“оқтош дон” ак­ци­ядор­лик жа­ми­я­ти ак­ци­ядор­ла­ри диққа­ти­га!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР - Жа­ми­ят ку­за­тув кен­га­ши.

“Оқтош дон” ак­ци­ядор­лик жа­ми­я­ти ак­ци­ядор­ла­ри­нинг нав­бат­да­ги уму­мий йиғи­ли­ши 2018 йил 18 май ку­ни (ҳаф­та­нинг жу­ма ку­ни) со­ат 14.00 да Са­марқанд ви­ло­я­ти, Нар­пай ту­ма­ни, Ж.мир­за­ев кў­ча­си, 2-уй ман­зи­ли бўй­и­ча жой­ла­ш­ган “Oqtosh don” aksiyadorlik jamiyati маъ­му­рий би­но­си маж­лислар за­ли­да ўт­ка­зи­ли­ши ҳақи­да маъ­лум қи­ла­ди.

уму­мий йиғи­лиш кун тар­ти­би:

1. Ак­ци­ядор­лар уму­мий йиғи­ли­ши­нинг иш­чи пре­зи­ду­ми­ни сай­лаш. 2. Ак­ци­ядор­лар уму­мий йиғи­ли­ши­нинг ре­гла­мен­ти­ни та­с­диқлаш. 3. Са­ноқ ко­мис­си­я­си аъ­зо­ла­ри­ни сай­лаш. 4. Жа­ми­ят ку­за­тув кен­га­ши­нинг 2017 мо­ли­явий йил якун­ла­ри бўй­и­ча ҳи­со­бо­ти, ку­за­тув кен­га­ши­нинг 2017 йил да­во­ми­да­ги бар­ча қа­рор­ла­ри ҳам­да жа­ми­ят­ни ри­вож­лан­ти­риш стра­те­ги­я­си­га эри­шиш бўй­и­ча кўри­ла­ёт­ган чо­ра-тад­бир­лар тўғри­си­да­ги ҳи­со­бо­ти­ни та­с­диқлаш.

5. Жа­ми­ят ижро­ия ор­га­ни раҳ­ба­ри­нинг 2017 мо­ли­явий йил якун­ла­ри бўй­и­ча ҳи­со­бо­ти ва жа­ми­ят­ни ри­вож­лан­ти­риш стра­те­ги­я­си­га эри­шиш бўй­и­ча кўри­ла­ёт­ган чо­ра-тад­бир­лар тўғри­си­да­ги ҳи­со­бо­ти­ни та­с­диқлаш.

6. Жа­ми­ят таф­тиш ко­мис­си­я­си­нинг 2017 мо­ли­явий йил якун­ла­ри бўй­и­ча тек­ши­риш ҳи­со­бо­ти ва ху­ло­са­си­ни та­с­диқлаш.

7. Жа­ми­ят­нинг 2017 йил мо­ли­явий йил якун­ла­ри бўй­и­ча та­шқи ауди­тор­лик таш­ки­ло­ти­нинг ху­ло­са­си­ни эши­тиш ва та­с­диқлаш.

8. Жа­ми­ят­нинг 2017 мо­ли­явий йил якун­ла­ри бўй­и­ча бух­гал­те­рия ба­лан­си ва мо­ли­явий на­ти­жа­лар тўғри­си­да­ги ҳи­со­бо­ти ҳам­да фой­да ва за­рар­ла­ри­ни та­с­диқлаш.

9. Жа­ми­ят устав фон­ди­да­ги им­ти­ёз­ли ак­ци­я­лар­га ҳи­собла­на­ди­ган ди­ви­денд миқ­до­ри­ни бел­ги­лаш.

10. Жа­ми­ят­нинг 2018 йил учун йил­лик биз­нес-ре­жа­си, да­ро­мад­лар ҳам­да ха­ра­жат­лар сме­та­си­ни та­с­диқлаш.

11. Жа­ми­ят 2018 йил фа­о­ли­я­ти учун ку­за­тув кен­га­ши­нинг сон тар­ки­би­ни бел­ги­лаш, улар­нинг аъ­зо­ла­ри­ни сай­лаш.

12. Жа­ми­ят­нинг 2018 йил фа­о­ли­я­ти учун таф­тиш ко­мис­си­я­си тар­ки­би­ни қай­та сай­лаш.

