Диққат! Диққат! Диққат! Бар­ча юри­дик ва жис­мо­ний шах­слар, шу жум­ла­дан, хо­ри­жий сар­мо­ядор­лар диққа­ти­га! Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ху­су­сий­ла­ш­ти­ри­л­ган кор­хо­на­лар­га кў­ма­кла­шиш ва рақо­бат­ни ри­вож­лан­ти­риш давлат қў­ми­та­си Қа­шқа­да­рё ви­ло­я­ти ҳу­д­у­дий бо­шқар­ма­си тўғри

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР -

I. 2018 йил 4 июнь ку­ни ўт­ка­зи­ла­ди­ган офер­та сав­до­га қуй­и­да­ги давлат ак­тивла­ри қўй­и­ла­ди:

1. Қа­шқа­да­рё ви­ло­я­ти, Қа­ма­ши ту­ма­ни, На­во­ий МФЙ ҳу­д­у­ди, Иф­ти­хор шоҳкў­ча­си­да жой­ла­ш­ган “Қа­ма­ши ав­то­шоҳ­бе­ка­ти” давлат уни­тар кор­хо­на­си.

Офер­та­га қуй­и­л­ган давлат ак­ти­ви­нинг тав­си­фи: уму­мий ер май­до­ни – 7351,54 м2 , би­но ва ин­шо­от­лар­нинг уму­мий май­до­ни – 728,88 м2.

Бо­шланғич баҳо­си – 364 189 054 (уч юз ол­т­миш тўрт мил­ли­он бир юз сак­сон тўққиз минг эл­лик тўрт) сўм. Ба­лан­сда сақ­лов­чи: “Қа­ма­ши ав­то­шоҳ­бе­ка­ти” давлат уни­тар кор­хо­на­си. Фа­о­ли­я­ти-их­ти­со­сли­ги: транс­порт хиз­ма­ти. 2. Қа­шқа­да­рё ви­ло­я­ти, Як­ка­боғ ту­ма­ни, Жам­бул МФЙ, Са­хо­ват кў­ча­си­да жой­ла­ш­ган, “Як­ка­боғ” давлат уни­тар ав­то­шоҳ­бе­ка­ти.

Офер­та­га қўй­и­л­ган давлат ак­ти­ви­нинг тав­си­фи: уму­мий ер май­до­ни – 7868,16 м2 , би­но ва ин­шо­от­лар­нинг уму­мий май­до­ни – 985,87 м2.

Бо­шланғич баҳо­си – 427 625 368 (тўрт юз йи­гир­ма ет­ти мил­ли­он ол­ти юз йи­гир­ма беш минг уч юз ол­т­миш сак­киз) сўм. Ба­ланс сақ­лов­чи: “Як­ка­боғ” Давлат уни­тар ав­то­шоҳ­бе­ка­ти. Фа­о­ли­я­ти-их­ти­со­сли­ги: транс­порт хиз­ма­ти. 3. Қа­шқа­да­рё ви­ло­я­ти, Ғу­зор ту­ма­ни, Бу­юк кар­вон йў­ли МФЙ, Чо­рва­дор­лар кў­ча­си­да жой­ла­ш­ган, “Ғу­зор ав­то транс сер­вис” шўъ­ба кор­хо­на­си.

Офер­та­га қўй­и­л­ган давлат ак­ти­ви­нинг тав­си­фи: уму­мий ер май­до­ни – 8352,88 м2 , би­но ва ин­шо­от­лар­нинг уму­мий май­до­ни – 873,43 м2.

Бо­шланғич баҳо­си – 477 821 972 (тўрт юз ет­миш ет­ти мил­ли­он сак­киз юз йи­гир­ма бир минг тўққиз юз ет­миш ик­ки) сўм. Ба­ланс сақ­лов­чи: “Ғу­зор ав­то транс сер­вис” шўъ­ба кор­хо­на­си. Фа­о­ли­я­ти-их­ти­со­сли­ги: транс­порт хиз­ма­ти. Маз­кур давлат ак­тивла­ри­га қў­шимча юкла­ма­лар тўғри­си­да маъ­лу­мот:

– энг юқо­ри со­тиб олиш тў­ло­ви­ни та­клиф этиш; – энг юқо­ри миқ­дор­да ин­ве­сти­ция ки­ри­тиш маж­бу­ри­я­ти­ни олиш; – фа­о­ли­ят ту­ри­ни сақлаб қо­лиш маж­бу­ри­я­ти­ни олиш ҳам­да қо­нун­чи­лик­да бел­ги­лан­ган тар­тиб­лар асо­си­да да­вом эт­ти­риш; – со­тиб олиш қий­ма­ти­ни қисқа муд­дат­лар­да амал­га оши­риш; – янги иш ўрин­лар­ни таш­кил этиш маж­бу­ри­я­ти­ни олиш; – кор­хо­на­нинг бар­ча маж­бу­ри­ят­ла­ри (мо­ли­явий, хў­жа­лик ва ҳуқуқий) би­лан бир­га қа­бул қи­либ олиш.

4. Қа­шқа­да­рё ви­ло­я­ти, Ни­шон ту­ма­ни, Ну­ри­стон қўрғо­ни ҳу­д­у­ди­да жой­ла­ш­ган, “Та­ли­мар­жон ис­сиқ­лик электр стан­ци­я­си” укга қа­рашли, уму­мий май­до­ни 20671,5 кв.м., қу­ри­лиш май­до­ни 619,87 кв.м. бўл­ган “БСУ-75 бе­тон за­во­ди мул­кий ма­жмуа си­фа­ти­да” бўй­и­ча:

Объ­ект­га 541 353 253 (беш юз қи­рқ бир мил­ли­он уч юз эл­лик уч минг ик­ки юз эл­лик уч) сўм­дан кам бўл­ма­ган со­тиб олиш баҳо­си­ни та­клиф этиш.

Маз­кур 4 та объ­ект­лар­нинг офер­та сав­до­ла­ри 2018 йил­нинг 4 июн­да, уш­бу кун­да­ги сав­до­да отил­ма­ган тақ­дир­да 2018 йил 18, 29 июнь ва 10, 20, 30 июль кун­ла­ри со­ат 11.00 да, Қа­шқа­да­рё ви­ло­я­ти, Қар­ши шаҳри, Амир Те­мур кў­ча­си, 43-уй­да, Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си­нинг Ху­су­сий­ла­ш­ти­ри­л­ган кор­хо­на­лар­га кў­ма­кла­шиш ва рақо­бат­ни ри­вож­лан­ти­риш давлат қў­ми­та­си Қа­шқа­да­рё ви­ло­я­ти ҳу­д­у­дий бо­шқар­ма­си­нинг маж­лислар за­ли­да бў­либ ўта­ди.

5. Қа­шқа­да­рё ви­ло­я­ти, Як­ка­боғ ту­ма­ни, Амир Те­мур кў­ча­си­да жой­ла­ш­ган, Як­ка­боғ ту­ма­ни “Оқ ол­тин пах­та то­за­лаш” Аж­га қа­рашли, уму­мий ер май­до­ни 1846,0 кв.м., қу­ри­лиш май­до­ни 355,6 кв.м. бўл­ган чой­хо­на би­но­си бўй­и­ча:

Объ­ект­га 339 307 950 (уч юз ўт­тиз тўққиз мил­ли­он уч юз ет­ти минг тўққиз юз эл­лик) сўм­дан кам бўл­ма­ган со­тиб олиш баҳо­си­ни та­клиф этиш.

Маз­кур объ­ект­нинг офер­та сав­до­си 2018 йил­нинг 4 июнь ку­ни со­ат 11.00 да, Қа­шқа­да­рё ви­ло­я­ти, Қар­ши шаҳри, Амир Те­мур кў­ча­си, 43-уй­да, Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Ху­су­сий­ла­ш­ти­ри­л­ган кор­хо­на­лар­га кў­ма­кла­шиш ва рақо­бат­ни ри­вож­лан­ти­риш Давлат қў­ми­та­си Қа­шқа­да­рё ви­ло­я­ти ҳу­д­у­дий бо­шқар­ма­си­нинг маж­лислар за­ли­да бў­либ ўта­ди.

