“Кўч­мас мулк савдо хиз­ма­ти” МЧЖ Фарғо­на ви­ло­я­ти фи­ли­а­ли

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - ЖАМИЯТ - Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Ва­зир­лар Маҳ­ка­ма­си­нинг 2015 йил 7 ок­тябр­да­ги 285-қа­ро­ри ва Фарғо­на ви­ло­я­ти ҳо­ким­ли­ги­нинг 11.05.2018 йил­да­ги 03-31/898-сон­ли ва 11.05.2018 йил­да­ги 03-31/930-б/н-топ­ши­риқла­ри­га асо­сан тад­бир­кор­лик фа­о­ли­я­ти­ни амал­га оши­риш учун юри­дик ва жис­мо­ний шах­слар­га қуй­и­да­ги ер участ­ка­ла­ри­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи тан­лов сав­до­лар­га қўй­ил­моқ­да.

Фарғо­на шаҳри: 1. Мустақил­лик шаҳар­ча­си “Бахт уйи” орқа то­мо­ни­да қу­ри­ли­ши ре­жа­ла­ш­ти­ри­ла­ёт­ган тўрт қа­ват­ли ик­ки подъ­езд­ли ту­рар-жой би­но­си объ­ек­ти учун тан­лан­ган ер май­до­ни 1300 кв.м. бў­либ, шун­дан қу­ри­лиш май­до­ни 1000 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти –2 189 642,0 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 12 ой, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри – 1 200,0 млн. сўм.

2. Ки­мё­гар­лар кў­ча­си­да қу­ри­ли­ши ре­жа­ла­ш­ти­ри­ла­ёт­ган қу­ри­лиш ма­те­ри­ал­ла­ри ишлаб чиқа­риш це­хи ва ом­бор­хо­на би­но­ла­ри объ­ек­ти учун тан­лан­ган ер май­до­ни 5000 кв.м. бў­либ, шун­дан қу­ри­лиш май­до­ни 4000 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти – 8 422 000,0 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 12 ой, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 23 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри – 3 700,0 млн. сўм.

Қў­ш­те­па ту­ма­ни: 3. Йўл­до­шо­бод МФЙ ҳу­д­у­ди­да қу­ри­ли­ши ре­жа­ла­ш­ти­ри­ла­ёт­ган мав­су­мий қи­ш­лоқ хў­жа­ли­ги маҳ­су­лот­ла­ри­ни етиш­ти­рув­чи ис­сиқ­хо­на (теп­ли­ца) объ­ек­ти учун тан­лан­ган ер май­до­ни 3500 кв.м. бў­либ, шун­дан қу­ри­лиш май­до­ни 3500 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти – 2 200 240,0 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 10 ой, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 10 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри – 600,0 млн. сўм.

4. со­ли­жо­но­бод МФЙ ҳу­д­у­ди­да қу­ри­ли­ши ре­жа­ла­ш­ти­ри­ла­ёт­ган чо­рва боқиш ва сақлаш ҳам­да иш­чи­лар дам олиш би­но­ла­ри объ­ек­ти учун тан­лан­ган ер май­до­ни 2000 кв.м. бў­либ, шун­дан қу­ри­лиш май­до­ни 1500 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти – 1 257 280,0 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 9 ой, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 6 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри – 180,0 млн. сўм.

Сўх ту­ма­ни: 1. На­во­бод МФЙ, Мал­бут мас­си­ви­да қу­ри­ли­ши ре­жа­ла­ш­ти­ри­ла­ёт­ган шла­каб­лок ва ак­фа ишлаб чиқа­риш це­хи объ­ек­ти учун тан­лан­ган ер май­до­ни 800 кв.м. бў­либ, шун­дан қу­ри­лиш май­до­ни 600,0 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти – 884 828,0 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 12 ой, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 6 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри – 630,0 млн. сўм.

2. Оф­тоб­ру МФЙ ҳу­д­у­ди­да қу­ри­ли­ши ре­жа­ла­ш­ти­ри­ла­ёт­ган ми­ни футбол май­дон­ча­си ҳам­да ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш объ­ек­ти учун тан­лан­ган ер май­до­ни 1000 кв.м. бў­либ, шун­дан қу­ри­лиш май­до­ни 900 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти – 1 106 035,0 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 12 ой, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 3 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри – 250,0 млн. сўм.

3. На­во­бод МФЙ, Мал­бут мас­си­ви­да қу­ри­ли­ши ре­жа­ла­ш­ти­ри­ла­ёт­ган йўл плит­ка­ла­ри ва бо­шқа жиҳоз­лар ишлаб чиқа­риш объ­ек­ти учун тан­лан­ган ер май­до­ни 600 кв.м. бў­либ, шун­дан қу­ри­лиш май­до­ни 150 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти – 663 621,0 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 12 ой, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 7 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри – 230,0 млн. сўм.

