“Рес­пуб­ли­ка мулк мар­ка­зи” МЧЖ пой­тахт фи­ли­а­ли бо­шланғич баҳо­си ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аук­ци­он сав­до­га та­клиф эта­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР -

Сав­до­га “Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си ФВВ Мар­ка­зий ба­за­си”нинг 2018 йил 9 фев­рал­да­ги 5-бу­юрт­ма­но­ма­си­га асо­сан, Тош­кент ви­ло­я­ти, Қиб­рай ту­ма­ни, Ян­гиобод ҚФЙ, Мир­зо Бо­бур кў­ча­си, 2-уй ман­зи­ли­да сақла­на­ёт­ган қуй­и­да­ги ста­но­клар ва ав­то­транс­порт во­си­та­ла­ри қўй­ил­моқ­да:

1) 1988 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган, давлат рақа­ми 01 1784 АА, “ОДАЗ Ярим-тир­ка­ма” тех­ник но­соз. Бо­шланғич баҳо­си – 70 317 000 сўм.

2) 1988 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган, давлат рақа­ми 01 338 JBA, Ка­маз 5410 ру­сум­ли тех­ник но­соз. Бо­шланғич баҳо­си – 42 479 000сўм.

3) 1995 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган, давлат рақа­ми 01 732 YEA, ГАЗ-31029 ру­сум­ли тех­ник но­соз. Бо­шланғич баҳо­си – 12 343 000 сўм.

4) 1977 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган, давлат рақа­ми 01 719 АDA, “Мер­се­дес-бенс ав­то­бус” ру­сум­ли тех­ник но­соз, Бо­шланғич баҳо­си – 12 442 000 сўм.

5) 1971 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган, ста­нок хо­ни­го­вал­ный, рас­точ­ной но­соз. Бо­шланғич баҳо­си – 25 400 000 сўм.

6) 1989 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган, То­кар­ный ста­нок но­соз. Бо­шланғич баҳо­си – 14 400 000 сўм.

7) 1964 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган, Прес­со­воч­ный ста­нок соз. Бо­шланғич баҳо­си – 29 883 333 сўм.

8) 1989 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган, давлат рақа­ми 01 367 VCA, Ка­маз 5320 ру­сум­ли тех­ник соз. Бо­шланғич баҳо­си – 28 195 000 сўм.

9) 1993 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган, давлат рақа­ми 01 499 UBA, ГАЗ-31029 ру­сум­ли тех­ник соз. Бо­шланғич баҳо­си – 11 408 000 сўм.

Ав­то­транс­порт во­си­та­ла­ри 2018 йил 22 май ку­ни со­тил­ма­ган тақ­дир­да, та­к­ро­рий савдо 2018 йил 29 май, 5 июнь, 12 июнь кун­ла­ри со­ат 11.00 да ўт­ка­зи­ла­ди. Та­к­ро­рий савдо учун ари­за­лар­ни қа­бул қи­лиш­нинг охир­ги муд­да­ти: 22 май­да­ги савдо учун 18 май, 29 май­да­ги савдо учун 25 май, 5 июн­да­ги савдо учун 1 июнь, 12 июн­да­ги савдо учун 8 июнь ку­ни со­ат 18.00 Ари­за­лар рас­мий иш кун­ла­ри со­ат 10.00 дан 16.00 га­ча қа­бул қи­ли­на­ди (13.00 дан 14.00 га­ча туш­лик).

савдо ғо­ли­би­га 10 иш ку­ни ичи­да со­тув­чи би­лан ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си ту­зиш маж­бу­ри­я­ти юкла­ти­ла­ди.

Та­ла­б­гор­лар мулк бо­шланғич баҳо­си­нинг 5 (беш) фо­изи­дан кам бўл­ма­ган миқ­дор­да за­ка­лат пу­ли­ни “Давр­банк” ХАТБ Як­ка­са­рой фи­ли­а­ли­да­ги қуй­и­да­ги ҳи­соб рақа­ми­га тўлашла­ри шарт: 2020 8000 0005 7145 2002 МФО 01069, СТИР 200933850.

Савдо ўт­ка­зи­ла­ди­ган ман­зил: Тош­кент шаҳри, Ми­ро­бод ту­ма­ни, Истиқ­бол кў­ча­си, 34-уй. Те­ле­фон: (0-371) 236-38-28. www.rmm.uz. Гу­воҳ­но­ма: 001580.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.