13. Жа­ми­ят­нинг 2018 йил учун ижро­ия ор­га­ни раҳ­ба­ри бо­шқа­рув ра­и­си ва унинг аъ­зо­ла­ри би­лан ту­зи­л­ган шар­тно­ма­нинг муд­да­ти­ни узай­ти­риш, уни қай­та ту­зиш ёки бе­кор қи­лиш­ни та­с­диқлаш.

14. Жа­ми­ят­нинг 2018 йил фа­о­ли­я­ти учун ми­но­ри­тар ак­ци­ядор­лар қў­ми­та­си­нинг сон тар­ки­би­ни бел­ги­лаш ва улар­нинг аъ­зо­ла­ри­ни сай­лаш.

15. Жа­ми­ят­да 2018 йил яку­ни бўй­и­ча ауди­тор­лик тек­ши­ру­ви­ни ўт­ка­зиш учун ауди­тор хиз­ма­ти­ни кўр­са­тув­чи таш­ки­лот­лар та­кли­фи­ни кўриб чиқиш ҳам­да улар­га тўла­на­ди­ган хиз­мат ҳақи миқ­до­ри­ни бел­ги­лаш.

16. Де­по­зи­та­рий “Са­марқанд вақт” Мчж­нинг кор­по­ра­тив бо­шқа­рув ти­зи­ми­ни баҳо­лаш ху­ло­са­си­ни эши­тиш ва та­с­диқлаш.

17. Жа­ми­ят ку­за­тув кен­га­ши ра­и­си ва аъ­зо­ла­ри ҳам­да таф­тиш ко­мис­си­я­си ра­и­си ва аъ­зо­ла­ри­га тўла­на­ди­ган ҳақ ёки ком­пен­са­ци­я­лар­нинг энг юқо­ри миқ­до­ри­ни бел­ги­лаш.

* Жа­ми­ят ак­ци­ядор­ла­ри­нинг нав­бат­да­ги йил­лик уму­мий йиғи­ли­ши­да иш­ти­рок этиш ҳуқуқи­га эга бўл­ган ак­ци­ядор­лар­нинг рўй­ха­ти­ни ту­зиш учун 2018 йил 14 май ҳо­ла­ти­га ва уму­мий йиғи­лиш ўт­ка­зи­ли­ши ҳақи­да ха­бар қи­лиш учун 2018 йил 2 май ҳо­ла­ти­га ак­ци­ядор­лар ре­ест­ри ша­кл­лан­ти­ри­ла­ди.

* Ак­ци­ядор­лар­га тақ­дим эти­л­а­ди­ган ах­бо­рот (ма­те­ри­ал)лар рўй­ха­ти би­лан жа­ми­ят би­но­си­да та­ни­шиб чиқиш мум­кин.

Ак­ци­ядор­лар­ни рўй­хат­га олиш 2018 йил 18 май ку­ни со­ат 13.00 дан 14.00 га қа­дар да­вом эта­ди.

Йиғи­ли­ш­га ак­ци­ядор­лар шах­си­ни та­с­диқ­лов­чи ҳуж­жат­лар би­лан, ва­кил­лар ишонч­но­ма би­лан ке­ли­шла­ри сўра­ла­ди. Му­ро­жа­ат учун те­ле­фон: (0-366) 432-30-69. Жа­ми­ят­нинг элек­трон поч­та ман­зи­ли (e-mail:) oqtoshdon@mail.ru Ҳур­мат­ли ак­ци­ядор­лар, жа­ми­ят ак­ци­ядор­ла­ри уму­мий йиғи­ли­ши ўт­ка­зи­ли­ши тўғри­си­да­ги ах­бо­рот ва бо­шқа маъ­лу­мот­лар­ни жа­ми­ят ак­ци­ядор­ла­ри­га си­фат­ли ва тез­кор ра­ви­ш­да ет­ка­зи­ли­ши­ни таъ­мин­лаш мақ­са­ди­да Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си “Ак­ци­ядор­лик жа­ми­ят­ла­ри ва ак­ци­ядор­лар­нинг ҳуқуқла­ри­ни ҳи­моя қи­лиш тўғри­си­да”ги Қо­ну­ни­га му­во­фиқ элек­трон поч­та орқа­ли амал­га оши­ри­ли­ши­ни ино­бат­га олиб, Сиз­дан элек­трон поч­та ман­зи­лин­гиз­ни (e-mail) жа­ми­ят­га ёз­ма ра­ви­ш­да ёки те­ле­фон орқа­ли қўнғи­роқ қи­либ, оғ­за­ки тарз­да тақ­дим эти­шин­гиз ло­зим­ли­ги­ни маъ­лум қи­ла­миз.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.