Фарғо­на ту­ма­ни: 1. Баҳор МФЙ ҳу­д­у­ди­да қу­ри­ли­ши ре­жа­ла­ш­ти­ри­ла­ёт­ган 2 қа­ват­ли ти­кув­чи­лик це­хи ва савдо дўко­ни объ­ек­ти учун тан­лан­ган ер май­до­ни 150 кв.м. бў­либ, шун­дан қу­ри­лиш май­до­ни 100 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти – 157 161,9 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 10 ой, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 12 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри – 150,0 млн. сўм.

2. Юқо­ри Во­дил МФЙ ҳу­д­у­ди­да қу­ри­ли­ши ре­жа­ла­ш­ти­ри­ла­ёт­ган 2 қа­ват­ли уму­мий овқат­ла­ниш ҳам­да ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш шо­хоб­ча­ла­ри объ­ек­ти учун тан­лан­ган ер май­до­ни 600 кв.м. бў­либ, шун­дан қу­ри­лиш май­до­ни 400 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти – 424 350,0 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 14 ой, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 18 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри – 480,0 млн. сўм.

3. Юқо­ри Ар­ча МФЙ ҳу­д­у­ди­да қу­ри­ли­ши ре­жа­ла­ш­ти­ри­ла­ёт­ган 2 қа­ват­ли тўй­хо­на ва савдо ҳам­да ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш шо­хоб­ча­си объ­ек­ти учун тан­лан­ган ер май­до­ни 5000 кв.м. бў­либ, шун­дан қу­ри­лиш май­до­ни 4500 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти – 3 425 000,5 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 16 ой, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 32 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри – 1 200,0 млн. сўм.

4. Кап­тар­хо­на МФЙ ҳу­д­у­ди­да қу­ри­ли­ши ре­жа­ла­ш­ти­ри­ла­ёт­ган до­ри­хо­на объ­ек­ти учун тан­лан­ган ер май­до­ни 150 кв.м. бў­либ, шун­дан қу­ри­лиш май­до­ни 100 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти – 102 800,0 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 12 ой, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 6 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри – 160,0 млн. сўм.

5. Илғор МФЙ, Илғор-6 мас­си­ви­да қу­ри­ли­ши ре­жа­ла­ш­ти­ри­ла­ёт­ган ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш шо­хоб­ча­си объ­ек­ти учун тан­лан­ган ер май­до­ни 300 кв.м. бў­либ, шун­дан қу­ри­лиш май­до­ни 180 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти – 205 500,0 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 12 ой, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 10 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри – 450,0 млн. сўм.

6. Илғор МФЙ, Илғор-5 мас­си­ви­да қу­ри­ли­ши ре­жа­ла­ш­ти­ри­ла­ёт­ган савдо дўко­ни объ­ек­ти учун тан­лан­ган ер май­до­ни 200 кв.м. бў­либ, шун­дан қу­ри­лиш май­до­ни 100 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти – 137 000,0 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 12 ой, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 8 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри – 200,0 млн. сўм.

7. Мин­до­но­бод МФЙ, Мин­до­но­бод мас­си­ви ҳу­д­у­ди­да қу­ри­ли­ши ре­жа­ла­ш­ти­ри­ла­ёт­ган ав­то­мо­бил­лар­га тех­ник хиз­мат кўр­са­тиш шо­хоб­ча­си объ­ек­ти учун тан­лан­ган ер май­до­ни 200 кв.м. бў­либ, шун­дан қу­ри­лиш май­до­ни 150 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти – 137 000,0 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 12 ой, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 18 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри – 240,0 млн. сўм.

8. Дўст­лик МФЙ ҳу­д­у­ди­да қу­ри­ли­ши ре­жа­ла­ш­ти­ри­ла­ёт­ган 2 қа­ват­ли қан­до­лат маҳ­су­лот­ла­ри ишлаб чиқа­риш це­хи, савдо ва ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш шо­хоб­ча­си объ­ек­ти учун тан­лан­ган ер май­до­ни 3000 кв.м. бў­либ, шун­дан қу­ри­лиш май­до­ни 1500 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти – 2 055 000,0 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 20 ой, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 40 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри – 1 500,0 млн. сўм.

9. Ав­вал МФЙ ҳу­д­у­ди­да қу­ри­ли­ши ре­жа­ла­ш­ти­ри­ла­ёт­ган 2 қа­ват­ли савдо ва ма­и­ший хиз­мат кўр­са­тиш шо­хоб­ча­си объ­ек­ти учун тан­лан­ган ер май­до­ни 1000 кв.м. бў­либ, шун­дан қу­ри­лиш май­до­ни 600 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти – 685 000,0 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 12 ой, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 18 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри – 350,0 млн. сўм.