II. 2018 йил 18 июнь ку­ни ўт­ка­зи­ла­ди­ган офер­та сав­до­га қуй­и­да­ги давлат ак­тивла­ри қўй­и­ла­ди:

1. Қа­шқа­да­рё ви­ло­я­ти, Қар­ши ту­ма­ни, Беш­кент шаҳри, Мустақил­лик кў­ча­си, 7-уй­да жой­ла­ш­ган, Қар­ши ту­ма­ни тиб­би­ёт бир­лаш­ма­си­га қа­рашли, “Сто­ма­то­ло­гия по­ли­кли­ни­ка­си” давлат уни­тар кор­хо­на­си.

Офер­та­га қўй­и­л­ган давлат ак­ти­ви­нинг тав­си­фи: уму­мий ер май­до­ни – 1574,45 м2 , би­но ва ин­шо­от­лар­нинг уму­мий май­до­ни – 709,79 м2.

Бо­шланғич баҳо­си – 1 280 883 030 (бир мил­ли­ард ик­ки юз сак­сон мил­ли­он сак­киз юз сак­сон уч минг ўт­тиз) сўм. Ба­ланс сақ­лов­чи: Қар­ши ту­ма­ни тиб­би­ёт бир­лаш­ма­си. Фа­о­ли­я­ти-их­ти­со­сли­ги: тиб­бий хиз­мат. 2. Қа­шқа­да­рё ви­ло­я­ти, Қа­ма­ши ту­ма­ни, На­во­ий МФЙ, Ча­роғон кў­ча­си­да жой­ла­ш­ган, Қа­ма­ши ту­ма­ни тиб­би­ёт бир­лаш­ма­си­га қа­рашли, “Сто­ма­то­ло­гия по­ли­кли­ни­ка­си” давлат уни­тар кор­хо­на­си.

Офер­та­га қўй­и­л­ган давлат ак­ти­ви­нинг тав­си­фи: уму­мий ер май­до­ни – 874,9 м2 , би­но ва ин­шо­от­лар­нинг уму­мий май­до­ни – 392,79 м2.

Бо­шланғич баҳо­си – 681 671 799 (ол­ти юз сак­сон бир мил­ли­он ол­ти юз ет­миш бир минг ет­ти юз тўқ­сон тўққиз) сўм. Ба­лан­сда сақ­лов­чи: Қа­ма­ши ту­ма­ни тиб­би­ёт бир­лаш­ма­си. Фа­о­ли­я­ти-их­ти­со­сли­ги: тиб­бий хиз­мат. 3. Қа­шқа­да­рё ви­ло­я­ти, Як­ка­боғ ту­ма­ни, Чў­мич МФЙ, Чў­мич кў­ча­си, 8-уй­да жой­ла­ш­ган, Як­ка­боғ ту­ма­ни тиб­би­ёт бир­лаш­ма­си­га қа­рашли, “Сто­ма­то­ло­гия по­ли­кли­ни­ка­си” давлат уни­тар кор­хо­на­си.

Офер­та­га қўй­и­л­ган давлат ак­ти­ви­нинг тав­си­фи: уму­мий ер май­до­ни – 2023,2 м2 , би­но ва ин­шо­от­лар­нинг уму­мий май­до­ни – 496,74 м2.

Бо­шланғич баҳо­си – 1 140 605 088 (бир мил­ли­ард бир юз қи­рқ мил­ли­он ол­ти юз беш минг сак­сон сак­киз) сўм. Ба­лан­сда сақ­лов­чи: Як­ка­боғ ту­ма­ни тиб­би­ёт бир­лаш­ма­си. Фа­о­ли­я­ти-их­ти­со­сли­ги: тиб­бий хиз­мат. 4. Қа­шқа­да­рё ви­ло­я­ти, Шаҳри­са­бз ту­ма­ни, Чор­шан­бе қўрғо­ни­да жой­ла­ш­ган, Шаҳри­са­бз ту­ма­ни тиб­би­ёт бир­лаш­ма­си­га қа­рашли, “2Сто­ма­то­ло­гия по­ли­кли­ни­ка­си” давлат уни­тар кор­хо­на­си.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.