“Жиз­зах ҳу­д­у­дий электр тар­моқла­ри кор­хо­на­си” ак­ци­ядор­лик жа­ми­я­ти Бош ди­рек­тор ла­во­зи­ми­га ном­зод­лар тан­ло­ви­ни эъ­лон қи­ла­ди Тан­лов­га Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си фуқа­ро­ла­ри, шу­нин­г­дек, тан­ло­в­да иш­ти­рок этиш хоҳи­ши бўл­ган хо­ри­жий ме­не­жер­лар ҳам та­клиф эти­л­а­ди.

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - МУҲИМ ФАКТЛАР -

Ком­па­ния ҳақи­да маъ­лу­мот Но­ми: “Жиз­зах ҳу­д­у­дий электр тар­моқла­ри кор­хо­на­си” ак­ци­ядор­лик жа­ми­я­ти. Тар­моқ: энер­ге­ти­ка. Ишлаб чиқа­ри­ла­ди­ган маҳ­су­лот/хиз­мат­лар: Жиз­зах ви­ло­я­ти ҳу­д­у­ди­да электр энер­ги­я­си­ни ис­теъ­мол­чи­лар­га тақ­сим­лаш ва со­тиш­ни амал­га оши­ра­ди. Бо­зор­да­ги улу­ши: жа­ми­ят та­би­ий мо­но­по­лия кор­хо­на­си ҳи­собла­ниб, то­вар бо­зо­ри­да етак­чи ўрин­га эга бў­либ, бо­зор­да рақи­би йўқ ва барқа­рор ҳо­лат­га эга. Кор­хо­на­нинг кучли то­мон­ла­ри: “Жиз­зах ҲЭТК” АЖ Жиз­зах ви­ло­я­ти ҳу­д­у­ди­да электр энер­ги­я­си со­тиш бо­зо­ри­да та­би­ий мо­но­по­лия кор­хо­на­си ҳи­собла­ниб, рақи­би йўқ. Баҳо­ни тар­ти­б­га со­лиш си­ё­са­ти Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Мо­лия ва­зир­ли­ги би­лан ке­ли­ши­л­ган ҳол­да амал­га оши­ри­ла­ди. Ман­зил: 130106, Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си, Жиз­зах ви­ло­я­ти, Жиз­зах шаҳри, Наврўз маҳал­ла­си, Боғзор кў­ча­си, 60. Веб-сайт: jizzaxhetk.uz Очиқ тан­лов ҳақи­да Ла­во­зим но­ми: кор­хо­на Бош ди­рек­то­ри. Ва­зи­фа­ла­ри: Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си қо­нун ҳуж­жат­ла­ри, “Жиз­зах ҲЭТК” уста­ви, ич­ки ни­зо­мла­ри ва “Ўз­бек­энер­го” Аж­нинг буй­руқ ва раҳ­ба­рий ҳуж­жат­ла­ри­га му­во­фиқ жа­ми­ят­нинг кун­да­лик фа­о­ли­я­ти­га раҳ­бар­лик қи­ли­ш­га до­ир бар­ча ма­са­ла­лар бўй­и­ча уму­мий раҳ­бар­лик­ни амал­га оши­ра­ди. Маж­бу­ри­ят­ла­ри:

– жа­ми­ят­нинг ишлаб чиқа­риш, хў­жа­лик ва мо­ли­явий фа­о­ли­я­ти­га уму­мий раҳ­бар­лик­ни амал­га оши­ра­ди;

– жа­ми­ят­ни ма­ла­ка­ли кадр­лар би­лан таъ­мин­лаш, жа­ми­ят хо­дим­ла­ри­нинг би­ли­ми, ма­ла­ка­си, та­жри­ба­си ва қо­би­ли­ят­ла­ри­дан ях­ши­рок фой­да­ла­ниш, жа­ми­ят хо­дим­ла­ри учун ях­ши иш ша­ро­ит­ла­ри яра­тиш ва меҳ­на­ти муҳо­фа­за қи­ли­ни­ши­ни таъ­мин­лаш, қо­нун та­ла­б­ла­ри­га му­во­фиқ атроф-муҳит­ни ҳи­моя қи­лиш та­ла­б­ла­ри­га риоя қи­лиш чо­ра-тад­бир­ла­ри­ни кў­риш; Бе­во­си­та раҳ­бар­лик қи­ла­ди: – тех­ник ма­са­ла­лар бўй­и­ча ди­рек­тор­га; – мо­лия-иқти­сод ва электр энер­ги­я­си со­тиш бўй­и­ча ди­рек­тор­га; – уму­мий ма­са­ла­лар бўй­и­ча ди­рек­тор­га; – тех­ник ди­рек­тор ўрин­боса­ри­га; – кадр­лар­ни бо­шқа­риш бў­ли­ми­га; – ак­ци­ядор­лар би­лан кор­по­ра­тив му­но­са­бат­лар сек­то­ри­га; – ах­бо­рот­лар тех­но­ло­ги­я­си бў­ли­ми­га; – юри­дик хиз­ма­ти­га; – фавқу­лод­да ҳо­лат­лар ва фуқа­ро­лар ҳи­мо­я­си бў­ли­ми­га.

