“Universal realtor” МЧЖ Бу­хо­ро ви­ло­я­ти фи­ли­а­ли бо­шланғич баҳо­си босқич­ма­босқич ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аук­ци­он сав­до­га та­клиф эта­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - ИЖАРА - Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Аук­ци­он сав­до­га Бу­хо­ро ви­ло­я­ти “20 Трест” МЧЖГА қа­рашли 7-сон ва­кил­лик кор­хо­на­си ба­лан­си­да­ги Бу­хо­ро ви­ло­я­ти, Жон­дор ту­ма­ни, Нав­га­ди МФЙ, Бу­нёд­кор (Б.са­ли­мов) кў­ча­си­да жой­ла­ш­ган уму­мий ер май­до­ни 1913 кв.метр, қу­ри­лиш ости май­до­ни 380,68 кв.метр, фой­да­ли май­до­ни 761,36 кв.метр­дан ибо­рат маъ­му­рий би­но қўй­ил­моқ­да. Бо­шланғич баҳо­си – 622 974 637 сўм. Аук­ци­он сав­до ғо­ли­би сав­до на­ти­жа­ла­ри тўғри­си­да­ги ба­ён­но­ма им­зо­лан­ган кун­дан бо­шлаб 20 кун муд­дат ичи­да со­тув­чи би­лан мулк ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си­ни им­зо­ла­ши шарт.

очиқ аук­ци­он сав­до 2018 йил 14 июнь ку­ни со­ат 11.00 да Бу­хо­ро ви­ло­я­ти, Мустақил­лик кў­ча­си, 10-уй, “Universal realtor” МЧЖ Бу­хо­ро ви­ло­я­ти фи­ли­а­ли сав­до за­ли­да бў­либ ўта­ди. Та­ла­б­гор­лар­дан бу­юрт­ма­но­ма­лар юқо­ри­да кўр­са­ти­л­ган ман­зил­да рас­мий иш кун­ла­ри со­ат 10.00 дан 16.00 га­ча қа­бул қи­ли­на­ди. Та­ла­б­гор­лар­дан бу­юрт­ма­но­ма­лар­ни қа­бул қи­лиш 2018 йил 13 июнь ку­ни со­ат 18.00 да тўх­та­ти­ла­ди. Уш­бу кўч­мас мулк бел­ги­лан­ган кун­да­ги сав­до­да со­тил­ма­ган тақ­дир­да, та­к­ро­рий аук­ци­он сав­до ҳаф­та­нинг ҳар се­шан­ба кун­ла­ри со­ат 11.00 да юқо­ри­да кўр­са­ти­л­ган ман­зил­да со­ти­л­гун­га қа­дар ўт­ка­зи­ла­ди. Та­к­ро­рий сав­до бўй­и­ча та­ла­б­гор­лар­дан бу­юрт­ма­но­ма­лар­ни қа­бул қи­лиш аук­ци­он сав­до­дан бир иш ку­ни ол­дин со­ат 18.00 да тўх­та­ти­ла­ди.

та­ла­б­гор­лар бу­юрт­ма­но­ма­ни сав­до таш­ки­лот­чи­си­га бе­во­си­та ёки поч­та орқа­ли, шах­сан ёхуд унинг ва­ки­ли орқа­ли қуй­и­да­ги ҳуж­жат­лар­ни ило­ва қи­л­ган ҳол­да тақ­дим эти­шла­ри ло­зим:

– юри­дик шах­слар учун давлат рўй­ха­ти­дан ўт­ка­зи­л­ган­ли­ги тўғри­си­да­ги гу­воҳ­но­ма нус­ха­си, жис­мо­ний шах­слар учун – пас­порт нус­ха­си, очиқ аук­ци­он сав­до тўғри­си­да­ги ха­бар­но­ма­да кўр­са­ти­л­ган банк ҳи­соб рақа­ми­га за­ка­лат тўлан­ган­ли­ги­ни та­с­диқлай­ди­ган тў­лов ҳуж­жа­ти нус­ха­си. Сав­до­лар­да ва­ко­лат­ли ва­кил қат­на­ш­ган тақ­дир­да, ва­ко­лат­ли ва­кил учун қо­нун ҳуж­жат­ла­ри­да бел­ги­лан­ган тар­тиб­да рас­мий­ла­ш­ти­ри­л­ган ишонч­но­ма, унинг шах­си­ни та­с­диқлай­ди­ган ҳуж­жат нус­ха­си ило­ва қи­лин­ган ҳол­да.

Очиқ аук­ци­он сав­до­да иш­ти­рок этиш учун та­ла­б­гор­лар сав­до таш­ки­лот­чи­си би­лан “За­ка­лат пу­ли тўғри­си­да­ги ке­ли­шув”ни им­зо­ла­ган­дан сўнг объ­ект бо­шланғич баҳо­си­нинг 15 (ўн беш) фо­изи­дан кам бўл­ма­ган миқ­дор­да за­ка­лат пу­ли­ни “Universal realtor” МЧЖ Бу­хо­ро ви­ло­я­ти фи­ли­а­ли “Ту­рон­банк” АТБ Бу­хо­ро фи­ли­а­ли­да­ги МФО 00111, СТИР 302 269 399, 2020 8000 7049 7522 8005 ҳи­соб рақа­ми­га тўлашла­ри шарт.

қў­шимча маъ­лу­мот олиш ман­зи­ли: “Universal realtor” МЧЖ Бу­хо­ро фи­ли­а­ли, Бу­хо­ро шаҳри, Мустақил­лик кў­ча­си, 10-уй. тел.: (93) 45210-01, (+998 91) 218-10-78 www.realtor.uz. Email: universal.realtor@mail. ru. Ли­цен­зия: RR-0127.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.