“Жом­бой дон маҳ­су­лот­ла­ри” ак­ци­ядор­лик жа­ми­я­ти ак­ци­ядор­ла­ри диққа­ти­га!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР - Ку­за­тув кен­га­ши.

“Жом­бой дон маҳ­су­лот­ла­ри” ак­ци­ядор­лик жа­ми­я­ти, Са­марқанд ви­ло­я­ти, Жом­бой шаҳри, Бу­юк Ипак Йу­ли ку­ча­си, 1-уй, поч­та ин­дек­си 704506, элек­трон поч­та ман­зи­ли jomboydon@uzdon.uz, жа­ми­ят ку­за­тув кен­га­ши­нинг 2018 йил 3 май­да­ги маж­лис ба­ён­но­ма­си­га асо­сан ак­ци­ядор­лар­нинг 2017 мо­ли­явий йил якун­ла­ри буй­и­ча нав­бат­да­ги йил­лик уму­мий йиғи­ли­ши 2018 йил 18 май со­ат 10.00 да Жом­бой шаҳри, Бу­юк Ипак йў­ли кў­ча­си, 1-уй, жа­ми­ят би­но­си­нинг маж­лислар за­ли­да ўт­ка­зи­ла­ди.

Уму­мий йиғи­лиш ўт­ка­зи­ли­ши ҳақи­да ха­бар бе­риш учун ак­ци­ядор­лар ре­ест­ри 2018 йил 3 май ҳо­ла­ти­га ва йиғи­ли­ш­да иш­ти­рок этиш ҳуқуқи­га эга бўл­ган ак­ци­ядор­лар­нинг ре­ест­ри 2018 йил 14 май ҳо­ла­ти­га ша­кл­лан­ти­ри­ла­ди.

Кун тар­ти­би: 1. Ак­ци­ядор­лар уму­мий йиғи­ли­ши­нинг иш­чи пре­зи­ду­ми­ни сай­лаш. 2. Ак­ци­ядор­лар уму­мий йиғи­ли­ши­нинг ре­гла­мен­ти­ни та­с­диқлаш ва са­ноқ ко­мис­си­я­си аъ­зо­ла­ри­ни сай­лаш.

3. Жа­ми­ят Ку­за­тув кен­га­ши­нинг ўз ва­ко­лат до­ира­си­га ки­ра­ди­ган ма­са­ла­лар, шу жум­ла­дан, жа­ми­ят­ни бо­шқа­ри­ш­га оид қо­нун ҳуж­жат­ла­ри­да бел­ги­лан­ган та­ла­б­лар­га риоя эти­ли­ши юза­си­дан 2017 мо­ли­явий йил якун­ла­ри бўй­и­ча ҳи­со­бо­ти­ни эши­тиш.

4. Жа­ми­ят ижро­ия ор­га­ни раҳ­ба­ри­нинг 2017 мо­ли­явий йил якун­ла­ри бўй­и­ча ҳи­со­бо­ти­ни та­с­диқлаш.

5. Жа­ми­ят таф­тиш ко­мис­си­я­си­нинг 2017 мо­ли­явий йил якун­ла­ри буй­и­ча тек­ши­риш ҳи­со­бо­ти ва ху­ло­са­си­ни та­с­диқлаш.

6. Жа­ми­ят­нинг 2017 мо­ли­явий йил якун­ла­ри бўй­и­ча таш­ки ауди­тор­лик таш­ки­ло­ти­нинг ху­ло­са­си­ни эши­тиш ва та­с­диқлаш.

7. Жа­ми­ят­нинг 2017 мо­ли­явий йил якун­ла­ри бўй­и­ча бух­гал­те­рия ба­лан­си тўғри­си­да­ги ҳи­со­бо­ти, мо­ли­явий на­ти­жа­лар тўғри­си­да­ги ҳи­со­бо­ти ҳам­да фой­да ва за­рар­ла­ри­ни та­с­диқлаш.

8. Жа­ми­ят устав фон­ди­да­ги им­ти­ёз­ли ак­ци­я­лар­га ҳи­собла­на­ди­ган ди­ви­денд миқ­до­ри­ни бел­ги­лаш.

9. Жа­ми­ят­нинг 2018 йил учун йил­лик биз­нес ре­жа­си, да­ро­мад­лар ҳам­да ха­ра­жат­лар сме­та­си­ни та­с­диқлаш.

10. Жа­ми­ят 2018 йил фа­о­ли­я­ти учун Ку­за­тув кен­га­ши­нинг сон тар­ки­би­ни бел­ги­лаш, улар­нинг аъ­зо­ла­ри­ни сай­лаш.

