“Qarshi ko‘chmas mulk savdo” ри­эл­тор­лик таш­ки­ло­ти аук­ци­он сав­до­га та­клиф эта­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - МУҲИМ ФАКТЛАР -

I. 2018 йил­нинг 18 июнь ку­ни со­ат 11.00 да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аук­ци­он сав­до­га қуй­и­да­ги кўч­мас мулк объ­ект­ла­ри (ер участ­ка­ла­ри­га уй­жой қу­риш ҳуқуқи) қўй­и­ла­ди:

Қа­ма­ши ту­ма­ни ҳо­ки­ми­нинг 2018 йил 9 ап­рел­да­ги Х-562/04-қа­ро­ри ва Давлат рақо­бат қў­ми­та­си Қа­шқа­да­рё ви­ло­я­ти ҳу­д­у­дий бо­шқар­ма­си­нинг 2018 йил 10 мaй­да­ги Хб-385/05-буй­руғи­га асо­сан сав­до­га қўй­и­л­ган, Қа­ма­ши ту­ма­ни, “Оқ­гу­зар” маҳал­ла фуқа­ро­лар йиғи­ни ҳу­д­у­ди Оқ­гу­зар мас­си­ви­да­ги ту­ман за­хи­ра ер фон­ди­дан ҳар би­ри 400 бўл­ган жа­ми 150 та (2қ-кон­тур­дан 103-рақам­дан 245-рақам­га­ча ва 696қ, 697қ-кон­тур­лар­дан 31, 35, 38, 56, 64, 100, 103 рақам­лар) як­ка тар­тиб­да уй-жой қу­риш учун ер участ­ка­ла­ри­га ме­рос қи­либ қол­ди­ри­ла­ди­ган умр­бод эга­лик қи­лиш ҳуқуқи. ҳар би­ри­нинг бо­шланғич баҳо­си – 200 000 сўм­дан. Аук­ци­он сав­до Қа­ма­ши шаҳри, Ўз­бе­ки­стон маҳал­ла фуқа­ро­лар йиғи­ни иф­ти­хор шоҳкў­ча­си­да жой­ла­ш­ган Қа­ма­ши пе­да­го­ги­ка ка­сб-ҳу­нар кол­ле­жи­нинг маж­лислар за­ли­да бо­шланғич баҳо­си ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди.

Сав­до­га қат­на­шиш учун ари­за­лар 2018 йил 4 июн­дан 15 июн­га­ча ҳар ку­ни дам олиш кун­ла­ри (шан­ба ва як­шан­ба) ҳам­да бай­рам кун­ла­ри­дан та­шқа­ри со­ат 10.00 дан 17.00 га­ча Қа­ма­ши шаҳри, На­во­ий маҳал­ла фуқа­ро­лар йиғи­ни, иф­ти­хор шоҳкў­ча­си­да жой­ла­ш­ган Қа­ма­ши ту­ма­ни Ар­хи­тек­ту­ра ва қу­ри­лиш бў­ли­ми би­но­си­да (Мўл­жал: “Ўза­гро­суғур­та” суғур­та ком­па­ни­я­си Қа­ма­ши бў­ли­ми офи­си) қа­бул қи­ли­на­ди. (13.00 дан 14.00 га­ча туш­лик). Ари­за­лар­ни қа­бул қи­лиш 2018 йил 15 июнь ку­ни со­ат 17.00 да тўх­та­ти­ла­ди.

II. 2018 йил­нинг 19 июнь ку­ни со­ат 11.00 да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аук­ци­он сав­до­га қуй­и­да­ги кўч­мас мулк объ­ект­ла­ри (ер участ­ка­ла­ри­га уй­жой қу­риш ҳуқуқи) қўй­и­ла­ди:

