“Tashkent Realtor Service” МЧЖ Жиз­зах ви­ло­ят фи­ли­а­ли бо­шланғич баҳо­си босқич­ма-босқич ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аук­ци­он сав­до­га та­клиф эта­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР - Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Ху­су­сий­ла­ш­ти­ри­л­ган кор­хо­на­лар­га кў­ма­кла­шиш ва рақо­бат­ни ри­вож­лан­ти­риш давлат қў­ми­та­си Жиз­зах ви­ло­я­ти ҳу­д­у­дий бо­шқар­ма­си­нинг 2018 йил 8 май­да­ги 81-И/ч-буй­руғи­га асо­сан очиқ аук­ци­он сав­до­га:

1. Ар­на­сой ту­ма­ни, Ғо­фур Ғу­лом МФЙ ҳу­д­у­ди­дан 90 та, юза­си 0,04 га. дан ибо­рат як­ка тар­тиб­да уй-жой қу­риш учун, ҳар би­ри­нинг юза­си 0,02 га.дан ибо­рат деҳқон хў­жа­ли­ги юри­тиш учун жа­ми 0,06 ер участ­ка­ла­ри ме­рос қи­либ қол­ди­ри­ла­ди­ган умр­бод эга­лик қи­лиш ҳуқуқи­ни ре­а­ли­за­ция қи­лиш бўй­и­ча бў­либ ўта­ди­ган очиқ аук­ци­он сав­до­си­га қўй­ил­моқ­да. Ер участ­ка­си­нинг бо­шланғич баҳо­си – 69 384 сўм.

2. Ғал­ла­орол ту­ма­ни, “Мол­тоб” ҚФЙ ҳу­д­у­ди­дан 30 та, юза­си 0,04 га. дан ибо­рат як­ка тар­тиб­да уй-жой қу­риш учун, ҳар би­ри­нинг юза­си 0,02 га.дан ибо­рат деҳқон хў­жа­ли­ги юри­тиш учун жа­ми 0,06 ер участ­ка­ла­ри ме­рос қи­либ қол­ди­ри­ла­ди­ган умр­бод эга­лик қи­лиш ҳуқуқи­ни ре­а­ли­за­ция қи­лиш бўй­и­ча бў­либ ўта­ди­ган очиқ аук­ци­он сав­до­си­га қўй­ил­моқ­да. Ер участ­ка­си­нинг бо­шланғич баҳо­си – 60 400 сўм.

Сав­до таш­ки­лот­чи­си – “Tashkent Realtor Service” МЧЖ Жиз­зах ви­ло­ят фи­ли­а­ли. Аук­ци­он сав­до 2018 йил 12 июнь ку­ни со­ат 10.00 да Жиз­зах шаҳри, Ша­роф Ра­ши­дов кў­ча­си, 30-уй­да (мўл­жал: “Мил­лий бан­ки” ТИФ фи­ли­а­ли) бў­либ ўта­ди. Аук­ци­он сав­до­да иш­ти­рок этиш учун та­ла­б­гор­лар­дан бу­юрт­ма­но­ма­лар маз­кур ха­бар­но­ма эъ­лон қи­лин­ган кун­дан бо­шлаб рас­мий иш кун­ла­ри со­ат 9.00 дан 16.00 га­ча сав­до таш­ки­лот­чи­си то­мо­ни­дан Жиз­зах шаҳри, Ша­роф Ра­ши­дов шоҳкў­ча­си, 14-уй­да жой­ла­ш­ган ви­ло­ят ка­са­ба уюш­ма­ла­ри кен­га­ши би­но­си­нинг 320-хо­на­си­да­ги сав­до таш­ки­лот­чи­си­нинг ман­зи­ли­да қа­бул қи­ли­на­ди (13.00 дан 14.00 га­ча туш­лик), бу­юрт­ма­но­ма­лар­ни қа­бул қи­лиш­нинг охир­ги муд­да­ти 2018 йил 8 июнь ку­ни со­ат 16.00 га­ча.

Уш­бу ку­ни со­тил­ма­ган ер участ­ка­си­нинг кей­ин­ги та­к­ро­рий сав­до­си 2018 йил 27 июнь, 12 ва 27 июль кун­ла­ри со­ат 10.00 да бў­либ ўти­ши­ни ол­дин­дан маъ­лум қи­ла­миз. Бу­юрт­ма­но­ма­лар­ни қа­бул қи­лиш­нинг охир­ги муд­да­ти: 2018 йил 27 июнь учун 26 июнь. 12 июль учун 11 июль, 27 июль ку­ни учун 26 июль ку­ни со­ат 16.00 га­ча.

Сав­до­га қўй­и­л­ган ер участ­ка­ла­ри би­лан ту­ман ҳо­ким­ли­ги ва­ки­ли иш­ти­ро­ки­да бе­во­си­та жой­и­га чиқиб та­ни­ши­ши мум­кин.

Та­ла­б­гор­лар сав­до­га қўй­и­ла­ёт­ган мулк­нинг 15 фо­изи­дан кам бўл­ма­ган миқ­дор­да­ги за­ка­лат пу­ли­ни сав­до таш­ки­лот­чи­си­нинг қуй­и­да­ги ҳи­соб рақа­ми­га тўлай­ди­лар: 20208000304876496002, “Ипо­те­ка-банк” АТИБ Жиз­зах ви­ло­ят фи­ли­а­ли МФО 00122, СТИР 301743808, шу­нин­г­дек, та­ла­б­гор­лар­дан фуқа­ро­лик пас­пор­ти ва нус­ха­си, СТИР рақа­ми бе­ри­л­ган гу­воҳ­но­ма нус­ха­ла­ри та­лаб эти­л­а­ди.

Шу­нин­г­дек, ри­эл­тор­лик хиз­мат­ла­ри­нинг мил­лий стан­дар­ти (2сон РХМС)ГА асо­сан та­ла­б­гор­лар­га кўч­мас мулк бо­зо­ри­да ах­бо­рот ва мас­лаҳат хиз­ма­ти кўр­са­ти­ла­ди ҳам­да энг кам иш хақи­нинг 1 ба­ра­ва­ри миқ­до­ри­да шар­тно­ма­лар ту­зи­ла­ди.

Му­ро­жа­ат учун ман­зил: Жиз­зах шаҳри, Ша­роф Ра­ши­дов шоҳкў­ча­си, 14-уй­да жой­ла­ш­ган ви­ло­ят ка­са­ба уюш­ма­ла­ри кен­га­ши би­но­си­нинг 320-хо­на­си. Му­ро­жа­ат учун те­ле­фон­лар: (+99890) 296-53-47, (+99890) 515-8873 Е-mail: realtorservice@mail.uz. Ли­цен­зия: RR-0008.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.