11. Жа­ми­ят Ку­за­тув кен­га­ши ра­и­си ва аъ­зо­ла­ри­га тўла­на­ди­ган ҳақ ёки ком­пен­са­ци­я­лар­нинг энг юқо­ри миқ­до­ри­ни бел­ги­лаш.

12. Жа­ми­ят 2018 йил фа­о­ли­я­ти учун ми­но­ри­тар ак­ци­ядор­лар қў­ми­та­си­нинг сон тар­ки­би­ни бел­ги­лаш ва улар­нинг аъ­зо­ла­ри­ни сай­лаш.

13. Жа­ми­ят 2018 йил фа­о­ли­я­ти учун таф­тиш ко­мис­си­я­си тар­ки­би­ни қай­та сай­лаш.

14. Жа­ми­ят­нинг 2018 йил учун ижро­ия ор­га­ни раҳ­ба­ри бо­шқа­рув ра­и­си ва унинг аъ­зо­ла­ри би­лан ту­зи­л­ган шар­тно­ма­нинг муд­да­ти­ни узай­ти­риш, уни қай­та ту­зиш ёки бе­кор қи­лиш­ни та­с­диқлаш.

15. Жа­ми­ят­да 2018 йил яку­ни бўй­и­ча ауди­тор­лик тек­ши­ру­ви­ни ўт­ка­зиш учун ауди­тор хиз­ма­ти­ни кўр­са­тув­чи таш­ки­лот­лар та­кли­фи­ни кўриб чиқиш ҳам­да улар­га тўла­на­ди­ган хиз­мат ҳақи миқ­до­ри­ни бел­ги­лаш тўғри­си­да.

16. Жа­ми­ят­нинг 2017 мо­ли­явий йил якун­ла­ри бўй­и­ча ич­ки ауди­тор­ла­ри­нинг ху­ло­са­си­ни тин­глаш ва та­с­диқлаш.

17. Ак­ци­ядор­лар то­мо­ни­дан бел­ги­лан­ган муд­дат­да та­лаб қи­либ ол­ма­ган ди­ви­денд пу­ли­ни жа­ми­ят их­ти­ё­ри­да қол­ди­риш­ни та­с­диқлаш.

18. Де­по­зи­та­рий “Са­марқанд вақт” Мчж­нинг кор­по­ра­тив бо­шқа­рув ти­зи­ми­ни баҳо­лаш ху­ло­са­си­ни эши­тиш ва та­с­диқлаш.

Уму­мий йиғи­ли­ш­га қат­на­шиш ҳуқуқи­га эга бўл­ган ак­ци­ядор­лар­ни рўй­хат­дан ўт­ка­зиш 2018 йил 18 май ку­ни со­ат 10.00 дан бо­шла­на­ди.

Ак­ци­ядор­лар ўз­ла­ри­нинг шах­си­ни та­с­диқ­лов­чи пас­порт­ла­ри би­лан ҳам­да улар­нинг ва­кил­ла­ри бел­ги­лан­ган тар­тиб­да рас­мий­ла­ш­ти­ри­л­ган ишонч­но­ма орқа­ли қат­на­ши­шла­ри­ни маъ­лум қи­ла­миз. (Жис­мо­ний шахс бўл­ган ак­ци­ядор­лар­нинг ва­ки­ли­га бе­ри­л­ган ишонч­но­ма но­та­ри­ус то­мо­ни­дан та­с­диқлан­ган ҳам­да юри­дик шахс бўл­ган ак­ци­ядор­лар­нинг ва­ки­ли­га бе­ри­л­ган ишонч­но­ма юри­дик шахс раҳ­ба­ри­нинг им­зо­си ва унинг асо­сий муҳри би­лан та­с­диқлан­ган ҳол­да бў­ли­ши ло­зим).

Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си­нинг “Ак­ци­ядор­лик жа­ми­ят­ла­ри ва ак­ци­ядор­лар­нинг ҳуқуқла­ри­ни ҳи­моя қи­лиш тўғри­си­да”ги Қо­нун­нинг 62-мод­да­си та­ла­б­ла­ри­га му­во­фиқ ак­ци­ядор­лар­нинг уму­мий йиғи­ли­ши­ни ўт­ка­зиш тўғри­си­да­ги ха­бар ак­ци­ядор­лар­га жа­ми­ят­нинг рас­мий веб-сай­ти орқа­ли эъ­лон бе­ри­ла­ди ва элек­трон поч­та орқа­ли юбо­ри­ли­ши бел­ги­лан­ган. Шу му­но­са­бат би­лан ўзин­гиз­нинг элек­трон поч­та ман­зи­лин­гиз­ни жа­ми­ят­нинг jomboydon@uzdon.uz элек­трон поч­та­си­га тақ­дим эти­шин­гиз­ни сўрай­миз.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.