Қа­ма­ши ту­ма­ни ҳо­ки­ми­нинг 2017 йил 30 де­кабр­да­ги Х-1305/12-қа­ро­ри ва ви­ло­ят Рақо­бат бо­шқар­ма­си­нинг 2018 йил 10 мaй­да­ги Хб-382/05-буй­руғи­га асо­сан сав­до­га қўй­и­л­ган, Қа­ма­ши ту­ма­ни, Қо­рас­ув ма­хал­ла фуқа­ро­лар йиғи­ни ҳу­д­у­ди­дан ҳар би­ри 400 бўл­ган жа­ми 9 та (3, 4, 5, 15, 18, 21, 23, 33 ва 36 рақам­ли) як­ка тар­тиб­да уй-жой қу­риш учун ер участ­ка­ла­ри­га ме­рос қи­либ қол­ди­ри­ла­ди­ган умр­бод эга­лик қи­лиш ҳуқуқи. ҳар би­ри­нинг бо­шланғич баҳо­си – 200 000 сўм­дан. Аук­ци­он сав­до Қар­ши шаҳри, ис­лом Каримов кў­ча­си, 52-уй­да жой­ла­ш­ган “Qarshi ko’chmas mulk savdo” ри­эл­тор­лик таш­ки­ло­ти офи­си­да бо­шланғич баҳо­си ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди.

Сав­до­га қат­на­шиш учун ари­за­лар 2018 йил 11 июн­дан 15 июн­га­ча ҳар ку­ни дам олиш кун­ла­ри (шан­ба ва як­шан­ба) ҳам­да бай­рам кун­ла­ри­дан та­шқа­ри со­ат 10.00 дан 17.00 га­ча Қар­ши шаҳри, ис­лом Каримов кў­ча­си, 52-уй­да жой­ла­ш­ган “Qarshi ko’chmas mulk savdo” ри­эл­тор­лик таш­ки­ло­ти офи­си би­но­си­да қа­бул қи­ли­на­ди. (13.00 дан 14.00 га­ча туш­лик). Ари­за­лар­ни қа­бул қи­лиш 2018 йил 15 июнь ку­ни со­ат 17.00 да тўх­та­ти­ла­ди.

Сав­до ғо­ли­би, сав­до бў­либ ўт­ган кун­дан бо­шлаб 20 (йи­гир­ма) кун ичи­да со­тув­чи би­лан ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си­ни им­зо­ла­ши ва мулк тў­ло­ви­ни ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­га асо­сан амал­га оши­ри­ши шарт.

Сав­до­да қат­на­шиш ис­та­ги­да бўл­ган та­ла­б­гор­лар: Сав­до­га қўй­и­л­ган кўч­мас мулк объ­ек­ти­ни со­тиб олиш учун Та­лаб­но­ма, “За­ка­лат пу­ли тўғри­си­да ке­ли­шув”, маз­кур ке­ли­шув­га асо­сан сав­до­га кўй­и­л­ган мулк бо­шланғич баҳо­си­нинг 30 фо­и­зи миқ­до­ри­да за­ка­лат пу­ли­ни тўлан­ган­ли­ги­ни та­с­диқ­лов­чи ҳуж­жат, те­ги­шли Давлат со­лиқ ин­спек­ци­я­си­дан (Ўз­бе­ки­стон Рес­пуб­ли­ка­си Давлат со­лиқ қў­ми­та­си­да рўй­хат­га олин­ган­ли­ги ва ун­га иден­ти­фи­ка­ция рақа­ми бе­ри­л­ган­ли­ги тўғри­си­да гу­воҳ­но­ма) СТИР гу­воҳ­но­ма­си ҳам­да фуқа­ро­лик пас­пор­ти нус­ха­си­ни так­дим қи­ли­шла­ри шарт.

Сав­до­да иш­ти­рок этиш­ни хоҳла­ган та­ла­б­гор­лар ер май­дон­ла­ри би­лан Қа­ма­ши ту­ма­ни Ар­хи­тек­ту­ра ва қу­ри­лиш бў­ли­ми орқа­ли та­ни­ши­шла­ри мум­кин.

За­ка­лат пу­ли­ни тўлаш учун рек­ви­зит­лар: “Қар­ши кўч­мас мулк сав­до” ри­эл­тор­лик таш­ки­ло­ти, СТИР 302722950, ОКОНХ 83300, “ипо­те­ка-банк” АТИБ Қа­шқа­да­рё ви­ло­я­ти фи­ли­а­ли, МФО 00190, ҳи­соб рақа­ми 20208000900259857001.

Ман­зил: Қар­ши шаҳри, ис­лом Каримов кў­ча­си, 52-уй. (Со­биқ 19-сон­ли Қа­шқа­да­рё деҳқон­чи­лик қу­ри­лиш трести би­но­си). Те­ле­фон: (+998 75) 223-02-22. Веб-сайт: www.uzmls.uz. Ли­цен­зия: RR-0180.

Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.