Тан­лов эъ­лон қи­ли­на­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - МУҲИМ ФАКТЛАР -

Тан­лов­ни ўт­ка­зиш тар­ти­би ва шар­тла­ри тўғри­си­да­ги ба­таф­сил маъ­лу­мот­ни қуй­и­да­ги ман­зил­дан олиш мум­кин: Тош­кент шаҳри, Шо­ки­ра­риқ кў­ча­си, 3-уй. Те­ле­фон­лар: 257-80-28, 215-22-31. Нар­х­ла­ри кўр­са­ти­л­ган ти­жо­рат та­кли­фла­ри алоҳи­да кон­верт­га жой­лан­ган ва кор­хо­на муҳри би­лан та­с­диқлан­ган ҳол­да, эъ­лон чиққан са­на­дан бо­шлаб

15 кун ичи­да қа­бул қи­ли­на­ди.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.