Би­ро­дар Аб­ду­ра­и­мов – 75 ёш­да

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - СПОРТ - Ж.ҲАКИМОВ тай­ёр­ла­ди.

Ўз­бек фут­бо­ли­нинг ти­рик аф­со­на­си, мам­ла­ка­ти­миз фут­бо­ли та­ри­хи­да­ги энг ҳур­мат­ли ва се­вим­ли шах­слар­дан би­ри бўл­миш Би­ро­дар Аб­ду­ра­и­мов 75 ёши­ни қар­ши­ла­ди.

Ўз­бе­ки­стон­да ХХ аср­нинг энг ях­ши фут­бол­чи­ла­ри­дан би­ри, “Шуҳрат” медали ва “Ўз­бе­ки­стон иф­ти­хо­ри” кўкрак ни­шо­ни соҳи­би Би­ро­дар Аб­ду­ра­и­мов­ни та­ни­ма­ган ва бил­ма­ган ишқи­боз то­пил­ма­са ке­рак.

Ўз вақти­да “Пах­та­кор” тар­ки­би­да бе­та­к­рор ўй­ин­ла­ри би­лан мух­лислар қал­би­ни за­бт эт­ган Би­ро­дар Аб­ду­ра­и­мов ўз­бек фут­бо­ли­нинг ри­во­жи­га кат­та ҳис­са қў­ш­ган ва ҳо­зир­да ҳам қў­шиб кел­моқ­да. Унинг ўғил­ла­ри Аза­мат, Жа­сур ва Баҳо­дир ҳам ота­си ка­би фут­бол­чи си­фа­ти­да мух­лислар меҳри­ни қо­зо­на оли­ш­ган.

Га­зе­та­миз жа­мо­аси ҳам Б.аб­ду­ра­и­мов­ни қут­луғ ёши би­лан му­бо­рак эта­ди!

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.