“Best realtor” МЧЖ На­ман­ган мин­тақа­вий фи­ли­а­ли бо­шланғич баҳо­си

босқич­ма-босқич ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аук­ци­он сав­до­га та­клиф эта­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР - Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

сав­до­га Чор­тоқ ту­ма­ни ҳо­ки­ми­нинг 2017 йил 1 ав­гу­ст­да­ги 1113-қа­ро­ри ҳам­да Ўз­бе­ки­стон рес­пуб­ли­ка­си Ху­су­сий­ла­ш­ти­ри­л­ган кор­хо­на­лар­га кў­ма­кла­шиш ва рақо­бат­ни ри­вож­лан­ти­риш давлат қў­ми­та­си На­ман­ган ви­ло­я­ти ҳу­д­у­дий бо­шқар­ма­си­нинг 2018 йил 8 май­да­ги 84/ас-ер-буй­руғи­га асо­сан як­ка тар­тиб­да уй-жой қу­риш учун ер участ­ка­ла­ри­ни ме­рос қи­либ қол­ди­риш шар­ти би­лан умр­бод эга­лик қи­лиш ҳуқуқи­ни ре­а­ли­за­ция қи­лиш бўй­и­ча қуй­и­да­ги ер участ­ка­ла­ри қўй­ил­моқ­да:

Чор­тоқ ту­ма­ни, Ой­қи­рон ШФЙ, Ўрик­зор МФЙ, “Ой­қи­рон ми­риш­кор­ла­ри” ММТП қи­ш­лоқ хў­жа­ли­ги ха­ри­та­си­нинг 391, 392, 448-кон­тур­ла­ри­дан ажра­ти­л­ган, сатҳи 400 кв.м.дан ибо­рат, 8 (сак­киз) до­на, яъ­ни 2, 15, 35, 39, 40, 46, 48 ва 70-ер май­дон­ла­ри, ҳар би­ри­нинг бо­шланғич баҳо­си – 342 000 (уч юз қи­рқ ик­ки минг) сўм­дан, тўла­на­ди­ган за­ка­лат пу­ли миқ­до­ри – 200 000 (ик­ки юз минг) сўм.

Сав­до 2018 йил 15 июнь ку­ни со­ат 11.00 дан бо­шлаб На­ман­ган шаҳри, Бо­бо­раҳим Маш­раб кў­ча­си, 5-уй ман­зи­ли­да жой­ла­ш­ган, На­ман­ган шаҳри 11-бо­ла­лар му­сиқа ва санъ­ат мак­та­би­нинг маж­лислар за­ли­да ўт­ка­зи­ла­ди. Бу­юрт­ма­но­ма­лар­ни қа­бул қи­лиш маз­кур ха­бар­но­ма эъ­лон қи­лин­ган кун­дан бо­шлаб рас­мий иш кун­ла­ри со­ат 10.00 дан 16.00 га­ча қа­бул қи­ли­на­ди (13.00 дан 14.00 га­ча туш­лик). Бу­юрт­ма­но­ма­лар­ни қа­бул қи­лиш­нинг охир­ги муд­да­ти: 2018 йил 14 июнь ку­ни со­ат 18.00.

Ер участ­ка­ла­ри 2018 йил 15 июнь ку­ни со­тил­ма­ган тақ­дир­да, ер участ­ка­ла­ри­нинг та­к­ро­рий сав­до­си 2018 йил 25 июнь, 5 ва 16 июль кун­ла­ри со­ат 11.00 да юқо­ри­да кўр­са­ти­л­ган ман­зил­да бў­либ ўта­ди. Та­к­ро­рий сав­до учун бу­юрт­ма­но­ма­лар­ни қа­бул қи­лиш­нинг охир­ги муд­да­ти: 2018 йил 25 июн­да­ги сав­до учун 2018 йил 24 июнь ку­ни со­ат 18.00; 2018 йил 5 июл­да­ги сав­до учун 2018 йил 4 июль ку­ни со­ат 18.00; 2018 йил 16 июл­да­ги сав­до учун 2018 йил 15 июль ку­ни со­ат 18.00 да тўх­та­ти­ла­ди. Сав­до­га қўй­и­л­ган ер участ­ка­ла­ри би­лан ту­ман ҳо­ким­ли­ги ва­ки­ли иш­ти­ро­ки­да бе­во­си­та жой­и­га чиқиб та­ни­шиш мум­кин.

Та­ла­б­гор­лар сав­до таш­ки­лот­чи­си би­лан ту­зи­ла­ди­ган за­ка­лат ке­ли­шу­ви­га асо­сан за­ка­лат пу­ли­ни “Best realtor” МЧЖ На­ман­ган мин­тақа­вий фи­ли­а­ли­нинг “Ипо­те­ка-банк” АТИБ На­ман­ган фи­ли­а­ли­да­ги МФО 00223, СТИР 303179580, 22604000800433601001 ҳи­соб рақа­ми­га тўлашла­ри шарт.

Сав­до ғо­ли­би­га сав­до ку­ни­дан бо­шлаб 20 кун муд­дат ичи­да ер­га бўл­ган ҳуқуқ­ни та­сар­руф қи­лиш шар­тно­ма­си­ни им­зо­лаш маж­бу­ри­я­ти юкла­ти­ла­ди. Тўлан­ган за­ка­лат миқ­до­ри со­тиб олиш тў­ло­ви миқ­до­ри­нинг 15 фо­изи­дан кам бў­либ қолган тақ­дир­да, етиш­ма­ёт­ган миқ­до­ри­ни шар­тно­ма ту­зи­л­гун­га қа­дар сав­до таш­ки­лот­чи­си­нинг юқо­ри­да кўр­са­ти­л­ган ҳи­соб рақа­ми­га тўлаб бе­риш шар­тла­ри юкла­ти­ла­ди.

За­ка­лат тўғри­си­да­ги ке­ли­шув им­зо­лан­ган­дан сўнг та­ла­б­гор сав­до таш­ки­лот­чи­си­га аук­ци­он сав­до ўт­ка­зиш тўғри­си­да­ги ха­бар­но­ма­да бел­ги­лан­ган муд­дат­лар­да қуй­и­да­ги ҳуж­жат­лар­ни бу­юрт­ма­но­ма би­лан бир­га тақ­дим эта­ди­лар: – Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си фуқа­ро­си – пас­пор­ти нус­ха­си; – хо­ри­жий юри­дик шах­слар – улар­нинг уста­ви­ни бел­ги­лан­ган тар­тиб­да ле­га­ли­за­ция қи­лин­ган нус­ха­си; – хо­ри­жий фуқа­ро­лар – чет давлат мил­лий ёки ди­пло­ма­тик пас­порт; – Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си­да до­и­мий яшай­ди­ган ва яшаш гу­воҳ­но­ма­си­га эга бўл­ган шах­слар – яшаш гу­воҳ­но­ма­си нус­ха­си; – со­лиқ тў­лов­чи­нинг иден­ти­фи­ка­ция рақа­ми; – за­ка­лат пу­ли тўлан­ган­ли­ги­ни та­с­диқлай­ди­ган тў­лов ҳуж­жа­ти­нинг нус­ха­си.

Бу­юрт­ма­но­ма­лар қа­бул қи­ли­на­ди­ган ва сав­до таш­ки­лот­чи­си жой­ла­ш­ган ман­зил: На­ман­ган шаҳри, Бо­бо­раҳим Маш­раб кў­ча­си, 7-уй. тел.: (0-369) 227-85-25. www.emulk.uz best.namangan@inbox.uz. Ли­цен­зия: RR-0225.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.