БОҒОТДА ЗА­МО­НА­ВИЙ ИССИҚХОНА

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - ПЕРВАЯ СТРАНИЦА - Шо­на­зар ҚОРИЕВ (ЎЗА) олган су­рат.

Хо­разм ви­ло­я­ти­нинг Боғот ту­ма­ни­да­ги “Боғо­тқи­ш­лоққу­ри­лиш-ўт­кир­сер­вис” ма­съу­ли­я­ти чеклан­ган жа­ми­я­ти­га ту­ман ҳо­ким­ли­ги то­мо­ни­дан иссиқхона таш­кил этиш учун 2017 йил фев­раль ой­и­да 5,2 гек­тар ер май­до­ни ажра­тиб бе­ри­л­ган. Лой­иҳа­га кў­ра, би­рин­чи босқич­да 1,35 гек­тар май­дон­да ин­но­ва­ци­он тех­но­ло­ги­я­лар­га асо­слан­ган за­мо­на­вий иссиқхона иш­га ту­ши­ри­либ, 12 иш ўр­ни яра­тил­ди. Қу­ри­лиш ишла­ри из­чил да­вом эт­ти­ри­либ, лой­иҳа­нинг уму­мий май­до­ни ай­ни пайт­да 10 гек­тар­га, маҳ­су­лот етиш­ти­риш сал­моғи эса 3 минг тон­на­га ет­ка­зил­ди. Етиш­ти­ри­ла­ёт­ган иссиқхона маҳ­су­лот­ла­ри­нинг 75 фо­и­зи хо­риж­га экс­порт қи­лин­моқ­да.

Су­рат­да: “Боғо­тқи­ш­лоққу­ри­лиш-ўт­кир­сер­вис” ма­съу­ли­я­ти чеклан­ган жа­ми­я­ти­нинг за­мо­на­вий ис­сиқ­хо­на­си­да.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.