Ҳур­мат­ли ак­ци­ядор­лар! “Ўза­гро­экс­порт” ак­ци­ядор­лик жа­ми­я­ти

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - ОБЩЕСТВО -

2018 йил 17 май ку­ни со­ат 15.00 да Ну­кус кў­ча­си, 73-“а” уй ман­зи­ли­да “Ўз­бе­ко­зиқо­вқатхол­динг” ХК АЖ би­но­си­да ак­ци­ядор­лар­нинг нав­бат­дан та­шқа­ри уму­мий йиғи­ли­ши ўт­ка­зи­ли­ши тўғри­си­да ха­бар бе­ра­ди Ак­ци­ядор­лар со­ат 14.30 да рўй­хат­дан ўт­ка­зи­ла­ди.

Кун тар­ти­би: Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Пре­зи­ден­ти­нинг 2018 йил 2 март ку­ни На­во­ий ви­ло­я­ти­га таш­ри­фи да­во­ми­да бе­ри­л­ган топ­ши­риқлар ҳам­да Ха­тир­чи ту­ма­ни­да кен­гай­ти­ри­л­ган тарз­да ўт­ка­зи­л­ган маж­лис ба­ё­ни­нинг 62-бан­ди­га асо­сан На­во­ий ви­ло­я­ти­нинг ўр­мон фон­ди ер­ла­ри­да экс­порт­боп қи­ш­лоқ хў­жа­лик маҳ­су­лот­ла­ри­ни етиш­ти­риш мақ­са­ди­да “Ўза­гро­экс­порт” АЖ то­мо­ни­дан “Агро­банк” Атбдан 5,0 млрд. сўм бў­нак ма­б­лағла­ри­ни олиш би­лан боғ­лиқ би­тим­ни маъ­қул­лаш.

Нав­бат­дан та­шқа­ри уму­мий йиғи­лиш ўт­ка­зиш тўғри­си­да жа­ми­ят ак­ци­ядор­ла­ри­га ха­бар бе­риш учун ак­ци­ядор­лар­нинг ре­ест­ри­ни ша­кл­лан­ти­риш са­на­си – 7.05.2018 йил.

Нав­бат­дан та­шқа­ри уму­мий йиғи­лиш ўт­ка­зиш учун жа­ми­ят ак­ци­ядор­ла­ри ре­ест­ри­ни ша­кл­лан­ти­риш са­на­си – 11.05.2018 йил.

“Ўза­гро­экс­порт” АЖ Ку­за­тув кен­га­ши.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.