Лой­иҳа­лаш таш­ки­лот­ла­ри диққа­ти­га!

Тош­кент шаҳри, Сер­ге­ли ту­ма­ни, Шо­ки­ра­риқ кў­ча­си, 3-уй ман­зи­ли­да жой­ла­ш­ган “Ўз­са­но­атқу­ри­лиш­банк” АТБ Сер­ге­ли фи­ли­а­ли

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - МУҲИМ ФАКТЛАР -

би­но­си­да (ре­кон­струк­ция, ка­пи­тал таъ­мир­лаш, қай­та қу­риш) ишла­ри олиб бо­ри­ли­ши му­но­са­ба­ти би­лан би­но кон­струк­ци­я­ла­ри­га ўз­гар­ти­ри­шлар ки­ри­ти­ли­ши кўз­да ту­ти­ла­ёт­ган­ли­ги са­ба­б­ли фи­ли­ал би­но­си­да тех­ник кўрик (та­дқиқот) ишла­ри­ни амал­га оши­риш ва улар бўй­и­ча тех­ник ху­ло­са бе­риш юза­си­дан мах­сус ли­цен­зи­я­га эга таш­ки­лот­лар ўр­та­си­да

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.