Сўнг­ги кун­да бе­шта ме­даль

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - СПОРТ -

Пой­тах­ти­м­из­да бў­либ ўт­ган спорт ку­рашла­ри бўй­и­ча ўсмир­лар ўр­та­си­да­ги Осиё чем­пи­о­на­ти­нинг сўнг­ги ку­ни­да эр­кин ку­раш бўй­и­ча ет­ти­та ва­зн­да бел­ла­шувлар бў­либ ўт­ди. Улар­нинг бе­ш­та­си­да ҳа­мюрт­ла­ри­миз ги­лам­га чиқ­ди.

-48 кг ва­зн­да иш­ти­рок эт­ган Уми­джон Жа­ло­лов фи­нал­да ҳам му­ваф­фақи­ят­ли қат­на­шиб, ол­тин ме­даль соҳи­би­га ай­лан­ди. Уш­бу ға­ла­ба ун­га Бу­энос-ай­ре­сда бў­либ ўта­ди­ган III ёз­ги ўсмир­лар Олим­пия ўй­ин­ла­ри­да иш­ти­рок этиш ҳуқуқи­ни ҳам тақ­дим эт­ди. -45 кг ва­зн то­и­фа­си­да сар­вар­бек Ху­дой­бер­га­нов брон­за ме­да­ли­ни қўл­га ки­рит­ди.

-51кг ва­з­н­ли эр­кин ку­раш­чи­миз Ар­с­лон Раҳи­мов ҳам қитъа чем­пи­о­ни бўл­ди. Ам­мо уш­бу ва­зн Олим­пия то­и­фа­си­га кир­май­ди.

-60 кг ва­зн­да­ги бел­ла­шувлар­да қат­на­ш­ган Мир­ка­мол Бе­ши­мов, -92 кг ва­з­н­ли Шоҳ­жаҳон Ава­зов ҳам брон­за ме­дал­ла­ри­га са­зо­вор бўл­ди.

Ар­ген­ти­на­да ўта­ди­ган Олим­пи­а­да­га юно­нрум ва эр­кин ку­ра­ш­да Осиё қитъ­а­си учун бе­шта­дан йўл­лан­ма ажра­ти­л­ган. Пой­тахт­да ўт­ган Осиё чем­пи­о­на­ти­да спорт­чи­ла­ри­миз уму­мий ҳи­соб­да тўрт­та ли­цен­зи­я­га эга чиқ­ди. Қайд этиш ло­зим­ки, юнон-рум ку- ра­ши баҳслар­да Мар­ка­зий Осиё ва­кил­ла­ри ичи­да фақат­ги­на ўз­бе­ки­стон­ли­клар ли­цен­зи­я­ни қўл­га ки­ри­та ол­ди.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.