“Xorazm mulk servis” МЧЖ очиқ аук­ци­он сав­до­га та­клиф эта­ди

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР -

I. “Xorazm mulk servis” МЧЖ то­мо­ни­дан очиқ аук­ци­он сав­до­га Ур­ганч ту­ма­ни мо­лия бў­ли­ми­га қа­рашли бўл­ган, Ур­ганч ту­ма­ни, Мустақил­лик кў­ча­си, 1-уй­да сақла­на­ёт­ган TICO ру­сум­ли, 90 595 FАА давлат рақам­ли, 2000 йил­да ишлаб чиқа­ри­л­ган ав­то­транс­порт во­си­та­си бо­шланғич баҳо­си – 3 800 100 сўм­да қўй­ил­моқ­да.

II. “Xorazm mulk servis” МЧЖ то­мо­ни­дан очиқ аук­ци­он сав­до­га Хо­разм ви­ло­я­ти статистика бо­шқар­ма­си­га қа­рашли бўл­ган, Ур­ганч шаҳри, Ал-хо­раз­мий кў­ча­си, 93-уй­да сақла­на­ёт­ган кў­чар мулк – 250 ква 6 кв ТМ ру­сум­ли транс­фор­ма­тор бо­шланғич баҳо­си – 7 438 000 сўм­да қўй­ил­моқ­да.

Аук­ци­он савдо 2018 йил 18 июнь со­ат 11.00 да бў­либ ўта­ди. Аук­ци­он савдо бў­либ ўт­ма­ган тақ­дир­да, та­к­ро­рий аук­ци­он савдо ҳар ку­ни (дам олиш кун­ла­ри­дан та­шқа­ри) бў­либ ўта­ди. сав­до­га қўй­и­л­ган мулк би­лан со­тув­чи ва­ки­ли иш­ти­ро­ки­да бе­во­си­та жой­и­га чиқиб та­ни­шиш мум­кин. Аук­ци­он сав­до­да иш­ти­рок этиш учун та­ла­б­гор­лар­дан ари­за­лар­ни қа­бул қи­лиш аук­ци­он сав­до­га бир кун қолган­да тўх­та­ти­ла­ди.

Аук­ци­он сав­до­да қат­на­шиш учун та­ла­б­гор­лар савдо таш­ки­лот­чи­си би­лан ту­зи­ла­ди­ган за­ка­лат ке­ли­шу­ви­га асо­сан, мулк бо­шланғич баҳо­си­нинг 30 фо­изи­дан кам бўл­ма­ган миқ­дор­да за­ка­лат пу­ли­ни, тў­лов ҳуж­жа­ти­да иж­ро ҳуж­жа­ти рақа­ми ва са­на­си­ни кўр­сат­ган ҳол­да “Хorazm mulk servis” Mчж­нинг қуй­и­да­ги ҳи­соб рақа­ми­га тўлашла­ри шарт: 20208000200265873001, “сав­до­гар­банк” ОАТ Хо­разм ви­ло­я­ти фи­ли­а­ли, МФО 00552, СТИР 302748031. Ман­зил: Хо­разм ви­ло­я­ти, Ур­ганч шаҳри, Ян­ги Ур­ганч кў­ча­си, 18-уй. Те­ле­фон: (998 91) 437-28-98.

Гу­воҳ­но­ма: № 6039. Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Тош­кент ту­ман­ла­ра­ро иқти­со­дий су­ди­нинг №1001-1714/6321-сон­ли иши бўй­и­ча 28.11.2017 йил­да­ги ҳал қи­лув қа­ро­ри­га асо­сан “Alpha Beton” МЧЖ банк­рот деб эъ­ти­роф эти­л­ган ва ту­га­ти­ш­га до­ир иш бо­шлан­ган. Ту­га­тиш бо­шқа­рув­чи­си этиб М.х.ги­за­ту­лин ном­зо­ди та­с­диқлан­ган.

Тош­кент ту­ман­ла­ра­ро иқти­со­дий су­ди­нинг 30.04.2018 йи­л­ги ажри­ми­га асо­сан “Alpha Beton” МЧЖ ту­га­тиш бо­шқа­рув­чи­си этиб с.т.ша­ри­пов тай­ин­лан­ди. Му­ро­жа­ат­лар Тош­кент шаҳри, Шай­хон­тоҳур ту­ма­ни, ҳа­д­ра мавзе­си, 12-“а” уй ман­зи­ли­да қа­бул қи­ли­на­ди. Тел.: (93) 377-60-06.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.