Тер­ма жа­мо­амиз фи­нал­да

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - СПОРТ -

Россия пой­тах­ти Москва шаҳри­да меҳри­бон­лик уй­ла­ри тар­би­я­ла­нув­чи­ла­ри ўр­та­си­да жаҳон чем­пи­о­на­ти фи­на­ли ўз­бе­ки­стон­ли­клар иш­ти­ро­ки­да ўта­ди­ган бўл­ди.

Тер­ма жа­мо­амиз бу тур­нир­да би­рин­чи ма­ро­та­ба иш­ти­рок эт­моқ­да. Унинг тар­ки­би 14-17 ёш­да­ги фут­бол­чи­лар­дан ша­кл­лан­ти­ри­л­ган.

Юрт­до­шла­ри­миз гу­руҳ­да По­ки­стон би­лан 0:0 ҳи­со­би­да ду­ранг ўй­на­ш­га­ни­дан сўнг, Рос­си­я­ни 2:0 ҳи­со­би­да мағлуб этиб кей­ин­ги босқи­ч­га чиқи­ш­ган­ди. Чо­рак фи­нал­да ва­кил­ла­ри­миз Не­пал­ни 2:1 ҳи­со­би­да тас­лим қи­либ, ярим фи­нал­га Бу­рун­ди тер­ма жа­мо­аси­га рў­барў кел­ди. Уш­бу ўй­ин юрт­до­шла­ри­миз­нинг 1:0 ҳи­со­би­да­ги ға­ла­ба­си би­лан якун­лан­ди.

16 май ку­ни фи­нал­да Ўз­бе­ки­стон По­ки­стон би­лан ўй­най­ди.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.