10. Оқ­би­лол ҚФЙ ҳу­д­у­ди­да қу­ри­ли­ши ре­жа­ла­ш­ти­ри­ла­ёт­ган 2 қа­ват­ли ав­то­мо­бил­лар­га тех­ник хиз­мат кўр­са­тиш шо­хоб­ча­си ҳам­да ма­и­ший хиз­мат уйи объ­ек­ти учун тан­лан­ган ер май­до­ни 3500 кв.м. бў­либ, шун­дан қу­ри­лиш май­до­ни 1800 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти – 2 397 500,0 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 14 ой, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 18 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри – 480,0 млн. сўм.

11. Баҳор МФЙ ҳу­д­у­ди­да қу­ри­ли­ши ре­жа­ла­ш­ти­ри­ла­ёт­ган ав­то­мо­бил­лар­га тех­ник хиз­мат кўр­са­тиш ҳам­да ма­и­ший хиз­мат уйи объ­ек­ти учун тан­лан­ган ер май­до­ни 4000 кв.м. бў­либ, шун­дан қу­ри­лиш май­до­ни 1800 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти – 2 740 000,0 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 14 ой, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 18 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри – 480,0 млн. сўм.

12. Дўст­лик МФЙ ҳу­д­у­ди­да қу­ри­ли­ши ре­жа­ла­ш­ти­ри­ла­ёт­ган 2 қа­ват­ли савдо ма­жмуа­си ҳам­да ав­то­мо­бил­лар­га тех­ник хиз­мат кўр­са­тиш шо­хоб­ча­си объ­ек­ти учун тан­лан­ган ер май­до­ни 400 кв.м. бў­либ, шун­дан қу­ри­лиш май­до­ни 200 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти – 274 000 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 12 ой, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 12 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри – 320,0 млн. сўм.

13. Дўст­лик МФЙ ҳу­д­у­ди­да қу­ри­ли­ши ре­жа­ла­ш­ти­ри­ла­ёт­ган 2 қа­ват­ли савдо ма­жмуа­си объ­ек­ти учун тан­лан­ган ер май­до­ни 200 кв.м. бў­либ, шун­дан қу­ри­лиш май­до­ни 150 кв.м. бўл­ган ер участ­ка­си­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи. ҳуқуқ­нинг ми­ни­мал қий­ма­ти – 137 000,0 сўм. Қу­ри­лиш муд­да­ти 10 ой, яра­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган энг кам иш ўрин­ла­ри 6 та, ки­ри­ти­ли­ши ло­зим бўл­ган ин­ве­сти­ци­я­нинг энг кам миқ­до­ри – 220,0 млн. сўм.

Маж­бу­ри­ят­лар­нинг бо­шланғич ҳа­жми ту­ман, шаҳар ар­хи­тек­ту­ра бў­ли­ми то­мо­ни­дан тай­ёр­лан­ган шаҳар­со­злик топ­ши­риғи асо­си­да бел­ги­ла­на­ди. Шаҳар­со­злик топ­ши­риғи нус­ха­си тан­лов ҳуж­жат­ла­ри би­лан бир­га тақ­дим эти­л­а­ди.

Та­ла­б­гор­лар­дан бу­юрт­ма­но­ма­лар­ни қа­бул қи­лиш бил­ди­риш­но­ма мат­бу­от­да эъ­лон қи­лин­ган кун­дан бо­шла­на­ди ва тан­лов сав­до­ла­ри бў­либ ўти­ши­дан бир кун ол­дин со­ат 18.00 да тўх­та­ти­ла­ди.

Та­ла­б­гор­лар­нинг кон­верт­ла­ри Фарғо­на шаҳри, Ал-фарғо­ний кў­ча­си, 7-уй, 47-52 хо­на­да қа­бул қи­ли­на­ди, Фарғо­на ви­ло­я­ти Ка­са­ба уюш­ма­ла­ри кен­га­ши би­но­си­нинг маж­лислар за­ли­да 2018 йил 18 июнь ку­ни со­ат 11.00 дан бо­шлаб топ­ши­ри­л­ган та­клиф ҳуж­жат­ла­ри очи­ла­ди.

Юқо­ри­да­ги ер участ­ка­ла­ри­нинг до­и­мий фой­да­ла­ниш ҳуқуқи бел­ги­лан­ган тан­лов ку­ни­да со­тил­ма­ган тақ­дир­да, нав­бат­да­ги тан­лов сав­до­ла­ри 2018 йил 25 июнь ку­ни со­ат 11.00 дан бо­шлаб бў­либ ўти­ши­ни маъ­лум қи­ла­миз.

