Ауди­тор­лик таш­ки­лот­ла­ри диққа­ти­га!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР -

Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Давлат рақо­бат қў­ми­та­си­нинг ҳу­д­у­дий ор­ган­ла­ри ҳу­зу­ри­да­ги “Давлат мул­ки­ни ижа­ра­га бе­риш мар­ка­зи” давлат уни­тар кор­хо­на­ла­ри­нинг 2017 йил яку­ни бўй­и­ча мо­ли­явий-хў­жа­лик фа­о­ли­я­ти­ни аудит қи­лиш, жум­ла­дан, та­риф раз­ряд­ла­ри­нинг қўл­ла­ни­ли­ши ва хо­дим­лар­ни рағ­бат­лан­ти­риш ишла­ри, ха­ра­жат­лар­нинг мақ­сад­ли сар­фла­ни­ши, де­би­тор ва кре­ди­тор қарз­дор­ли­клар­нинг аҳво­ли ва улар ижро­си бўй­и­ча на­зо­рат­нинг йўл­га қўй­и­л­ган­ли­ги, мав­жуд банк ҳи­соб рақам­ла­ри ва улар бўй­и­ча ма­б­лағлар ай­лан­ма­си­ни ўр­га­ниб чиқиш ва уш­бу ма­са­ла­лар­да кел­гу­си­да яго­на ти­зим­ни жо­рий қи­лиш юза­си­дан аниқ та­кли­флар бе­риш мақ­са­ди­да ауди­тор­лик таш­ки­ло­ти­ни ёл­лаш бўй­и­ча Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Давлат рақо­бат қў­ми­та­си тан­лов эъ­лон қи­ла­ди.

Тан­ло­в­да иш­ти­рок этиш ис­та­ги­ни бил­дир­ган та­ла­б­гор­лар­га Ижа­ра мар­каз­ла­ри­нинг 2017 йил якун­ла­ри бўй­и­ча ай­рим кўр­сат­ки­чла­ри ҳам­да аудит қи­лиш бўй­и­ча са­вол­но­ма­лар тақ­дим эти­л­а­ди.

тан­ло­в­да иш­ти­рок эти­ш­га қуй­и­да­ги ауди­тор­лик таш­ки­лот­ла­ри қўй­и­ла­ди:

– Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ху­су­сий­ла­ш­ти­ри­л­ган кор­хо­на­лар­га кў­ма­кла­шиш ва рақо­бат­ни ри­вож­лан­ти­риш давлат қў­ми­та­си ва Мо­лия ва­зир­ли­ги то­мо­ни­дан бел­ги­ла­на­ди­ган те­ги­шли йил учун устав жа­мғар­ма­си­да давлат ак­ци­я­ла­ри (улу­ши) миқ­до­ри 50 фо­из­дан ор­тиқ бўл­ган кор­хо­на­лар­да та­шқи аудит ўт­ка­зиш ҳуқуқи­га эга бўл­ган ауди­тор­лик таш­ки­лот­лар рўй­ха­ти­га ки­ри­ти­л­ган бў­ли­ши;

– Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Мо­лия ва­зир­ли­ги то­мо­ни­дан бе­ри­л­ган ауди­тор­лик фа­о­ли­я­ти­ни амал­га оши­риш ли­цен­зи­я­си ва фуқа­ро­лик жа­во­бгар­ли­ги суғур­та по­ли­си (ҳуж­жа­ти)га эга бў­ли­ши; – ауди­тор­лик фа­о­ли­я­ти­ни ка­ми­да 10 йил да­во­ми­да олиб бо­ра­ёт­ган; – йи­рик таш­ки­лот­лар ва кор­хо­на­лар би­лан ишлаш (ик­ки йил­дан кам бўл­ма­ган) та­жри­ба­си­га ва ауди­тор­лик хиз­мат­ла­ри бўй­и­ча ёр­дам кўр­са­тиш учун за­рур хо­дим­лар­га эга бў­ли­ши ке­рак.

тан­лов та­кли­фи ёпиқ кон­верт­да тақ­дим эти­ли­ши ва қуй­и­да­ги ҳуж­жат­лар­дан ибо­рат бў­ли­ши ло­зим:

– иш­ти­рок­чи­нинг тан­ло­в­да иш­ти­рок эти­ши бўй­и­ча та­кли­фи ва ауди­тор­лик тек­ши­рув ўт­ка­зиш­нинг дастлаб­ки қий­ма­ти; – тан­лов та­кли­фла­ри амал қи­ла­ди­ган муд­дат; – ауди­тор­лик фа­о­ли­я­ти би­лан шуғул­ла­ниш ҳуқуқи­ни бе­рув­чи ли­цен­зи­я­нинг нус­ха­си; – ком­па­ния тўғри­си­да маъ­лу­мот; – ауди­тор­лик ком­па­ни­я­си­нинг энг йи­рик ми­жоз­ла­ри рўй­ха­ти ва соҳа­да те­ги­шли иш та­жри­ба­си;

– ауди­тор­нинг ма­ла­ка сер­ти­фи­кат­ла­ри ва бо­шқа халқа­ро сер­ти­фи­кат­лар нус­ха­ла­ри; – суғур­та по­ли­си­нинг нус­ха­си; – аудит ўт­ка­зиш услу­би­я­ти ва ауди­тор­лик ҳи­со­бо­ти­нинг шаб­ло­ни. Ижа­ра мар­каз­ла­ри­га кўр­са­ти­ла­ди­ган хиз­мат­лар учун тў­ло­влар ҳақи­да маъ­лу­мот­лар ва асо­слан­ган та­кли­флар (ари­за­лар) 2018 йил­нинг 15 май ку­ни со­ат 12.00 га­ча қа­бул қи­ли­на­ди.

тан­лов 2018 йил 16 май ку­ни со­ат 15.00 да Ўз­бе­ки­стон рес­пуб­ли­ка­си Давлат рақо­бат қў­ми­та­си­нинг маж­лислар за­ли­да (9-қа­ва­ти­да) бў­либ ўта­ди.

тан­ло­в­да иш­ти­рок этиш ис­та­ги­ни бил­дир­ган та­ла­б­гор­лар қуй­и­да­ги ман­зи­л­га му­ро­жа­ат қи­ли­шла­ри мум­кин: Ман­зил: Тош­кент шаҳри, Ис­лом Ка­ри­мов шоҳкў­ча­си, 55-уй. тел./факс: 259-21-25, 259-21-38, 259-20-39. E-mail: arenda@gki.uz.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.