла­ри бўй­и­ча ҳи­со­бо­ти­ни та­с­диқлаш;

9. Жа­ми­ят ижро­ия ор­га­ни аъ­зо­ла­ри би­лан ту­зи­л­ган шар­тно­ма­нинг муд­да­ти­ни 2018 йил учун узай­ти­риш.

10. Жа­ми­ят­нинг 2018 йил учун мўл­жал­лан­ган биз­нес ре­жа­си ва ха­ра­жат­лар сме­та­си­ни та­с­диқлаш.

11. Жа­ми­ят устав фон­ди­да­ги им­ти­ёз­ли ак­ци­я­лар­га ҳи­собла­на­ди­ган ди­ви­денд миқ­до­ри­ни бел­ги­лаш.

12. Жа­ми­ят­нинг 2018 мо­лия йи­ли учун Ку­за­тув кен­га­ши аъ­зо­ла­ри­нинг сон тар­ки­би­ни бел­ги­лаш, қай­та сай­лаш ҳам­да улар­га тўла­на­ди­ган хиз­мат ҳақи миқ­до­ри­ни бел­ги­лаш.

13. Жа­ми­ят­да 2018 мо­лия йи­ли учун таф­тиш ко­мис­си­я­си аъ­зо­ла­ри­ни қай­та сай­лаш ва улар­га тўла­на­ди­ган хиз­мат ҳақи миқ­до­ри­ни бел­ги­лаш.

14. Ак­ци­ядор­лар то­мо­ни­дан бел­ги­лан­ган муд­дат­да та­лаб қи­либ ол­ма­ган ди­ви­денд пу­ли­ни жа­ми­ят иҳти­ё­ри­да қол­ди­риш­ни та­с­диқлаш.

15. “Zamin OIL-FUDIT” МЧЖ тўла­на­ди­ган хиз­мат ҳақи миқ­до­ри­ни бел­ги­лаш ва та­с­диқлаш.

Ак­ци­ядор­лар уму­мий йиғи­ли­ш­да кўриб чиқи­ла­ди­ган ма­са­ла­лар бўй­и­ча маъ­лу­мот ва ма­те­ри­ал­лар би­лан “Samarqanddonmaxsulotlari” Аж­да уш­бу ха­бар эъ­лон қи­лин­ган кун­дан бо­шлаб йиғи­лиш ўт­ка­зи­ла­ди­ган кун­га қа­дар со­ат 9.00 дан 12.00 га­ча та­ни­ши­шла­ри мум­кин.

Маъ­лу­мот учун те­ле­фон: (0366) 239-55-04.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.