Та­ла­б­гор­лар­дан тан­лов ҳуж­жат­ла­ри­нинг тех­ник қисми ва лой­иҳа эс­ки­зи, яра­ти­ла­ди­ган иш­чи ўрин­лар, ин­ве­сти­ция ҳа­жми, хиз­мат­лар ту­ри ва ишлаб чиқа­ри­ла­ди­ган маҳ­су­лот­лар­нинг ҳа­жми ва тур­ла­ри, ер участ­ка­си­га бўл­ган энг юқо­ри тў­лов, ки­ри­ти­ла­ди­ган ин­ве­сти­ция ўз ҳи­соб рақа­ми ёки кре­дит ҳи­со­би биз­нес ре­жа­нинг мав­жуд­ли­ги, агар юри­дик шахс бўл­са, охир­ги йил учун аудит ху­ло­са (мав­жуд бўл­са) ва охир­ги 2 йил­лик ба­лан­сла­ри­ни тақ­дим этиш та­лаб қи­ли­на­ди. Та­ла­б­гор­лар тан­лов ҳуж­жат­ла­ри­ни олиш ва ер участ­ка­си­га бўл­ган ҳуқуқ­нинг бо­шланғич баҳо­си­нинг 10 фо­из­дан кам бўл­ма­ган миқ­дор­да­ги за­ка­лат пу­ли­ни “Ипо­те­ка-банк” Фарғо­на фи­ли­а­ли­да­ги: МФО 00544, СТИР 207122519, 20208000104920609030 ҳ/р.га тўлашла­ри шарт.

Та­ла­б­гор­лар­дан тан­лов ҳуж­жат­ла­ри­ни энг кам ой­лик иш ҳақи­нинг 50 фо­и­зи миқ­до­ри­да­ги ҳақ эва­зи­га оли­на­ди.

Та­ла­б­гор­лар бу­юрт­ма­но­ма би­лан бир­га қуй­и­да­ги ҳуж­жат­лар­ни ик­ки нус­хада тақ­дим эта­ди:

– юри­дик шах­слар учун – давлат рўй­ха­ти­дан ўт­ка­зи­л­ган­лик тўғри­си­да­ги гу­воҳ­но­ма нус­ха­си, ва­ко­лат­ли ва­кил­нинг шах­си­ни та­с­диқ­лов­чи ҳуж­жат нус­ха­си ва бел­ги­лан­ган тар­тиб­да рас­мий­ла­ш­ти­ри­л­ган ишонч­но­ма;

– жис­мо­ний шах­слар учун – пас­порт нус­ха­си (як­ка тад­бир­кор си­фа­ти­да фа­о­ли­ят юри­та­ёт­ган жис­мо­ний шах­слар давлат рўй­ха­ти­дан ўт­ка­зи­л­ган­ли­ги тўғри­си­да­ги гу­воҳ­но­ма нус­ха­си), ва­ко­лат­ли ва­кил қат­на­ш­ган тақ­дир­да шах­си­ни та­с­диқлай­ди­ган ҳуж­жат­нинг нус­ха­си, бел­ги­лан­ган тар­тиб­да рас­мий­ла­ш­ти­ри­л­ган ишонч­но­ма;

– тан­лов таш­ки­лот­чи­си­га за­ка­лат тўлан­ган­ли­ги­ни та­с­диқ­лов­чи тў­лов ҳуж­жа­ти­дан нус­ха; – тан­лов ҳуж­жат­ла­ри та­ла­б­ла­ри­га му­во­фиқ ту­зи­либ, муҳр­лан­ган кон­верт­лар­га жой­ла­ш­ти­ри­л­ган ик­ки нус­хада­ги тан­лов та­кли­фла­ри.

Тақ­дим эти­л­ган ҳуж­жат­лар­нинг бар­ча ва­рақла­ри та­ла­б­гор­нинг им­зо­си, агар та­ла­б­гор юри­дик шахс бўл­са унинг муҳри ва ва­ко­лат­ли шах­снинг им­зо­си би­лан та­с­диқлан­ган бў­ли­ши ке­рак.

Тан­лов ҳуж­жат­ла­ри­ни олиш учун савдо таш­ки­лот­чи­си­нинг ман­зи­ли: Фарғо­на ви­ло­я­ти, Фарғо­на шаҳри, Ал-фарғо­ний кў­ча­си, 7-уй, ви­ло­ят Ка­са­ба уюш­ма­ла­ри кен­га­ши би­но­си, 47-53-хо­на­лар.тел.: 24424-39, (0-590) 165-39-06, факс: (0-373) 244-26-23, rieltsavdo@inbox.uz., www.1kms.uz, ли­цен­зия: № RR-0001.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.