Иш жойи: Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си, Жиз­зах ви­ло­я­ти, Жиз­зах шаҳри, Наврўз маҳал­ла­си, Боғзор кў­ча­си, 60.

Шарт­но­ма­нинг ту­ри ва амал қи­лиш муд­да­ти: ном­зод жа­ми­ят ак­ци­ядор­ла­ри­нинг уму­мий йиғи­ли­ши­да та­с­диқлан­ган­дан сўнг, жа­ми­ят Ку­за­тув кен­га­ши би­лан 10 кун мо­бай­ни­да кей­ин­ги нав­бат­да­ги уму­мий йиғи­ли­ш­га­ча 1 (бир) йил муд­дат­га меҳ­нат шар­тно­ма­си ту­зи­ла­ди. Ном­зод­лар­га қўй­и­ла­ди­ган та­ла­б­лар: Ёши: 28 ёш­дан 50 ёш­га­ча. Жин­си: эр­как, аёл. Маъ­лу­мо­ти: те­ги­шли му­та­хас­сис­лик бўй­и­ча олий. Иш та­жри­ба­си: те­ги­шли соҳа бўй­и­ча раҳ­бар­лик ла­во­зим­ла­ри­да иш та­жри­ба­си ка­ми­да 3 йил. Му­та­хас­сис­лик та­ла­б­ла­ри: олий (тех­ник ёки иқти­со­дий-муҳан­дис­лик) маъ­лу­мот­ли, таш­ки­лот­чи­лик қо­би­ли­я­ти, меҳ­нат­ни муҳо­фа­за қи­лиш қо­и­да ва миқ­дор­ла­ри­ни, хавф­сиз­лик тех­ни­ка­си, ишлаб чиқа­риш са­ни­та­ри­я­си, са­но­ат хавф­сиз­ли­ги ва ёнғин­га қар­ши муҳо­фа­за қо­и­да­ла­ри­ни би­ли­ши. Ком­па­ни­я­нинг би­рин­чи шах­сла­ри би­лан му­лоқот олиб бо­риш та­жри­ба­си. Ўз­бек ва рус тил­ла­ри­ни би­ли­ши, эр­кин сўз­ла­ша оли­ши. Хиз­мат са­фа­ри­га бо­риш эҳти­мол­ла­ри. Қо­нун­лар­ни, кор­по­ра­тив бо­шқа­рув ме­тод ва прин­ци­пла­ри­ни би­ли­ши.

Ари­за бе­риш муд­да­ти: ном­зод­лар­нинг ҳуж­жат­ла­ри тан­лов ўт­ка­зиш ҳақи­да эъ­лон бе­ри­л­ган кун­дан бо­шлаб 30 (26 ап­рел­дан – 25 май­га­ча) кун муд­дат ичи­да қа­бул қи­ли­на­ди.

Йил­лик иш ҳақи АҚШ долл. (та­клиф эти­л­а­ёт­ган иш ҳақи миқ­до­ри иҳрт (ОЭСР)ГА аъ­зо мам­ла­кат­лар­да ўр­на­ти­л­ган ўр­та­ча да­ра­жа­си­га му­во­фиқ бў­ли­ши ло­зим): – мил­лий ва­лю­та­да (сўм­да) – 27 975 290,0; – АҚШ долл. – 3433,0. Яшаш жойи би­лан таъ­мин­лаш: хо­дим­нинг иш ҳақи ҳи­со­би­дан на­му­на­ли уй-жой кре­ди­ти рас­мий­ла­ш­ти­ри­ла­ди.

Кўр­са­ти­ла­ди­ган ижти­мо­ий имтиёзлар (овқат учун ха­ра­жат­лар­ни қо­плаш ка­фо­ла­ти ва бо­шқа­лар):

Соғ­лиқ­ни суғур­та­лаш: овқат учун ха­ра­жат­лар­ни қо­плаш – Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си­да ўр­на­ти­л­ган энг кам иш ҳақи­нинг 1 ба­ро­ба­ри миқ­до­ри­да овқат учун ком­пен­са­ция пу­ли тўлаш; меҳ­нат таъ­ти­ли­га чиқи­ш­да мод­дий ёр­дам кўр­са­тиш; вақтин­ча­лик меҳ­нат­га ла­ёқат­сиз­лик да­ври­да Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си­да­ги да­во­лаш–соғ­лом­ла­ш­ти­риш муас­са­са­ла­ри­га йўл­лан­ма­лар бе­риш. Боғла­ниш учун (те­ле­фон, элек­трон ман­зил ва ҳ.к.): Те­ле­фон­лар: (0-372) 222-27-19, факс: (0-372) 222-37-56. Элек­трон ман­зил: 1708000@uzbekenergo.uz

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.