“Кўч­мас мулк савдо хиз­ма­ти” МЧЖ Фарғо­на ви­ло­я­ти фи­ли­а­ли очиқ ким ош­ди сав­до­га та­клиф эта­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - ЖАМИЯТ - Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

“Қи­ш­лоққу­ри­лиш­банк” АТБ Қўқон фи­ли­а­ли­нинг 8.05.2018 йил­да­ги 01/01-915-алоқа ха­ти­га асо­сан “Қи­ш­лоқ қу­ри­лиш банк” АТБ Қўқон фи­ли­а­ли ба­лан­си­да бўл­ган Фарғо­на ви­ло­я­ти, Қўқон шаҳри, 6-МФЙ, Истиқ­лол кў­ча­си, 38-уй­да жой­ла­ш­ган, уму­мий май­до­ни 1235,25 кв.м., фой­да­ли май­до­ни 1009,77 кв.м.дан ибо­рат қу­ри­ли­ши ту­гал­лан­ма­ган ҳам­за Ума­ров но­ми­да­ги ки­но­те­атр би­но­си (0001-ли­тер­да жой­ла­ш­ган) очиқ ким ош­ди сав­до­га қўй­ил­моқ­да. Бо­шланғич баҳо­си – 630 000 000 сўм.

Аук­ци­он савдо 2018 йил 14 июнь ку­ни со­ат 11.00 да Фарғо­на шаҳри, Ал-фарғо­ний кў­ча­си, 7-уй, “Фарғо­на ви­ло­я­ти Ка­са­ба уюш­ма­ла­ри бир­лаш­ма­си” би­но­си, 47-хо­на­да ўт­ка­зи­ла­ди.

Аук­ци­он савдо шу ку­ни бў­либ ўт­ма­ган тақ­дир­да, та­к­ро­рий савдо 2018 йил 25 июнь ку­ни, 11.00 да бў­либ ўта­ди. Аук­ци­он савдо на­ти­жа­ла­ри бўй­и­ча ғо­ли­б­лик ба­ён­но­ма­си им­зо­лан­ган са­на­дан бо­шлаб 20 кун­дан ке­чик­май ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си ту­зи­ла­ди.

Та­ла­б­гор­лар мулк­нинг бо­шланғич нар­хи­га нис­ба­тан 15 фо­из­дан кам бўл­ма­ган миқ­до­ри­да ол­дин­дан савдо таш­ки­лот­чи­си (“Кўч­мас мулк савдо хиз­ма­ти” МЧЖ Фарғо­на ви­ло­я­ти фи­ли­а­ли)нинг “Ипо­те­ка-банк” Фарғо­на фи­ли­а­ли­да­ги: МФО 00544, СТИР 207122519, 20208000104920609030 ҳ/р. га тўлашла­ри шарт.

Аук­ци­он­да қат­на­ши­ш­га бу­юрт­ма­но­ма қа­бул қи­лиш бил­ди­риш­но­ма эъ­лон қи­лин­ган са­на­дан бо­шла­на­ди ва бил­ди­риш­но­ма­да кўр­са­ти­л­ган аук­ци­он савдо ўт­ка­зи­ла­ди­ган ку­ни­дан бир кун ол­дин со­ат 16.00 да тўх­та­ти­ла­ди.

Аук­ци­он­да қат­на­шиш учун савдо таш­ки­лот­чи­си­га та­ла­б­гор ёки унинг ва­ки­ли аук­ци­он ўт­ка­зиш тўғри­си­да­ги эъ­лон­да бел­ги­лан­ган муд­дат­лар­да шах­сан ўзи ёки поч­та орқа­ли қуй­и­да­ги ҳуж­жат­лар­ни бу­юрт­ма­но­ма­га ило­ва қи­л­ган ҳол­да тақ­дим эта­ди:

– юри­дик шах­слар учун – давлат рўй­ха­ти­дан ўт­ка­зи­л­ган­лик тўғри­си­да­ги гу­воҳ­но­ма­нинг нус­ха­си, ва­ко­лат­ли ва­кил­нинг шах­си­ни та­с­диқ­лов­чи ҳуж­жат нус­ха­си ва бел­ги­лан­ган тар­тиб­да рас­мий­ла­ш­ти­ри­л­ган ишонч­но­ма;

– жис­мо­ний шах­слар учун – пас­порт­нинг нус­ха­си, ва­ко­лат­ли ва­кил қат­на­ш­ган тақ­дир­да шах­си­ни та­с­диқлай­ди­ган ҳуж­жат­нинг нус­ха­си ва бел­ги­лан­ган тар­тиб­да рас­мий­ла­ш­ти­ри­л­ган ишонч­но­ма;

– аук­ци­он тўғри­си­да­ги бил­ди­риш­но­ма­да кўр­са­ти­л­ган банк ҳи­соб рақа­ми­га за­ка­лат тўлан­ган­ли­ги­ни та­с­диқлай­ди­ган тў­лов ҳуж­жа­ти­нинг нус­ха­си.

савдо таш­ки­лот­чи­си: “Кўч­мас мулк савдо хиз­ма­ти” МЧЖ Фарғо­на ви­ло­я­ти фи­ли­а­ли. Му­ро­жа­ат учун ман­зил: Фарғо­на шаҳри, Ал-фарғо­ний кў­ча­си, 7-уй. Маъ­лу­мот­лар учун те­ле­фон: (0-373) 244-24-39. Факс: (0-373) 244-26-23. Элек­трон поч­та ман­зи­ли: rieltsavdo@inbox.uz. Интернет тар­моғи­да­ги веб-сайт: www.1kms.uz, www.gki.uz, www.gkitorg.uz. Ли­цен­зия: RR-0001.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.